Направо към основното съдържание
Public Health

Други показатели

Когато изготвят предложения във връзка със здравеопазването, създателите на политики се нуждаят от данни за широк кръг фактори, влияещи върху здравето, например социалната, икономическата и административната среда.

ЕС съставя показатели за много от тези фактори, посочени по-долу.

Показатели за устойчиво развитие

През 2016 г. Европейската комисия публикува съобщението „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“ [COM(2016)739]. В него са посочени политиките, които допринасят за постигането на 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, особено що се отнася до цел 3 за осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички във всяка възраст.

През 2017 г. Европейската комисия разработи набор от показатели на ЕС за целите за устойчиво развитие. За нуждите на първия мониторингов доклад за целите за устойчиво развитие бяха избрани следните 6 показателя във връзка с цел 3 относно здравето и благосъстоянието:

Освен това някои показатели за други цели за устойчиво развитие също бяха отнесени към цел 3 като „многоцелеви показатели“, като например:

Някои от тези показатели фигурират и в списъка на европейските основни здравни показатели (ECHI).

Оценяване на напредъка

Европейската комисия оценява напредъка към договорените цели в годишни доклади относно мониторинга на целите за устойчиво развитие. Първият мониторингов доклад от 2017 г. относно напредъка по отношение на целите за устойчиво развитие в контекста на ЕС е достъпен заедно с няколко допълнителни инструмента за оценяване на положението в ЕС.

Европейски стълб на социалните права

Целта на Европейския стълб на социалните права, който е основен приоритет на Европейската комисия, е да се постигне една по-социална и справедлива Европа. В направлението „Публична подкрепа / Социална закрила и приобщаване“ са включени показатели за здравното обслужване:

  • Съобщени от респондентите неудовлетворени потребности от медицински грижи
  • Преки разходи за здравно обслужване
  • Очаквани години живот в добро здраве към 65-годишна възраст.

Вижте също социалните показатели на ЕС и съвместната рамка за оценка на здравето.

Показатели за младежкото здраве в ЕС

В стратегията на ЕС за младежта е определена рамка за сътрудничество за периода 2010 — 2018 г. Нейната цел е да се предоставят повече равни възможности на младите хора и да се насърчава активното им участие в обществото. На свой ред това ще гарантира, че въпросите на младежта се вземат предвид при определянето, изпълнението и оценяването на политики и действия, които могат да имат значително въздействие върху младите хора, например в областите на образованието, заетостта или здравето и благосъстоянието.

Показатели за качеството на здравеопазването и мерки, за които пациентите са съобщили

Проектът за показатели за качеството на здравното обслужване, ръководен от ОИСР и подкрепен от Европейската комисия, има за цел измерване и сравняване на качеството на здравното обслужване в различни държави. Основните области са:

По принцип успехът на здравните грижи се оценява въз основа на процента на оцеляване или излекуване след лечението. В резултат на това често се пропускат съществени разлики, които излизат на бял свят едва когато се вземат предвид резултатите и личният опит, за който самите пациенти съобщават.

Чрез подкрепеното от Комисията проучване на ОИСР за показатели, основаващи се на съобщения на пациенти (PaRIS), ще бъдат взети мерки за преодоляване на критичната информационна празнина и формиране на ориентирана към пациентите гледна точка относно резултатите на здравните системи.

Работи се за ускоряване на приемането и докладването на показатели, основаващи се на съобщения на пациентите, в отделни области на заболявания (рак на гърдата, замяна на тазобедрената или колянната става и психично здраве) и се разработва ново международно проучване сред пациентите (акцентира се върху лечение на сложни и хронични заболявания на равнище първични здравни грижи).

Latest updates