Skip to main content
Public Health

Kiti rodikliai

Rengiant sveikatos priežiūros pasiūlymus, politikos formuotojams reikia duomenų apie įvairius sveikatos veiksnius, pavyzdžiui, apie socialinę, ekonominę ir administracinę aplinką.

ES rengia rodiklius daugeliu iš toliau nurodytų klausimų.

Tvaraus vystymosi rodikliai

2016 m. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ (COM(2016) 739). Jame išdėstomos politikos priemonės, kuriomis prisidedama prie 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT), taip pat ir prie 3 DVT – užtikrinti sveiką visų amžiaus grupių asmenų gyvenimą ir skatinti jų gerovę, įgyvendinimo.

2017 m. Europos Komisija parengė ES DVT rodiklių rinkinį. Rengiant pirmąją DVT stebėsenos ataskaitą, 3 tikslui (sveikata ir gerovė) atrinkti tokie 6 rodikliai:

Be to, 3-iam tikslui priskirta ir kitų DVT rodiklių, kurie laikomi „daugiatiksliais rodikliais“, pavyzdžiui:

Kai kurie iš tų rodiklių yra tokie patys kaip ir nurodytieji pagrindinių Europos sveikatos rodiklių (ECHI) trumpajame sąraše.

Pažangos vertinimas

Europos Komisija vertina pažangą siekiant sutartų tikslų metinėje DVT stebėsenos ataskaitoje. Paskelbta pirma – 2017 m. – ES pažangos siekiant DVT stebėsenos ataskaita kartu su keliomis papildomomis priemonėmis, kad būtų galima įvertinti ES padėtį.

Europos socialinių teisių ramstis

Įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, kuris yra vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų, siekiama sukurti socialiai atsakingesnę ir sąžiningesnę Europą. Viešosios paramos / socialinės apsaugos ir įtraukties kryptis apima sveikatos priežiūros rodiklius:

  • asmenų nurodytas nepatenkintas medicininės priežiūros poreikis,
  • savo lėšomis padengiamos išlaidos sveikatos priežiūrai,
  • sveiko gyvenimo metai sulaukus 65 metų.

Taip pat žr. ES socialinius rodiklius ir bendrą sveikatos vertinimo sistemą.

ES jaunimo sveikatos rodikliai

ES jaunimo strategija nustatomas 2010–2018 m. bendradarbiavimo pagrindas. Ja siekiama suteikti jaunimui daugiau lygių galimybių ir paskatinti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kartu ja bus užtikrinta, kad į jaunimo problemas būtų atsižvelgiama formuojant, įgyvendinant ir vertinant tokių sričių kaip švietimas, užimtumas, sveikata ir gerovė politiką ir veiksmus, kurie gali daryti jaunimui didelį poveikį.

Sveikatos priežiūros kokybės rodikliai ir priemonės, apie kurias praneša pacientai

Sveikatos priežiūros kokybės rodiklių projektu (HCQI), kuriam Europos Komisijos remiama vadovauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), siekiama įvertinti ir palyginti sveikatos paslaugų kokybę skirtingose šalyse. Svarbiausios sritys yra:

Paprastai sveikatos priežiūros sėkmė vertinama remiantis išgyvenamumu arba pagijimu po gydymo. Dėl to dažnai nematyti svarbių skirtumų, kurie išryškėja tik tuomet, kai svarstomi rezultatai ir patirtys, apie kuriuos praneša patys pacientai.

EBPO rodiklių, apie kuriuos praneša pacientai, tyrimu (PaRIS), kurį remia Komisija, bus nagrinėjama itin svarbių informacijos spragų problema. Per tyrimą suformuotos sveikatos sistemos veiksmingumo vizijos centre atsidurs pacientai.

Vyksta darbas siekiant, kad būtų greičiau priimti rodikliai, apie kuriuos dėl atskirų ligų (krūties vėžio, klubo ir kelio protezų bei psichikos sveikatos) praneša pacientai, ir kad apie tuos rodiklius būtų pranešama sparčiau. Rengiamas ir naujas tarptautinis pacientų tyrimas (skirtas sudėtingoms, lėtinėms ligoms, kurios gydomos pirminės priežiūros sistemoje).