Направо към основното съдържание
Public Health

Търгове, покани и обществени поръчки

Европейската комисия организира покани за представяне на официални предложения (търгове), когато иска да сключи конкретни договори. Договорите за обществени поръчки се използват за закупуване на строителство, доставки и/или услуги. Поканите за участие в търгове и договорите за възлагане на обществени поръчки се изискват от публичните органи на национално равнище или на равнището на Европейския съюз.

Що се отнася до обществените поръчки, понастоящем има 3 различни вида покани:

Електронни тръжни процедури

Тези покани се публикуват в Официален вестник. Моля, вижте базата данни eTendering за всички покани за представяне на предложения (открити и приключили), договорени от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“.

Профил на купувача

Това се отнася до договорени покани за представяне на предложения с много ниска, ниска и средна стойност. Възлагащият орган приканва пряко потенциално заинтересованите икономически оператори да представят своите оферти.

Предстоящи покани за представяне на предложения:

Покани за изразяване на интерес

Тези покани имат за цел да приканят икономическите оператори да се представят за включване в списък с предварително подбрани кандидати.