Skip to main content
Public Health

Sadarbība ES līdz 2021. gadam

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (Health Technology Assessment, HTA) ir svarīga daļa ar faktiem pamatotu lēmumu pieņemšanā veselības jomā ES valstīs.

Līdz 2021. gadam ES līmeņa sadarbību HTA jomā veidoja divi galvenie komponenti: HTA tīkls un EUnetHTA vienotās rīcības (EUnetHTA Joint Actions).

HTA tīkls

HTA tīkla ietvaros apvienojas valsts iestādes vai citas struktūras, kas nodarbojas ar veselības tehnoloģiju novērtēšanu.

Tas tika izveidots ar Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, lai sniegtu stratēģiskas un politiskas pamatnostādnes par zinātnisku un tehnisku sadarbību.

Lai gan dalība bija brīvprātīga, visas ES valstis iesniedza pieteikumu dalībai un piedalījās tīkla darbībās. HTA tīkls izstrādāja politikas dokumentus un apsprieda iespējamās sadarbības jomas. Īstenojums sekoja zemāk aprakstītajās EUnetHTA vienotajās rīcībās Nr. 2 un Nr. 3 saskaņā ar to darba plāniem.

EUnetHTA vienotās rīcības

ES veselības programmu ietvaros finansētās EUnetHTA vienotās rīcības bija zinātniskais un tehniskais komponents ES līmeņa sadarbībā HTA jomā.

  • Pirmā vienotā rīcība (2010–2012; piešķirtais budžets ir 6 miljoni eiro) sāka kopīgo klīnisko HTA darbību izstrādi.
  • Otrā vienotā rīcība (2012-2015; piešķirtais budžets ir 9,5 miljoni eiro) izmēģināja pirmās vienotās rīcības laikā izstrādāto metodiku un ar to saistītās darbības.
  • Trešā vienotā rīcība (2017–2021; piešķirtais budžets ir 20 miljoni eiro), kas balstījās uz iepriekšējo vienoto rīcību panākumiem un produktiem, īstenoja HTA tīkla stratēģijas un pārgāja no pilotfāzes uz kopīgu zinātnisku ziņojumu sagatavošanu, kuri arvien lielākā mērā tika apgūti no nacionālo HTA struktūru puses.
    Trešajā vienotajā rīcībā piedalījās rekordliels skaits valdību organizāciju gandrīz no visām ES valstīm, kā arī no ES pievienošanās valstīm, EEZ un EBTA valstīm, ieskaitot daudzas reģionālās aģentūras un bezpeļņas organizācijas, kas īsteno vai sekmē HTA Eiropā.

Eiropas Komisija 2017. gadā izsludināja uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par ieinteresēto personu grupu, kas sāka darbību 2018. gada sākumā. Grupā bija galvenās ieinteresētās personas saistībā ar HTA (pacientu organizācijas, veselības aprūpes darbinieku apvienības, investoru un nozares profesionālās apvienības). Ieinteresēto personu grupa aktīvi atbalstīja dažu HTA tīkla stratēģisko dokumentu izstrādi, kā arī Komisijas iniciatīvas HTA jomā.

Lai uzlabotu vienotā veselības produktu tirgus darbību, 2017. gada darba programmā Eiropas Komisija paziņoja, ka tā nāks klajā ar iniciatīvu ES līmeņa sadarbības nostiprināšanai veselības tehnoloģiju novērtēšanā. HTA tīkla dalībnieki, EUnetHTA trešās vienotās rīcības partneri un daudzas ieinteresēto personu organizācijas lielā mērā palīdzēja Komisijai sagatavot priekšlikumu par ES līmeņa sadarbības stiprināšanu HTA jomā.

Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu regulai par HTA 2018. gada 31. janvārī, un likumdošanas process tika pabeigts 2021. gada decembrī.