Skip to main content
Public Health

Statistični urad Evropske unije Eurostat je glavni vir primerljivih podatkov EU. Zdravstveni podatki temeljijo na okvirni uredbi o statističnih zdravstvenih podatkih in pravnih aktih, sprejetih na podlagi okvirne uredbe. Zdravstveni podatki EU o zelo specifičnih temah se dopolnjujejo iz drugih virov.

Eurostat – glavni vir zdravstvenih podatkov EU

Eurostat zagotavlja dve vrsti zdravstvenih podatkov, in sicer administrativne podatke, kot so statistični podatki o vzrokih smrti, in podatke, ki so rezultat lastnega poročanja na podlagi evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) ali evropskega osnovnega zdravstvenega modula (MEHM) ankete o dohodkih in življenjskih razmerah (EU-SILC). Podatki se nanašajo na naslednje teme:

  • Zdravstveno stanje
  • Determinante zdravja
  • Odhodki za zdravstvo
  • Sredstva in dejavnosti zdravstvenega varstva
  • Vzroki smrti
  • Zdravje in varnost pri delu

Zdravstvene podatke Eurostata pogosto dopolnjujejo drugi statistični podatki EU, kot so socialni podatki, podatki o prebivalstvu ali kakovosti življenja. Statistični podatki EU, ki so pridobljeni iz administrativnih zbirk, so običajno na voljo po spolu in starostni skupini.

Podatki, pridobljeni na podlagi raziskav, so zbrani po socialno-ekonomskem statusu, kot sta stopnja izobrazbe, dohodkovna skupina, delovni status, stopnja urbanizacije itd. Nekateri statistični podatki EU so razvrščeni tudi glede na mestno oz. podeželsko okolje.

Službe Komisije, drugi viri zdravstvenih podatkov EU

Agencije EU, drugi viri zdravstvenih podatkov EU

Relevantne podatkovne baze

Mednarodna klasifikacija

Sistemi klasifikacije so orodja, ki omogočajo usklajeno registriranje podatkov in posledično primerljive podatke. Na podlagi sistemov klasifikacije je mogoče narediti ožji izbor. Evropska komisija uporablja mednarodne klasifikacije za zbiranje kakovostnih in usklajenih podatkov.

Najpomembnejši sistemi klasifikacije

Drugi sistemi klasifikacije