Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Spolupráca na úrovni EÚ pred rokom 2021

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu v oblasti zdravotníctva v krajinách EÚ, ktorý je založený na dôkazoch.

Pred rokom 2021 mala spolupráca EÚ v oblasti HTA dve hlavné zložky: sieť HTA a jednotné akcie EUnetHTA.

Sieť HTA

Sieť HTA spája vnútroštátne orgány alebo úrady zodpovedné za hodnotenie zdravotníckych technológií.

Sieť bola zavedená na základe smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s cieľom poskytovať strategické usmernenia a politickú orientáciu pre vedeckú a technickú spoluprácu.

Hoci bola účasť na nej dobrovoľná, všetky krajiny EÚ požiadali o členstvo a aktívne sa zúčastňovali na jej činnostiach. Sieť HTA vypracúvala politické dokumenty a diskutovala o oblastiach potenciálnej spolupráce. Výstupy týchto politických dokumentov a diskusií boli následne realizované v rámci jednotných akcií EUnetHTA 2 a 3 v súlade s ich pracovnými plánmi.

Jednotné akcie EUnetHTA

Jednotné akcie EUnetHTA predstavovali vedeckú a technickú zložku spolupráce EÚ týkajúcej sa HTA v rámci programov EÚ v oblasti zdravia:

  • V rámci jednotnej akcie 1 (2010 – 2012, rozpočet vo výške 6 miliónov EUR) sa začali vyvíjať jednotné klinické činnosti HTA.
  • V rámci jednotnej akcie 2 (2012 – 2015, rozpočet vo výške 9,5 milióna EUR) sa testovala metodika a činnosti vyvinuté počas prvej jednotnej akcie.
  • Jednotná akcia 3 (2017 – 2021, rozpočet vo výške 20 miliónov EUR) stavala na úspechoch a výstupoch predchádzajúcich jednotných akcií. V rámci nej sa realizovali stratégie siete HTA a prešlo sa z pilotných projektov k vypracúvaniu spoločných vedeckých správ, pričom vnútroštátne orgány pre HTA ich vo väčšej miere využívali.
    Do tretej jednotnej akcie bol zapojený rekordný počet vládou vymenovaných organizácií z takmer všetkých krajín EÚ, ako aj z krajín pristupujúcich k EÚ, krajín EHP a krajín EZVO vrátane veľkého počtu príslušných regionálnych agentúr a neziskových organizácií, ktoré hodnotia zdravotnícke technológie v Európe alebo prispievajú k ich hodnoteniu.

V roku 2017 Európska komisia uverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na skupine zainteresovaných strán, ktorá začala svoju činnosť začiatkom roka 2018. Skupina pozostávala zo zástupcov hlavných zainteresovaných strán v oblasti HTA (organizácie pacientov, združenia zdravotníckych pracovníkov, združenia investorov, priemyselné profesijné združenia). Skupina zainteresovaných strán aktívne prispela k niektorým strategickým dokumentom, ktoré vypracovala sieť HTA, ako aj k iniciatívam Komisie v oblasti HTA.

Európska komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2017 oznámila, že zavedie iniciatívu o posilnení spolupráce na úrovni EÚ v oblasti hodnotenia zdravotných technológií s cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu v oblasti zdravotníckych výrobkov. Členovia siete HTA, ako aj partneri jednotnej akcie EUnetHTA 3 a mnohé organizácie zainteresovaných strán poskytli Komisii cenné príspevky počas prípravy návrhu na posilnenie spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií.

Európska komisia prijala svoj návrh nariadenia o hodnotení zdravotníckych technológií 31. januára 2018 a legislatívny proces bol ukončený v decembri 2021.

Latest updates