Przejdź do treści głównej
Public Health

Inne wskaźniki

Do opracowywania propozycji działań w dziedzinie zdrowia politycy potrzebują danych na temat szerokiej gamy czynników wpływających na zdrowie, takich jak środowisko społeczne, ekonomiczne i administracyjne.

UE opracowuje wskaźniki dotyczące wielu z kwestii wymienionych poniżej.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

W 2016 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat pt. Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy [COM (2016) 739]. Wyznaczono w nim obszary polityki przyczyniające się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez ONZ, w szczególności celu nr 3 służącego zapewnieniu życia w dobrym zdrowiu i dobrym samopoczuciu wszystkim bez względu na wiek.

W 2017 r. Komisja Europejska opracowała unijny zestaw wskaźników określających stopień realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do celu nr 3 dotyczącego zdrowia i dobrego samopoczucia do celów pierwszego sprawozdania z monitorowania celów zrównoważonego rozwoju wyznaczono następujących sześć wskaźników:

Do celu nr 3 przypisano również wskaźniki odnoszące się do innych celów zrównoważonego rozwoju jako „wskaźniki wielozadaniowe”, na przykład:

Niektóre z tych wskaźników pokrywają się z tymi, które zostały zamieszczone na liście głównych europejskich wskaźników zdrowotnych (ECHI).

Ocena postępów

Komisja Europejska ocenia postępy w realizacji uzgodnionych celów w rocznym sprawozdaniu z monitorowania celów zrównoważonego rozwoju. Pierwsze sprawozdanie (z 2017 r.) z monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE jest dostępne wraz z szeregiem dodatkowych narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji na poziomie UE.

Europejski filar praw socjalnych

Europejski filar praw socjalnych ma przyczynić się do stworzenia bardziej socjalnej i sprawiedliwej Europy i jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Jego część dotycząca wsparcia publicznego / ochrony socjalnej i włączenia społecznego obejmuje wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej:

  • Niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki medycznej według subiektywnej oceny
  • Wydatki z własnej kieszeni na opiekę zdrowotną
  • Lata zdrowego życia w wieku 65 lat.

Zob. również unijne wskaźniki społeczne i wspólne ramy oceny zdrowia.

Wskaźniki dotyczące zdrowia młodzieży w UE

Strategia UE na rzecz młodzieży określa ramy dla współpracy w latach 2010–2018. Ma ona na celu zapewnienie młodzieży równiejszych szans i zachęcenie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Strategia ma również zapewnić uwzględnienie kwestii ważnych dla młodych ludzi przy formułowaniu, wdrażaniu i ocenie polityk i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na młodzież, takich jak edukacja, zatrudnienie czy zdrowie i dobre samopoczucie.

Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej i środki zgłaszane przez pacjentów

Projekt dotyczący wskaźników jakości opieki zdrowotnej, prowadzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej, ma na celu zmierzenie i porównanie jakości usług zdrowotnych w różnych krajach. Najważniejsze obszary to:

Zazwyczaj skuteczność opieki zdrowotnej ocenia się na podstawie wskaźników przeżywalności lub wyzdrowienia w wyniku leczenia. Metoda ta skutkuje często maskowaniem ważnych różnic, które stają się widoczne dopiero wtedy, gdy uwzględnione zostaną rezultaty i doświadczenia zgłoszone przez samych pacjentów.

We wspieranym przez Komisję badaniu OECD dotyczącym wskaźników opartych na informacjach zgłoszonych przez pacjentów poruszone zostaną kwestie krytycznych luk informacyjnych. To pacjenci znajdą się w centrum stworzonego w ramach badania obrazu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Trwają prace nad przyspieszeniem procesu przyjmowania i zgłaszania wskaźników opartych na informacjach zgłaszanych przez pacjentów w odniesieniu do poszczególnych chorób (rak piersi, proteza stawu kolanowego i biodrowego, zdrowie psychiczne). Opracowywane jest także nowe międzynarodowe badanie opinii pacjentów (skupiające się na schorzeniach wieloczynnikowych i przewlekłych, które są leczone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej).