Glavni sadržaj
Public Health

Suradnja EU-a prije 2021.

Procjena zdravstvenih tehnologija (HTA) u većini država članica EU-a važan je dio postupka donošenja odluka o zdravstvenim pitanjima na temelju dokaza.

Do 2021. suradnja EU-a u procjeni zdravstvenih tehnologija imala je dvije glavne sastavnice: mrežu za procjenu zdravstvenih tehnologija i zajedničke akcije Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija (EUnetHTA).

Mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija

Mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija povezala je nacionalna tijela ili institucije nadležne za procjenu zdravstvenih tehnologija.

Mreža je uspostavljena u Direktivi 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi kako bi se pružile strateške smjernice i odredio smjer politike u području znanstvene i tehničke suradnje.

Iako je sudjelovanje bilo dobrovoljno, sve su države članice EU-a podnijele zahtjev za članstvo i aktivno sudjelovale u njezinim aktivnostima. Mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija izradila je dokumente o politikama i razmotrila područja moguće suradnje, koji su potom provedeni u okviru zajedničkih akcija 2 i 3 EUnetHTA-a koje se navode u nastavku, u skladu s njihovim planovima rada.

Zajedničke akcije EUNetHTA-a

Zajedničke akcije EUnetHTA-a bile su znanstvena i tehnička komponenta suradnje EU-a u procjeni zdravstvenih tehnologija, financirane iz zdravstvenih programa EU-a.

  • U okviru Prve zajedničke akcije (2010. – 2012., proračun od 6 milijuna eura) započet je razvoj zajedničkih kliničkih aktivnosti procjene zdravstvenih tehnologija.
  • U okviru Druge zajedničke akcije (2012. – 2015., proračun od 9,5 milijuna eura) pokusno su primijenjene metodologija i aktivnosti razvijene u prvoj zajedničkoj akciji.
  • U okviru Treće zajedničke akcije (2017. – 2021., proračun od 20 milijuna eura), koja je provedena na temelju uspjeha i rezultata prethodnih zajedničkih akcija, provedene su strategije mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija i prešlo se s pokusne primjene na izradu zajedničkih znanstvenih izvješća, uz povećanu primjenu u nacionalnim tijelima za procjenu zdravstvenih tehnologija.
    Treća zajednička akcija uključivala je dosad najveći broj organizacija koje su imenovale vlade iz gotovo svih država članica EU-a, zemalja pristupnica EU-u, zemalja EGP-a i EFTA-e te brojne relevantne regionalne agencije i neprofitne organizacije koje procjenjuju zdravstvene tehnologije u Europi ili pridonose tim procjenama.

Europska komisija objavila je 2017. poziv na iskaz interesa za skupinu dionika, koja je počela djelovati početkom 2018. Skupinu su činili predstavnici glavnih dionika povezanih s procjenom zdravstvenih tehnologija (organizacije pacijenata, udruge zdravstvenih djelatnika, udruženja platitelja zdravstvenih usluga, sektorska trgovinska udruženja). Skupina dionika aktivno je pridonijela nekim strateškim dokumentima koje je izradila Mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija te inicijativama Komisije u području procjene zdravstvenih tehnologija.

U svojem programu rada za 2017. Europska komisija najavila je da će pokrenuti inicijativu za jačanje suradnje na razini EU-a pri procjeni zdravstvenih tehnologija kako bi se poboljšalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta za zdravstvene proizvode. Članovi mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija, partneri iz Treće zajedničke akcije EUnetHTA i mnoge organizacije dionika Komisiji su tijekom pripreme prijedloga za jačanje suradnje EU-a u procjeni zdravstvenih tehnologija pružili vrijedne informacije.

Europska komisija donijela je 31. siječnja 2018. Prijedlog uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija, a zakonodavni postupak zaključen je u prosincu 2021.