Skip to main content
Public Health

Azzjoni fuq il-Livell Dinji

L-UE mhix waħedha li tirrikonoxxi t-theddida tal-AMR u qed tindirizza din il-kwistjoni fl-ogħla livell politiku. Ħafna pajjiżi barra mill-UE, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali, qed jindirizzaw din il-kwistjoni. Il-kooperazzjoni internazzjonali hi element ewlieni tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-AMR. Dikjarazzjonijiet tal-G7 reċenti (minn Ottubru 2015, Ġunju 2015, April 2016, Novembru 2017, Ġunju 2021) kif ukoll dikjarazzjonijiet tal-G20 (Mejju 2017, Ottubru 2018, Ottubru 2019, Novembru 2020, Settembru 2021) juru li l-iskala tal-problema teħtieġ qabża kwalitattiva fis-sensibilizzazzjoni internazzjonali u sforz ta’ governanza globali miftiehem.

Fuq livell globali, il-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u hi impenjata fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni Globali dwar l-AMR mid-WHO.

L-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) għandha rwol ewlieni fl-appoġġ lill-gvern, lill-produtturi, lin-negozjanti u lil partijiet ikkonċernati oħrajn biex jadottaw miżuri li jimminimizzaw l-użu tal-antimikrobiċi u jipprevjenu l-iżvilupp tal-AMR. L-FAO rrevediet ukoll il-Pjan ta’ Azzjoni tagħha dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi 2021-2025.

L-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) tirrikonoxxi wkoll li l-AMR hi tħassib globali għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tippromwovi l-użu responsabbli u prudenti tal-antimikrobiċi biex tippreserva l-effikaċja terapewtika tagħhom kemm fl-annimali kif ukoll fil-bnedmin. L-OIE hi impenjata fil-prevenzjoni tal-AMR madwar id-dinja permezz ta’ azzjonijiet differenti, jiġifieri l-promozzjoni ta’ użu responsabbli u prudenti ta’ aġenti antimikrobiċi fil-mediċina veterinarja u għarfien u monitoraġġ aħjar tal-kwantitajiet ta’ antimikrobiċi użati fit-trobbija tal-annimali.

Id-WHO, l-FAO u l-OIE jaqsmu r-responsabbiltajiet fil-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi u stabbilixxew l-Alleanza Tripartitika tal-AMR u segretarjat għal dik l-alleanza. L-Alleanza Tripartitika tal-AMR tal-FAO, l-OIE u d-WHO taħdem mill-qrib mal-UNEP biex tintegra d-dimensjoni ambjentali.

Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni Interaġenzjali tan-NU (IACG) dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi, tliet strutturi ta’ governanza globali tal-AMR kienu jew qegħdin fil-proċess li jiġu ffurmati: Il-Grupp tal-Mexxejja Globali (GLG) stabbilit biex isaħħaħ il-momentum politiku globali u t-tmexxija dwar l-AMR, Il-Panel Indipendenti dwar l-Evidenza u l-Pjattaforma ta’ Sħubija.

Il-Kummissjoni u Istituzzjonijiet Ewropej oħrajn inklużi ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) jikkooperaw ukoll mill-qrib mal-gvernijiet u l-aġenziji speċjalizzati rilevanti tal-Istati Uniti, il-Kanada, in-Norveġja u r-Renju Unit fit-Task Force Trans-Atlantika dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (TATFAR).

Il-Kummissjoni qed tappoġġja wkoll attivitajiet mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex tivvaluta l-impatt ekonomiku tal-AMR b’approċċ “Saħħa Waħda”. Dan jinkludi diversi għażliet ta’ politika għall-indirizzar tal-AMR, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-kostijiet tal-AMR u l-impatt tal-politiki fuq is-suq tax-xogħol u l-ekonomija usa’.

Fil-livell internazzjonali wkoll, il-pajjiżi jikkooperaw permezz ta’ Task Force Intergovernattiva dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi li tirrapporta lill-Kummissjoni Codex Alimentarius.