Glavni sadržaj
Public Health

Drugi pokazatelji

Pri izradi prijedloga u području zdravlja kreatorima politika potrebni su podaci o širokom rasponu čimbenika koji utječu na zdravlje, kao što su socijalno, gospodarsko i administrativno okruženje.

EU prikuplja pokazatelje o mnogim pitanjima navedenima u nastavku.

Pokazatelji održivog razvoja

Europska komisija 2016. objavila je Komunikaciju o budućim koracima za održivu europsku budućnost [COM(2016)739]. U njoj su navedene politike koje pridonose ostvarenju 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, osobito 3. cilja održivog razvoja za osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve bez obzira na dobnu skupinu.

Europska komisija 2017. razvila je skup pokazatelja EU-a za ciljeve održivog razvoja. Za potrebe prvog izvješća o praćenju ciljeva održivog razvoja sljedećih šest pokazatelja odabrano je za 3. cilj za zdravlje i dobrobit:

Osim toga, pokazatelji za ostale ciljeve održivog razvoja dodani su 3. cilju kao „višenamjenski pokazatelji”, npr.:

Neki od tih pokazatelja nalaze se i na popisu ključnih europskih pokazatelja zdravlja (ECHI).

Ocjena napretka

Europska komisija ocjenjuje napredak u ostvarenju dogovorenih ciljeva u godišnjem izvješću o praćenju ciljeva održivog razvoja. Dostupno je prvo izvješće o praćenju napretka u ostvarenju ciljeva održivog razvoja u kontekstu EU-a iz 2017. uz nekoliko dodatnih alata za procjenu stanja u EU-u:

Europski stup socijalnih prava

Cilj europskog stupa socijalnih prava jest ostvariti jaču socijalnu i pravednu Europu i zbog toga je on jedan od ključnih prioriteta Europske komisije. Dimenzija javne potpore / socijalne zaštite i uključenosti obuhvaća pokazatelje zdravstvene skrbi:

  • samoprijavljena neispunjena potreba za zdravstvenom skrbi
  • neposredni izdaci za zdravstvenu skrb
  • godine zdravog života u dobi od 65 godina.

Vidjeti i socijalne pokazatelje EU-a te zajednički ocjenjivački okvir (JAF) za zdravlje.

Pokazatelji zdravlja mladih EU-a

U Strategiji EU-a za mlade utvrđuje se okvir za suradnju za razdoblje 2010. – 2018. Njezin je cilj omogućiti mladima ravnopravnije mogućnosti i potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. Time će se osigurati da se pitanja mladih uzmu u obzir pri oblikovanju, provođenju i ocjenjivanju politika i mjera koje mogu imati znatan utjecaj na mlade, kao što su obrazovanje, zapošljavanje ili zdravlje i dobrobit.

Pokazatelji kvalitete zdravstvene skrbi i mjerila na temelju prijava pacijenata

Projektom pokazatelja kvalitete zdravstvene skrbi koji vodi Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) uz potporu Europske komisije nastoji se izmjeriti i usporediti kvalitetu zdravstvenih usluga u različitim zemljama. Naglasak je na sljedećim područjima:

Uspješnost zdravstvene skrbi obično se ocjenjuje na temelju stope preživljavanja ili stope izlječenja nakon liječenja. Time ne dolaze do izražaja važne razlike koje se pojavljuju tek nakon što se razmotre ishodi i iskustva koje su prijavili sami pacijenti.

Istraživanjem OECD-a o pokazateljima na temelju prijava pacijenata (PaRIS) koje podupire Komisija uklonit će se ključni nedostaci informiranja i izgraditi stajalište o učinku zdravstvenog sustava koje je usmjereno na pacijenta.

Radi se na ubrzavanju uvođenja pokazatelja koje prijavljuju pacijenti u području pojedinačnih bolesti (rak dojke, ugradnja umjetnog kuka i koljena te mentalno zdravlje) i njihove prijave, a u tijeku je i razvoj novog međunarodnog istraživanja o pacijentima (s težištem na složenim kroničnim bolestima koje se liječe u okviru primarne skrbi).