Skip to main content
Public Health

Sodelovanje na ravni EU pred letom 2021

Vrednotenje zdravstvene tehnologije je pomemben del odločanja o zdravju na podlagi dokazov v večini držav EU.

Sodelovanje EU se je na področju vrednotenja zdravstvene tehnologije pred letom 2021 odvijalo na dveh glavnih ravneh – na ravni mreže za vrednotenje zdravstvene tehnologije in v okviru skupnih ukrepov mreže.

Mreža za vrednotenje zdravstvene tehnologije

Mreža za vrednotenje zdravstvene tehnologije je povezovala pristojne nacionalne organe.

Mreža je bila ustanovljena z Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, da bi zagotovila strateške smernice in politično usmeritev na področju znanstvenega in tehničnega sodelovanja.

Sodelovanje je bilo sicer prostovoljno, vendar so vse države EU zaprosile za članstvo in dejavno sodelovale pri dejavnostih mreže. Mreža za vrednotenje zdravstvene tehnologije je pripravila strateške dokumente in razpravljala o področjih morebitnega sodelovanja, ki so se nato izvajala v okviru skupnih ukrepov 2 in 3 mreže EUnetHTA v skladu z delovnimi načrti.

Skupni ukrepi evropske mreže za vrednotenje zdravstvene tehnologije

Skupni ukrepi EUnetHTA, financirani v okviru zdravstvenih programov EU, so predstavljali znanstveno in tehnično komponento sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvene tehnologije:

  • Skupni ukrep 1 (2010–2012; proračun v višini 6 milijonov evrov) – začetek skupnih dejavnosti kliničnega vrednotenja zdravstvene tehnologije.
  • Skupni ukrep 2 (2012–2015; proračun v višini 9,5 milijona evrov) – poskusno izvajanje metodologije in dejavnosti, ki so bile oblikovane v okviru prvega skupnega ukrepa.
  • Skupni ukrep 3 (2017–2021; proračun v višini 20 milijonov evrov) – temeljil je na uspehih in rezultatih prejšnjih skupnih ukrepov, izvajal je strategije mreže za vrednotenje zdravstvene tehnologije in se preusmeril iz poskusne faze v pripravo skupnih znanstvenih poročil z obsežnejšo uporabo prispevkov nacionalnih organov za vrednotenje zdravstvene tehnologije.
    Pri tretjem skupnem ukrepu je sodelovalo rekordno število organizacij, ki so jih imenovale vlade skoraj vseh držav EU, držav pristopnic EU, držav EGP in držav Efte, vključno s številnimi pristojnimi regionalnimi agencijami in nepridobitnimi organizacijami, ki so bile vključene v delo mreže za vrednotenje zdravstvene tehnologije v Evropi.

Evropska komisija je leta 2017 objavila razpis za prijavo interesa za vzpostavitev skupine deležnikov, zastopanih v mreži HTA, ki je začela delovati v začetku leta 2018. V skupini so bili predstavniki ključnih deležnikov, povezanih z vrednotenjem zdravstvene tehnologije (organizacije pacientov, združenja zdravstvenih delavcev, združenj plačnikov, panožna in trgovinska združenja). Deležniki, zastopani v mreži HTA, so dejavno prispevali k nekaterim strateškim dokumentom, ki jih je pripravila mreža za vrednotenje zdravstvene tehnologije, kakor tudi k pobudam Komisije na področju vrednotenja zdravstvene tehnologije.

Evropska komisija je v svojem delovnem programu za leto 2017 navedla, da bo pripravila pobudo za krepitev sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvene tehnologije, da bi izboljšala delovanje enotnega trga za zdravstvene proizvode. Člani mreže HTA, partnerji v okviru skupnega ukrepa 3 EUnetHTA in številne organizacije deležnikov so pomembno prispevali k delu Komisije med pripravo predloga za okrepitev sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvene tehnologije.

Evropska komisija je predlog uredbe o vrednotenju zdravstvene tehnologije sprejela 31. januarja 2018, zakonodajni postopek pa se je zaključil decembra 2021.