Skip to main content
Public Health

Andere indicatoren

Wanneer beleidsmakers voorstellen doen die van invloed zijn op de gezondheid, hebben zij allerlei gegevens nodig over gezondheidsfactoren, zoals de sociale, economische of bestuurlijke omstandigheden.

De EU stelt indicatoren op voor veel van de hieronder uiteengezette factoren.

Indicatoren voor duurzame ontwikkeling

In 2016 kwam de Commissie met een mededeling over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst [COM (2016)739]. Zij biedt hierin een overzicht van de beleidslijnen die bijdragen tot de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties, in het bijzonder SDG 3 inzake gezond leven en welzijn voor iedereen en voor alle leeftijden.

In 2017 ontwikkelde de Europese Commissie een reeks SDG-indicatoren. Met het oog op het eerste SDG-monitoringverslag werden de volgende zes indicatoren geselecteerd voor doelstelling 3 (gezondheid en welzijn):

Bovendien werden enkele indicatoren voor andere doelstellingen ook ondergebracht bij doelstelling 3 omdat zij ook daarvoor relevant zijn:

Een aantal van deze indicatoren komen ook voor op de shortlist van EU-gezondheidsindicatoren (ECHI).

Evaluatie van vorderingen

De Europese Commissie evalueert de vorderingen in de richting van de overeengekomen doelstellingen in een jaarlijks verslag over SDG-monitoring. Het eerste monitoringverslag over de vorderingen inzake de SDG’s in EU-context (2017) is beschikbaar samen met een aantal aanvullende tools ter beoordeling van de situatie in de EU.

Europese pijler van sociale rechten

De Europese pijler van sociale rechten gaat om een socialer en eerlijker Europa en is een belangrijke prioriteit voor de Europese Commissie. De aspecten overheidssteun, sociale bescherming en integratie omvatten indicatoren over gezondheidszorg:

  • Zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan medische zorg
  • Zelf te betalen uitgaven voor gezondheidszorg
  • Gezonde levensjaren op 65 jaar

Zie ook de sociale indicatoren van de EU en het gemeenschappelijk evaluatiekader inzake gezondheid.

EU-jeugdgezondheidsindicatoren

De EU-strategie voor jongeren vormt een kader voor samenwerking in de periode 2010-2018. Het beoogt meer gelijke kansen voor jongeren en hun actieve participatie in de samenleving. Anderzijds zal dit ervoor zorgen dat de belangen van jongeren in aanmerking worden genomen bij de formulering, uitvoering en evaluatie van beleid en maatregelen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor jongeren, zoals op het gebeid van onderwijs, werkgelegenheid of gezondheid en welzijn.

Kwaliteitsindicatoren gezondheidszorg en door patiënten gemelde maatregelen

Het Health Care Quality Indicators project (HCQI) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met de steun van de Europese Commissie, is gericht op het meten en vergelijken van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de verschillende landen. De belangrijkste gebieden zijn:

Het succes van gezondheidszorg wordt meestal beoordeeld op basis van de overlevings- of genezingspercentages na behandeling. Dit kan grote verschillen verhullen, die alleen blijken bij de beoordeling van resultaten en ervaringen die door de patiënten zelf worden gerapporteerd.

De door de Commissie ondersteunde OESO-enquête “Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS)” is gericht op die kritieke feedbacklacunes en moet zo bijdragen tot een beoordeling van de prestaties van de gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat.

Er wordt gewerkt aan een snellere invoering van door patiënten gerapporteerde indicatoren voor bepaalde ziekten (borstkanker, heup- en knieprothesen en geestelijke gezondheid) en aan een nieuwe internationale patiëntenenquête (met nadruk op complexe, chronische aandoeningen die in de eerstelijnszorg worden behandeld).