Přejít na hlavní obsah
Public Health

Globální aspekty zdraví

Strategie EU v oblasti globálních aspektů zdraví

Blahobyt občanů, prosperita a stabilita společnosti a udržitelná ekonomika si vyžadují globální přístup ke zdraví. Strategie EU v oblasti globálních aspektů zdraví, která byla přijata v listopadu 2022, představuje nový způsob, jak řešit výzvy v oblasti zdraví v měnícím se světě, a to na celosvětové úrovni.

Nahradila politiku EU v oblasti globálních aspektů zdraví z roku 2010 a obsahuje tři priority pro řešení globálních výzev v oblasti zdraví:

 • zajistit lepší zdraví a osobní blahobyt lidí během jejich celého života
 • posílit systémy zdravotní péče a zlepšit všeobecnou zdravotní péči
 • předcházet zdravotním hrozbám, včetně pandemií, a bojovat proti nim při uplatňování přístupu „jedno zdraví“

K utváření nového celosvětového zdravotního řádu přispěje EU těmito opatřeními:

 • robustní globální správa ve složitém geopolitickém prostředí
 • mezinárodní partnerství v oblasti zdraví
 • využití přístupu „tým Evropa“
 • podpora inovativního financování, sdílení zdrojů na mezinárodní úrovni a společné investice

Tato strategie představuje vnější rozměr evropské zdravotní unie, která si klade za cíl chránit zdraví Evropanů a zvyšovat odolnost systémů zdravotní péče. Jedná se rovněž o klíčovou složku strategie Global Gateway, která buduje rovnoprávná partnerství založená na společné odpovědnosti.

OSN – spolupráce v oblasti zdraví

Evropská unie má s Organizací spojených národů pevné, stabilní vztahy – úzce spolupracuje s jejím sekretariátem i agenturami, fondy a programy OSN. Tuto spolupráci rozvíjí v oblasti globálních aspektů zdraví i v konkrétních otázkách, které se týkají zdraví a souvisejí zároveň s rozvojovou problematikou, lidskými právy, změnou klimatu, řízením krizí a s humanitární pomocí.

Evropská unie rovněž podporuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která je v rámci systému OSN vnímána jako hlavní autorita v oblasti globálních aspektů zdraví.

Evropská komise hraje aktivní úlohu v diskusích o globálních aspektech zdraví v rámci mezinárodního fóra skupiny 20 (G20), na němž se setkávají zástupci vlád a guvernéři centrálních bank 20 předních průmyslových ekonomik a rozvíjejících se ekonomik, jakož i skupiny 7 (G7) představující 7 největších ekonomik světa.

V rámci diskuse se věnují těmto tématům:

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 bylo v rámci OSN schváleno 17 cílů udržitelného rozvoje, které mají poskytnout globální rámec pro činnosti v této oblasti do roku 2030.

Mnohé z těchto cílů s oblastí zdraví přímo souvisejí, nicméně jeden je mu věnován přímo. Jedná se o cíl č. 3: „zajistit zdravé životy a podporovat dobré životní podmínky pro všechny osoby každého věku.“ Zaměřuje se mimo jiné na:

 • infekční nemoci, jako je HIV/AIDS, tuberkulóza, hepatitida
 • nepřenosné nemoci a duševní zdraví
 • užívání návykových látek
 • boj proti kouření
 • dostupnost očkovacích látek a léčiv
 • financování zdravotnictví a otázky pracovních sil v tomto sektoru

Evropská komise a země EU mají za dosažení těchto cílů udržitelného rozvoje společnou odpovědnost. Reakce Evropské komise na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je obsažena ve sdělení z roku 2016 s názvem Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti a v souvisejícím pracovním dokumentu Komise.

Hovoří se v něm například o začlenění cílů udržitelného rozvoje do politik a iniciativ EU, o vydávání pravidelných zpráv o dosaženém pokroku, dále o spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami a vypracování dlouhodobé vize.

Na internetových stránkách EU věnovaných udržitelnému rozvoji najdete podrobné informace o tom, jak EU přispívá k provádění Agendy 2030 a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Fórum o globální zdravotní politice a Evropská komise

V rámci úsilí o podporu globální zdravotní politiky pořádá Evropská komise Fórum o globální zdravotní politice, kde se setkávají zástupci mezinárodních organizací, nevládních organizací a příslušných odvětví. Cílem je posílit úlohu EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni tím, že se při dosahování globálních cílů v této oblasti zajistí soudržnost její interní a externí zdravotní politiky.

Toto fórum bylo zřízeno na základě sdělení Komise o globálních aspektech zdraví z roku 2010 a následných závěrů Rady. V rámci Komise se těmto otázkám věnuje především Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a Generální ředitelství pro výzkum a inovace.

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost

Jako člen Iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) Evropská komise úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a zeměmi „G7+“ (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Mexiko) ve snaze vytvořit efektivní a dobře organizovanou globální strategii pro připravenost a reakci na případné hrozby pro zdraví.

Iniciativu pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) zahájilo v listopadu 2001 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států. I když oficiálními členy GHSI jsou pouze čtyři země EU, je členství Evropské komise zárukou toho, že se výsledky jednání dostanou prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost ke všem zemím EU.

Fórum ministrů GHSI se schází jednou ročně a účastní se ho ministři a státní tajemníci ze zemí „G7+“ a eurokomisař/ka pro oblast zdraví. Světová zdravotnická organizace působí jako odborný poradce.

Úspěchy iniciativy

 • lepší připravenost a reakce na výskyt pravých neštovic
 • zlepšení mezinárodní komunikace a řízení rizik
 • hodnocení a zlepšování kapacit laboratoří
 • urychlení celosvětové připravenosti a reakce na pandemii chřipky
 • zvýšené úsilí v boji proti chemickým a radiologickým hrozbám