Skip to main content
Public Health

Další ukazatele

Při přípravě návrhů pro oblast zdraví analyzují tvůrci politik údaje o široké škále faktorů, např. o sociálním, ekonomickém a správním prostředí.

EU sestavuje ukazatele pro řadu otázek uvedených níže.

Ukazatele udržitelného rozvoje

Evropská komise vydala v roce 2016 sdělení: Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti (COM(2016) 739). Toto sdělení mapuje politiky přispívající k naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména pak třetího cíle „Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku“.

V roce 2017 Evropská komise vypracovala soubor ukazatelů EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje. Pro třetí cíl týkající se zdraví a dobrých životních podmínek bylo pro účely první monitorovací zprávy vybráno těchto 6 ukazatelů:

Kromě toho byly k třetímu cíli také přiřazeny další ukazatele jiných cílů udržitelného rozvoje (tzv. víceúčelové ukazatele), např.:

Některé z těchto ukazatelů figurují i na užším seznamu Evropských základních zdravotních ukazatelů (ECHI).

Hodnocení pokroku

Evropská komise vyhodnocuje pokrok v plnění dohodnutých cílů v každoroční zprávě o monitorování cílů udržitelného rozvoje. První monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU z roku 2017 byla vydána spolu několika dalšími nástroji, které slouží k posouzení situace v EU.

Evropský pilíř sociálních práv

Záměrem evropského pilíře sociálních práv je vytvořit sociálnější a spravedlivější Evropu. Jedná se o klíčovou prioritu Evropské komise. V části „Veřejná podpora / sociální ochrana a začleňování“ jsou uvedeny ukazatele týkající se zdravotní péče:

  • Subjektivně neuspokojená potřeba zdravotní péče
  • Vlastní výdaje na zdravotní péči
  • Střední délka života prožitá ve zdraví ve věku 65 let

Viz také sociální ukazatele EU a společný hodnotící rámec (JAF) týkající se zdraví.

Ukazatele zdraví mládeže v EU

Strategie EU pro mládež stanoví rámec pro spolupráci v období 2010–2018. Má za cíl poskytovat více rovných příležitostí pro mladé lidi a podporovat je v aktivní účasti na chodu společnosti. Rovněž má zajistit, aby byly otázky mládeže zohledňovány při formulaci, provádění a hodnocení politik a opatření, které mohou mít významný dopad na mladé lidi, např. vzdělávání, zaměstnanost nebo zdraví a dobré životní podmínky.

Ukazatele kvality zdravotní péče a opatření hlášená pacienty

Projekt ukazatelů kvality zdravotní péče (HCQI) vedený Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OEDC) za podpory Evropské komise měl za cíl poměřit a porovnat kvalitu zdravotnických služeb v různých zemích. Hlavními oblastmi jsou:

Obecně se úspěšnost zdravotní péče posuzuje na základě míry přežití nebo vyléčení po absolvování léčby. To může zastřít důležité rozdíly, které se objeví pouze při posuzování výsledků a zkušeností hlášených samotnými pacienty.

Průzkum organizace OECD o ukazatelích hlášených pacienty (PaRIS), podporovaný ze strany Komise, se bude zabývat zásadními nedostatky v informacích a vytvoří pohled na výkonnost systémů zdravotní péče orientovaný na pacienta.

Právě probíhají práce na urychlení přijetí a oznámení ukazatelů hlášených pacienty pro jednotlivá onemocnění (rakovina prsu, endoprotéza kyčelního a kolenního kloubu, duševní zdraví) a připravuje se nový mezinárodní průzkum mezi pacienty (zaměřený na komplexní, chronická onemocnění léčená v primární péči).