Skip to main content
Public Health

Verejné súťaže, výzvy a verejné obstarávanie

Keď má Európska komisia záujem o uzavretie určitých zmlúv, organizuje výzvy na predkladanie oficiálnych návrhov (verejné súťaže). Na nákup prác, tovaru a/alebo služieb sa využívajú verejné zákazky. Výzvy na predkladanie ponúk a verejné zákazky vyžadujú verejné orgány, či už na vnútroštátnej úrovni, alebo na úrovni Európskej únie.

Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, v súčasnosti existujú tri rôzne druhy výziev:

Elektronické zadávanie zákaziek

Ide o výzvy uverejňované v úradnom vestníku. Všetky výzvy (otvorené a uzavreté), v súvislosti s ktorými GR pre zdravie a bezpečnosť potravín uzatvára zmluvy, nájdete v databáze elektronického zadávania zákaziek.

Profil kupujúceho

Ide o rokovacie konania týkajúce sa výziev s veľmi nízkou hodnotou, nízkou hodnotou a so strednou hodnotou. Verejný obstarávateľ priamo vyzýva potenciálne zainteresované hospodárske subjekty, aby predložili ponuky.

Nadchádzajúce verejné výzvy:

Výzvy na vyjadrenie záujmu

Prostredníctvom týchto výziev možno vyzvať hospodárske subjekty, aby sa uchádzali o zaradenie do zoznamu predbežne vybraných záujemcov.