Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Даряването на кръв и нейни съставки (еритроцити, тромбоцити, плазма) улеснява широк кръг важни и често животоспасяващи лечения. Преливанията на кръв са от съществено значение при травми или хирургически интервенции и често са необходими при лечението на ракови заболявания или наследствени хронични болести на кръвта, като например таласемия.

Дарената плазма, съставка на кръвта, може да се използва и за производството на лекарствени продукти, като например имуноглобулини или препарати, съдържащи коагулационни фактори. Производството на тези продукти се урежда от законодателството за лекарствените продукти, а даряването, вземането и диагностиката на плазма се урежда от законодателството за кръвта.

Наличието на кръв и кръвни съставки зависи от желанието на гражданите да даряват кръв. Повечето хора в добро здраве могат да даряват кръв.

Европейската комисия предоставя финансиране за действия във връзка със субстанциите от човешки произход предимно под формата на проекти или съвместни действия с национални органи. Действията имат за цел да се подпомогне изпълнението на ангажимента на ЕС в областта на безопасността и качеството, но също така служат за насърчаване на други политически приоритети, като подобряване на достъпа до субстанции от човешки произход или на ефективността на здравните системи, които подкрепят донорството и предлагането.

Infographic - Blood

Законодателство

Правната рамка за стандартите за качество и безопасност на кръвта и нейните съставки се определя в Директива 2002/98/ЕО, наричана също Европейска директива за кръвта. В нея са обхванати всички етапи на процеса на кръвопреливане — от даряването, вземането, диагностиката, преработката и съхранението на кръвта до нейното разпределение.

За да подпомогне прилагането на този основен законодателен акт, Комисията предложи и прие, в тясно сътрудничество с националните органи на страните от ЕС, следните допълнителни актове за изпълнение:

Директиви 2009/135/ЕО, 2011/38/ЕС, 2014/110/ЕС, 2016/1214 на Комисията, в които се разглеждат някои допълнителни специфични технически изисквания.

Важно е да се отбележи, че държавите от ЕС винаги могат да решат да прилагат по-строги правила по отношение на качеството и безопасността на кръвта и кръвните продукти от посочените по-горе.

След публикуването през 2019 г. на оценка на законодателството на ЕС относно кръвта, тъканите и клетките Комисията предложи преразглеждане на това законодателство. Преработеният текст бе приет на 14 юли 2022 г.

Координация

Националните компетентни органи отговарят за прилагането на законодателството на ЕС. Европейската комисия провежда редовни срещи с тях за улесняване на комуникацията и обмена на добри практики и за установяване на общо разбиране във връзка с прилагането на директивите.

Периодични анкети, попълвани от компетентните органи, позволяват на Комисията да изготвя доклади за актуалното състояние на прилагането на законодателството.