Skip to main content
Public Health

EU:n tilastotoimisto Eurostat on EU:n vertailukelpoisen tilastotiedon tärkein lähde. Keskeisenä perustana terveysdatan keräämiselle ja käsittelylle on terveystilastoja koskeva puiteasetus ja siitä johdetut säädökset. EU voi täydentää terveysdataansa myös muista erityisalojen lähteistä saatavilla tiedoilla.

Eurostat – EU:n terveysdatan päälähde

Eurostat tuottaa kahdenlaista terveysdataa: hallinnollista dataa (esim. kuolemansyytilastot) ja itse ilmoitettua dataa, joka on peräisin eurooppalaisesta terveyshaastattelututkimuksesta (EHIS) tai EU-SILC-tutkimuksen vähimmäistason eurooppalaisesta terveysmoduulista (MEHM). Aihealueita ovat:

  • Terveydentila
  • Terveyteen vaikuttavat tekijät
  • Terveydenhuoltokustannukset
  • Terveydenhuollon resurssit ja toiminta
  • Kuolemansyyt
  • Työterveys ja työturvallisuus.

Eurostatin terveysdataa täydennetään usein muilla sosiaalisia oloja, väestöä ja elämänlaatua koskevilla EU-tilastoilla. Hallinnolliseen dataan perustuvat EU-tilastot ovat yleensä saatavilla sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Kyselyistä saatu data ryhmitellään sosioekonomisen aseman (esim. koulutus, tulotaso, kaupungistumisaste) mukaan. Jotkin EU-tilastot ovat saatavilla myös alueiden tai kaupunkien tasolla.

Komission yksiköt – muut EU:n terveysdatan lähteet

EU:n virastot – muut EU:n terveysdatan lähteet

Tietokantoja

Kansainvälinen luokitus

Luokitusjärjestelmien avulla ilmiöitä voidaan rekisteröidä yhtenäisellä tavalla niin, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Luokitusjärjestelmien perusteella voidaan laatia erilaisia luetteloita. Euroopan komissio käyttää luokitusjärjestelmiä, jotta sen keräämät tiedot ovat korkealaatuisia ja yhtenäisiä.

Tärkeimmät luokitusjärjestelmät

Muita luokitusjärjestelmiä