Skip to main content
Public Health

Terveystietoa käsittelevä asiantuntijaryhmä (EGHI) on neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, joka koostuu EU:n jäsenmaiden, Euroopan talousalueen maiden, mahdollisten tulevien EU:n jäsenmaiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajista.

EGHIn tehtävänä on

  • neuvoa komissiota näyttöön perustuvan terveyspolitiikan painopisteissä, teknisissä ratkaisuissa ja terveystietoihin liittyvissä tarpeissa
  • välittää EU-maille tietoa EU-tason terveystietoa koskevista toimintapolitiikoista ja toimista
  • tukea EU-maita EU:n laajuisten terveystietoon liittyvien toimien toteuttamisessa
  • edistää EU:n tason yhteistyötä terveystietoa koskevissa asioissa
  • välittää parhaita käytäntöjä siitä, miten terveyttä koskevia tietoja voidaan hyödyntää EU-maiden kansallisen terveyspolitiikan kehittämisessä
  • työskennellä kansallisten viranomaisten ja EU:n asiantuntijaryhmien kanssa ja neuvoa keskeisten EU-politiikkojen terveystietoja koskevissa kysymyksissä.

Otteita terveystietoa käsittelevän asiantuntijaryhmän (EGHI) ja sen alaryhmien kokouksista

Esitelmät, tiivistelmät ja muut asiakirjat