Skip to main content
Public Health

Drugi kazalniki

Pri pripravi predlogov zdravstvene politike potrebujejo organi EU in državni organi podatke o številnih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, denimo o družbenih, gospodarskih in upravnih razmerah.

EU zbira kazalnike za številna področja, navedena v nadaljevanju.

Kazalniki trajnostnega razvoja

Evropska komisija je leta 2016 objavila sporočilo z naslovom Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope [COM(2016)739]. V njem je predstavila politike, ki prispevajo k izpolnjevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, zlasti 3. cilja za zagotavljanje zdravega življenja in spodbujanje splošnega dobrega počutja v vseh življenjskih obdobjih.

Leta 2017 je Evropska komisija razvila sklop kazalnikov za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja ZN. V okviru prvega poročila o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja je za 3. cilj o zdravju in dobrem počutju izbrala naslednjih šest kazalnikov:

Komisija je poleg tega pri 3. cilju dodala še druge kazalnike za izpolnjevanje drugih ciljev trajnostnega razvoja (t. i. večnamenski kazalnik), denimo:

Nekateri od teh kazalnikov so na ožjem seznamu krovnih evropskih kazalnikov zdravja (ECHI).

Ocena napredka

Evropska komisija vsako leto pripravi letno poročilo o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja, v katerem oceni napredek pri uresničevanju dogovorjenih ciljev. Prvo letno poročilo o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja EU za leto 2017 je na voljo skupaj s številnimi dodatnimi orodji za oceno stanja v EU.

Evropski steber socialnih pravic

Evropski steber socialnih pravic se zavzema za bolj socialno in pošteno Evropo, kar je tudi ključna prednostna naloga Evropske komisije. Področje javne podpore, socialne zaščite in vključevanja vključuje naslednje kazalnike o zdravstvenem varstvu:

  • neizpolnjene potrebe po zdravstveni oskrbi po lastnem poročanju
  • neposredni izdatki za zdravstveno varstvo
  • leta zdravega življenja pri starosti 65 let

Več o tem v pregledu socialnih kazalnikov EU in skupnem ocenjevalnem okviru za zdravstvo.

Kazalniki zdravja mladih v EU

Strategija EU za mlade določa okvir za sodelovanje v obdobju 2010–2018. Njen cilj je mladim zagotoviti enake možnosti in spodbujati njihovo aktivno udeležbo v družbi. Tako bomo zagotovili, da se bodo pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju politik in ukrepov, ki bi lahko pomembno vplivali na mlade, denimo na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in dobrega počutja, upoštevala vprašanja, povezana z mladimi.

Kazalniki kakovosti zdravstvenega varstva in ukrepi, ki jih sporočajo pacienti

Projekt o kazalnikih kakovosti zdravstvenega varstva, ki ga izvaja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) s podporo Evropske komisije, je namenjen merjenju in primerjanju kakovosti zdravstvenih storitev v različnih državah. Ključna področja:

Uspešnost zdravstvenega varstva se običajno ocenjuje s stopnjo preživetja ali stopnjo okrevanja po zdravljenju. Takšna ocena pa zakriva pomembne razlike, ki jih lahko opazimo samo takrat, ko upoštevamo rezultate in izkušnje, o katerih poročajo pacienti sami.

Raziskava kazalnikov, ki jih sporočajo pacienti, (PaRIS) organizacije OECD, bo obravnavala kritične informacijske vrzeli in ocenila uspešnost posameznih zdravstvenih sistemov z vidika pacientov.

V teku so prizadevanja za hitrejše sprejemanje in poročanje o kazalnikih, ki jih sporočajo pacienti, za posamezne bolezni (rak dojke, proteze kolka in kolena ter na področju duševnega zdravja), pripravlja pa se tudi nova mednarodna raziskava o pacientih (ki se osredotoča na zapletene in kronične bolezni in obolenja, ki jih obravnavajo v primarnem zdravstvu).