Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Veiksmai pasauliniu lygmeniu

Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AAM) grėsmę pripažįsta ne tik ES, tad ji šį klausimą sprendžia aukščiausiu politiniu lygmeniu. Šis klausimas aktualus daugybei ES nepriklausančių šalių, jį sprendžia įvairios tarptautinės organizacijos. Tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinis AAM veiksmų plano elementas. Iš paskutiniųjų G7 pareiškimų (2015 m. spalio mėn., 2015 m. birželio mėn., 2016 m. balandžio mėn., 2017 m. lapkričio mėn., 2021 m. birželio mėn.), taip pat G20 pareiškimų (2017 m. gegužės mėn., 2018 m. spalio mėn., 2019 m. spalio mėn., 2020 m. lapkričio mėn., 2021 m. rugsėjo mėn.) matyti, kad dėl šios problemos masto būtinas kokybinis šuolis tarptautinio informuotumo ir suderintų pasaulinio valdymo lygio pastangų srityse.

Pasauliniu lygmeniu Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir prisideda prie PSO įgyvendinant Pasaulinį kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) atlieka svarbų vaidmenį, vyriausybėms, gamintojams, prekiautojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams padėdama priimti priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą ir užkirsti kelią AAM vystymuisi. FAO taip pat peržiūrėjo savo 2021–2025 m. atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą.

Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) taip pat pripažįsta, kad AAM kelia visuotinį susirūpinimą dėl žmonių ir gyvūnų sveikatos, ir skatina atsakingai ir apdairiai naudoti antimikrobines medžiagas, kad būtų išsaugotas jų terapinis veiksmingumas tiek gyvūnams, tiek žmonėms. OIE įvairiais veiksmais vykdo atsparumo antimikrobinėms medžiagoms prevenciją visame pasaulyje, visų pirma skatindama atsakingai ir apdairiai naudoti antimikrobines medžiagas veterinarijos srityje, gilinti žinias apie gyvulininkystės srityje naudojamų antimikrobinių medžiagų kiekį ir stebėti jų kiekį.

PSO, FAO ir OIE dalijasi atsakomybe už kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir įsteigė AAM trišalį aljansą bei to aljanso sekretoriatą. FAO, OIE ir PSO trišalis aljansas glaudžiai bendradarbiauja su UNEP, kad būtų integruotas aplinkos aspektas.

Remiantis JT tarpžinybinės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms koordinavimo grupės (IACG) rekomendacijomis, suformuotos arba šiuo metu formuojamos trys AAM pasaulinio valdymo struktūros – siekiant sustiprinti pasaulinį politinį postūmį ir vadovavimą atsparumo antimikrobinėms medžiagoms srityje, įsteigta Pasaulio lyderių grupė (GLG), taip pat Nepriklausoma grupė dėl įrodymų ir partnerystės platforma.

Komisija ir kitos Europos institucijos, įskaitant Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (ECDC), Europos vaistų agentūrą (EMA) ir Europos maisto saugos tarnybą (EFSA), taip pat glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybėmis ir atitinkamomis specializuotomis JAV, Kanados, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės agentūromis Transatlantinėje atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo grupėje (TATFAR).

Komisija taip pat remia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) veiklą, kuria, taikant bendros sveikatos koncepciją, siekiama įvertinti AAM ekonominį poveikį. Ji apima įvairias kovos su AAM politikos galimybes, taip pat atsparumo antimikrobinėms medžiagoms sąnaudų ir politikos poveikio darbo rinkai ir platesnei ekonomikai vertinimą.

Be to, tarptautiniu lygmeniu šalys bendradarbiauja per Tarpvyriausybinę darbo grupę atsparumo antimikrobinėms medžiagoms klausimais, kuri teikia ataskaitas Maisto kodekso komisijai.

Latest updates