Skip to main content
Public Health

Globální aspekty zdraví

OSN – spolupráce v oblasti zdraví

Evropská unie má s Organizací spojených národů pevné, stabilní vztahy – úzce spolupracuje s jejím sekretariátem i agenturami, fondy a programy OSN. Tuto spolupráci rozvíjí v oblasti globálních aspektů zdraví i v konkrétních otázkách, které se týkají zdraví a souvisejí zároveň s rozvojovou problematikou, lidskými právy, změnou klimatu, řízením krizí a s humanitární pomocí. Evropská unie rovněž podporuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která je v rámci systému OSN vnímána jako hlavní autorita v oblasti globálních aspektů zdraví.

Evropská komise hraje aktivní úlohu v diskusích o globálních aspektech zdraví v rámci mezinárodního fóra skupiny 20 (G20), na němž se setkávají zástupci vlád a guvernéři centrálních bank 20 předních průmyslových ekonomik a rozvíjejících se ekonomik, jakož i skupiny 7 (G7) představující 7 největších ekonomik světa. V rámci diskuse se věnují těmto tématům:

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 bylo v rámci OSN schváleno 17 cílů udržitelného rozvoje, které mají poskytnout globální rámec pro činnosti v této oblasti do roku 2030.

Mnohé z těchto cílů s oblastí zdraví přímo souvisejí, nicméně jeden je mu věnován přímo. Jedná se o cíl č. 3: „zajistit zdravé životy a podporovat dobré životní podmínky pro všechny osoby každého věku.“ Zaměřuje se mimo jiné na:

 • infekční nemoci, jako je HIV/AIDS, tuberkulóza, hepatitida
 • nepřenosné nemoci a duševní zdraví
 • užívání návykových látek
 • boj proti kouření
 • dostupnost očkovacích látek a léčiv
 • financování zdravotnictví a otázky pracovních sil v tomto sektoru

Evropská komise a země EU mají za dosažení těchto cílů udržitelného rozvoje společnou odpovědnost. Reakce Evropské komise na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je obsažena ve sdělení z roku 2016 s názvem Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti a v souvisejícím pracovním dokumentu Komise. Hovoří se v něm například o začlenění cílů udržitelného rozvoje do politik a iniciativ EU, o vydávání pravidelných zpráv o dosaženém pokroku, dále o spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami a vypracování dlouhodobé vize.

Na internetových stránkách EU věnovaných udržitelnému rozvoji najdete podrobné informace o tom, jak EU přispívá k provádění Agendy 2030 a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Globální aspekty zdraví a politika EU

Politika EU v oblasti globálních aspektů zdraví stanovená v roce 2010 identifikuje hlavní výzvy a stanoví nejdůležitější zásady pro silnější vizi EU, její vliv a činnost. Předpokladem zajištění komplexní globální zdravotní politiky je spolupráce s ostatními relevantními organizacemi a zájmovými skupinami mimo jiné v těchto otázkách:

 • obchod
 • financování
 • rozvojová pomoc
 • migrace
 • bezpečnost, změna klimatu a ochrana životního prostředí
 • výzkum a inovace

Evropská unie je zastáncem nediskriminačního přístupu ke všeobecné a kvalitní zdravotní péči a prosazuje spravedlivé, účinné financování výzkumu ve prospěch zdraví všech. Snaží se rovněž zajistit, aby byly nové výrobky bezpečné, účinné a dostupné za přijatelnou cenu. V květnu 2022 oznámila Evropská komise zahájení práce na nové globální strategii EU pro oblast zdraví.

Fórum o globální zdravotní politice a Evropská komise

V rámci úsilí o podporu globální zdravotní politiky pořádá Evropská komise Fórum o globální zdravotní politice, kde se setkávají zástupci mezinárodních organizací, nevládních organizací a příslušných odvětví. Cílem je posílit úlohu EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni tím, že se při dosahování globálních cílů v této oblasti zajistí soudržnost její interní a externí zdravotní politiky.

Toto fórum bylo zřízeno na základě sdělení Komise o globálních aspektech zdraví z roku 2010 a následných závěrů Rady. V rámci Komise se těmto otázkám věnuje především Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a Generální ředitelství pro výzkum a inovace.

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost

Jako člen Iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) Evropská komise úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a zeměmi „G7+“ (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Mexiko) ve snaze vytvořit efektivní a dobře organizovanou globální strategii pro připravenost a reakci na případné hrozby pro zdraví.

Iniciativu pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) zahájilo v listopadu 2001 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států. I když oficiálními členy GHSI jsou pouze čtyři země EU, je členství Evropské komise zárukou toho, že se výsledky jednání dostanou prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost ke všem zemím EU.

Fórum ministrů GHSI se schází jednou ročně a účastní se ho ministři a státní tajemníci ze zemí „G7+“ a eurokomisař/ka pro oblast zdraví. Světová zdravotnická organizace působí jako odborný poradce.

Úspěchy iniciativy

 • lepší připravenost a reakce na výskyt pravých neštovic
 • zlepšení mezinárodní komunikace a řízení rizik
 • hodnocení a zlepšování kapacit laboratoří
 • urychlení celosvětové připravenosti a reakce na pandemii chřipky
 • zvýšené úsilí v boji proti chemickým a radiologickým hrozbám