Skip to main content
Public Health

Spolupráce EU do roku 2021

Hodnocení zdravotnických technologií (HTA, z angl. Health Technology Assessment) jsou ve většině zemí EU významnou součástí rozhodování o zdravotních otázkách, jež se zakládá na důkazech.

Před rokem 2021 měla spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií dva hlavní komponenty: síť HTA a společné akce EUnetHTA.

Síť pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA Network)

Síť pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA Network) propojovala vnitrostátní orgány nebo subjekty odpovědné za hodnocení zdravotnických technologií.

Byla zřízena směrnicí 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči s cílem poskytnout strategické pokyny pro vědeckou a technickou spolupráci a zajistit její politické směřování.

Účast byla dobrovolná, nicméně o členství požádaly všechny země EU a aktivně se podílely na činnosti sítě. Síť formulovala politické dokumenty a v jejím rámci probíhaly diskuse o oblastech možné spolupráce. Výsledkem byly společné akce EUnetHTA 2 a 3, které danou spolupráci realizovaly v praxi.

Společné akce EUnetHTA

Společné akce EUnetHTA byly vědeckou a technickou složkou spolupráce při hodnocení zdravotnických technologií financované v rámci programů EU v oblasti zdraví:

  • Společná akce 1 (2010-2012; s rozpočtem 6 milionů eur) začala s rozvojem společného klinického hodnocení zdravotnických technologií.
  • Společná akce 2 (2012-2015; s rozpočtem 9,5 milionu eur) uvedla v rámci pilotního projektu do praxe metodiku a činnosti vyvinuté během první společné akce.
  • Společná akce 3 (2017-2021; s rozpočtem 20 milionů eur) stavěla na výsledcích minulých společných akcí a realizovala strategie sítě HTA. Odklonila se od pilotní fáze k produkci společných vědeckých zpráv, přičemž většinu práce převzaly národní subjekty pro hodnocení zdravotnických technologií.
    Třetí společné akce se zúčastnil rekordní počet vládou jmenovaných organizací z téměř všech členských států EU, dále z přístupových zemí EU a ze zemí EHP a ESVO a rovněž velký počet příslušných regionálních agentur a neziskových organizací, které provádějí hodnocení zdravotnických technologií v Evropě nebo k těmto hodnocením přispívají.

V roce 2017 vyhlásila Evropská komise výzvu k vyjádření zájmu týkající se vzniku Skupiny zúčastněných stran, jež svou činnost zahájila v roce 2018. Skupina zahrnovala zástupce hlavních subjektů se zájmem o hodnocení zdravotnických technologií (pacientské organizace, asociace zdravotníků, asociace plátců, obchodní sdružení). Aktivně přispěla k některým strategickým dokumentům vytvořeným sítí HTA a také k některým iniciativám Komise v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila Evropská komise, že zavede iniciativu týkající se posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií s cílem zlepšit fungování jednotného trhu se zdravotnickými produkty. Oba členové sítě HTA, partnerské organizace třetí společné akce EUnetHTA a mnohé organizace zúčastněných stran poskytly Komisi během přípravy uvedeného návrhu na posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií cenné informace.

Evropská komise přijala návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií 31. ledna 2018, přičemž legislativní proces byl dokončen v prosinci 2021.