Skip to main content
Public Health

EU:n keskeiset terveysindikaattorit (ECHI)

ECHI-terveysindikaattorit (European Core Health Indicators, aiemmin: European Community Health Indicators) perustuvat EU-maiden ja Euroopan komission pitkäaikaiseen yhteistyöhön. EU:n terveysohjelmasta on rahoitettu kolmea ECHI-hanketta (1998–2001, 2001–2004 ja 2005–2008), joissa laadittiin ensimmäiset ECHI-indikaattorien luettelot. Niiden tarkoituksena oli tarjota luotettavaa vertailukelpoista dataa terveydestä ja luoda datajärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata terveyden tilaa EU:n tasolla.

EU:n terveysindikaattoreita ja niiden seurantaa koskevassa yhteisessä toimessa (ECHIM-JA) laadittiin terveysindikaattorin alustava luettelo. Tässä alakohtaisessa luettelossa oli 88 terveysindikaattoria, joita tarkistettiin vuonna 2017 BRIDGE-Health-hankkeen yhteydessä. Näistä indikaattoreista yli 60:lle on jo vahvistettu määritelmä ja tiedonkeruumekanismit. Niitä koskeva data voidaan tarvittaessa jaotella sukupuolen, iän, sosioekonomisen aseman ja alueen mukaan. Indikaattorit luokitellaan seuraaviin ryhmiin:

Nimike

Esimerkkejä

Väestölliset ja sosioekonomiset tekijät

Väkiluku, syntyvyys, kokonaistyöttömyys

Terveydentila

Imeväiskuolleisuus, HIV/AIDS, liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä

Terveyteen vaikuttavat tekijät

Tupakoitsijoiden määrä, hedelmien kulutus/saatavuus

Terveysalan toimet: terveyspalvelut

Lasten rokottaminen, sairaalapaikkojen määrä, terveydenhuoltokustannukset

Terveysalan toimet: terveyden edistäminen

Terveellistä ruokavaliota edistävät toimet

Indikaattorien avulla pyritään saamaan datajoukkojen sisältämä tieto osaksi terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa. Indikaattoreita voidaan käyttää, kun tarkasteltavat kohteet ovat luonteeltaan mitattavia. Käytettävien indikaattorien valintaan vaikuttavat toimintapoliittiset tarpeet. Tämän vuoksi Euroopan komissio käyttää myös muita eurooppalaisia terveysindikaattoreita, jotka eivät kuulu ECHI-järjestelmään, mutta ovat kuitenkin hyödyllisiä terveysalan sidosryhmille.

ECHI-sovellus

ECHI-sovelluksen avulla saa tietoa sekä ECHI-indikaattoreista että muista eurooppalaisista terveysindikaattoreista. Tiedot saa esiin useassa eri muodossa, kuten viiva- tai pylväsdiagrammina, karttana tai taulukkona. Ne voi myös ladata tiedostoon. Sovelluksen avulla voi tarkastella useaa indikaattoria samanaikaisesti.

Lähdeluettelo

ECHI-terveysindikaattorien käyttö ja vaikutukset EU-maissa – arviointi (elokuu 2013):