Направо към основното съдържание
Public Health

Европейски основни здравни показатели (ECHI)

Европейските основни здравни показатели, наричани в миналото здравни показатели на Европейската общност, са резултат от дългосрочно сътрудничество между държавите от ЕС и Европейската комисия. Три проекта за европейски основни здравни показатели (1998—2001 г., 2001—2004 г., 2005—2008 г.), финансирани по линия на здравните програми на ЕС, доведоха до изготвяне на първите списъци с европейски основни здравни показатели, чиято цел бе да се създаде система за съпоставима здравна информация и знания с оглед на мониторинга на здравето на равнище ЕС.

Съвместното действие за мониторинг на здравните показатели в Европейската общност (Съвместното действие за ECHIM) доведе до изготвяне на списък с 88 здравни показателя, класифицирани по област на политиката, които през 2017 г. бяха преразгледани в рамките на проекта BRIDGE-Health (Свързване на информацията и генерирането на данни за здравна политика и изследвания, основани на факти). Определения и механизми за събиране на данни съществуват за повече от 60 от тези 88 показателя, като, когато е уместно, данните са представени по пол, възраст, социално-икономическо положение и регион. Европейските основни здравни показатели са групирани в посочените по-долу категории:

Категория

Примери

Демографско и социално-икономическо положение

Население, раждаемост, обща безработица

Здравен статус

Детска смъртност, ХИВ/СПИН, наранявания при пътнотранспортни произшествия

Определящи здравето фактори

Редовни пушачи, консумация/наличие на плодове

Здравни интервенции: здравно обслужване

Ваксинация на деца, болнични легла, разходи за здравеопазване

Здравни интервенции: промоция на здравето

Политики за здравословно хранене

Показателите са пресечната точка на въпросите на политиката и наборите от данни. Тези показатели съответстват на интерес в областта на политиката и избран набор от възможности по отношение на изчисляването им. Поради тези причини Европейската комисия представя и други европейски здравни показатели, които не са част от системата на европейските основни здравни показатели, но са от полза за заинтересованите страни в сектора на здравеопазването.

Инструмент за данни за европейските основни здравни показатели

Инструментът за данни за европейските основни здравни показатели предоставя данни както за европейските основни здравни показатели, така и за други европейски здравни показатели, като тези данни са достъпни в различни формати — от линейни и стълбовидни диаграми до карти и таблици. Те могат да бъдат превърнати в изображение или изтеглени като файл с данни. Инструментът дава възможност за избиране на няколко показателя.

Допълнителна информация

Оценка на използването и въздействието на европейските основни здравни показатели (ECHI) в държавите членки (август 2013 г.):