Skip to main content
Public Health

Citi rādītāji

Izstrādājot priekšlikumus veselības aprūpes jomā, politikas veidotājiem ir vajadzīgi dati par visdažādākajiem veselību ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā sociālā, ekonomiskā un administratīvā vide.

ES sagatavo rādītājus par daudziem no iepriekš aplūkotajiem jautājumiem.

Ilgtspējīgas attīstības indikatori

2016. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei [COM(2016)739]. Šis paziņojums iepazīstina ar politikas virzieniem, kas sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu, jo īpaši 3. IAM, kas paredz garantēt veselīgu dzīvi un labklājību visiem visu vecumu cilvēkiem.

2017. gadā Eiropas Komisija izstrādāja ES rādītājus attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pirmā IAM uzraudzības ziņojuma nolūkiem attiecībā uz 3. mērķi, kas veltīts veselībai un labklājībai, tika atlasīti 6 šādi rādītāji:

Turklāt daži citi IAM rādītāji tāpat tika attiecināti uz 3. mērķi kā uz vairākiem mērķiem attiecināmi rādītāji, piemēram šādi:

Daži no šiem rādītājiem ir Eiropas veselības pamatrādītāju (ECHI) sarakstā.

Progresa novērtējums

Eiropas Komisija novērtē progresu ceļā uz saskaņotajiem mērķiem gada ziņojumos attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķu pārraudzību. Pirmais pārraudzības ziņojums 2017. gadā attiecībā uz progresu saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem ES kontekstā ir pieejams kopā ar vairākiem papildu instrumentiem, kas ļauj novērtēt situāciju ES.

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Eiropas sociālo tiesību pīlāram, kas ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm, būtu jāpanāk sociālāka un taisnīgāka Eiropa. Virzienā “Publisko iestāžu atbalsts/sociālā aizsardzība un iekļautība” iekļauti veselības aprūpes rādītāji:

  • Respondentu nosauktās medicīniskās aprūpes vajadzības, kas netika apmierinātas;
  • Neatmaksātie personīgie izdevumi par veselības aprūpi
  • Paredzamie dzīves gadi, saglabājot labu veselību, 65 gadu vecumā.

Skatiet arī ES sociālos rādītājus un kopīgo veselības novērtējuma sistēmu (JAF).

ES rādītāji jauniešu veselības jomā

ES jaunatnes stratēģijā ir noteikts sadarbības satvars 2010.-2018. gadam. Tās mērķis ir nostiprināt iespēju vienlīdzību jauniešiem un mudināt viņus aktīvi līdzdarboties sabiedrībā. Tā garantē, ka jautājumi, kas saistīti ar jaunatni, tiek ņemti vērā, izstrādājot, īstenojot un novērtējot politiku un darbības, kas var būtiski ietekmēt jauniešus, tādas kā izglītība, nodarbinātība vai veselība un labklājība.

Veselības aprūpes kvalitātes rādītāji un pacientu paziņotie pasākumi

Ar projektu attiecībā uz veselības aprūpes kvalitātes rādītājiem (HCQI), ko vada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ar Eiropas Komisijas atbalstu, ir iecerēts izmērīt un salīdzināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti dažādās valstīs. Galvenās jomas ir šādas:

Principā veselības aprūpes sekmes parasti novērtē, pamatojoties uz procentuālo daļu, kas izsaka izdzīvošanu vai izdziedēšanos pēc ārstēšanas kursa iziešanas. Līdz ar to garām tiek palaistas nozīmīgas atšķirības, kas parādās tikai tad, ja ņem vērā rezultātus un pieredzi, ko paziņo paši pacienti.

Pateicoties Komisijas atbalstītajam ESAO pētījumam par pašu pacientu paziņotajiem rādītājiem (Patient-Reported Indicators Survey - PaRIS), tiks veikti pasākumi, kas ļaus pārvarēt kritiskas informācijas iztrūkumu un veidos uz pacientu orientētu skatījumu attiecībā uz veselības sistēmas rezultātiem.

Pašlaik rit darbs ar mērķi paātrināt tādu rādītāju pieņemšanu un paziņošanu, kurus pacienti paziņojuši attiecībā uz dažādām slimībām (krūts vēzis, gūžas un ceļa locītavas protezēšana, un psihiskā veselība), un tiek izstrādāta jauna starptautiska pacientu aptauja (tā attiecas uz smagu, hronisku slimību ārstēšanu primārās aprūpes ietvaros).