Przejdź do treści głównej
Public Health

Grupa Ekspertów ds. Informacji Dotyczących Zdrowia (ang. Expert Group on Health Information – EGHI) jest grupą doradczą wspierającą politykę opartą na potwierdzonych danych. W skład grupy wchodzą przedstawiciele krajów UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możliwych przyszłych krajów UE i organizacji międzynarodowych.

EGHI w szczególności:

  • doradza Komisji w zakresie zapotrzebowania na informacje dotyczące zdrowia, rozwiązań technicznych i priorytetów, które mają pomóc w kształtowaniu polityki zdrowotnej opartej na faktach
  • informuje kraje UE o działaniach i strategiach informacyjnych w dziedzinie zdrowia realizowanych na szczeblu UE
  • pomaga w realizowaniu działań informacyjnych dotyczących zdrowia o zasięgu ogólnounijnym w państwach członkowskich UE
  • wspiera współpracę na szczeblu UE w zakresie wymiany informacji dotyczących zdrowia
  • propaguje najlepsze praktyki dotyczące korzystania z informacji dotyczących zdrowia do celów kształtowania krajowej polityki zdrowotnej
  • współpracuje z władzami krajowymi oraz unijnymi grupami ekspertów i doradza im w kwestiach, które są związane z informacjami dotyczącymi zdrowia i które są elementami najważniejszych obszarów polityki UE.

Podsumowanie ostatnich posiedzeń grupy i podgrupy EGHI

Prezentacje, sprawozdania podsumowujące i inne dokumenty