Siirry pääsisältöön
Public Health

EU:n tason yhteistyö ennen vuotta 2021

Terveysteknologian arviointi (HTA) on tärkeä osa terveysasioita koskevaa näyttöön perustuvaa päätöksentekoa useimmissa EU-maissa.

Arviointiin liittyvässä EU:n tason yhteistyössä oli ennen vuotta 2021 kaksi keskeistä osaa: terveysteknologian arviointiverkosto ja terveysteknologian arviointia koskevat EU:n yhteisrahoittamat yhteiset toimet (EUnetHTA:n yhteiset toimet).

Terveysteknologian arviointiverkosto

Terveysteknologian arviointiverkosto oli arvioinnista vastaavien kansallisten viranomaisten ja elinten yhteistyöelin.

Verkosto otettiin käyttöön potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annetulla direktiivillä 2011/24/EU, ja se alkoi antaa tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön liittyvää strategista ohjausta ja poliittisia linjauksia.

Vaikka arviointiverkoston jäsenyys olikin vapaaehtoista, kaikki EU-maat liittyivät siihen ja osallistuivat sen toimintaan. Verkosto laati toimintapoliittisia asiakirjoja sekä tarkasteli yhteistyömahdollisuuksia, ja sen suositukset pantiin täytäntöön jäljempänä esitellyillä EUnetHTA:n yhteisillä toimilla 2 ja 3 niiden työohjelmien mukaisesti.

EUnetHTA:n yhteiset toimet

EUnetHTA:n yhteiset toimet olivat terveysteknologian arviointia koskevan EU:n yhteistyön tieteellinen ja tekninen osa, jota rahoitettiin EU:n terveysohjelmista.

  • Yhteinen toimi 1: (2010–2012, talousarvio 6 miljoonaa euroa) alettiin kehittää yhteisiä kliinisiä terveysteknologian arviointeja koskevia toimia
  • Yhteinen toimi 2: (2012–2015, talousarvio 9,5 miljoonaa euroa) pilotoitiin menetelmiä ja toimintoja, joita oli kehitetty ensimmäisen toimen puitteissa
  • Yhteinen toimi 3: (2017–2021, talousarvio 20 miljoonaa euroa) jatkettiin hyviksi havaittuja aiemmissa toimissa luotuja käytäntöjä, pantiin täytäntöön terveysteknologian arviointiverkoston strategiat ja siirryttiin pilotoinnista laatimaan yhteisiä raportteja, joita kansalliset terveysteknologian arviointielimet ovat enenevässä määrin hyödyntäneet.
    Kolmanteen yhteiseen toimeen osallistui ennätysmäärä EU-maiden, liittymisneuvotteluja käyvien maiden ja ETA- ja Efta-maiden hallitusten nimeämiä organisaatioita sekä erilaisia alaan liittyviä alueellisia organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät terveysteknologian arviointeja tai osallistuvat niihin.

Vuonna 2017 Euroopan komissio käynnisti kiinnostuksenilmaisupyynnön koskien sidosryhmien yhteistyötä, joka aloitettiin vuoden 2018 alussa. Tähän joukkoon kuului edustajia suurimmista terveysteknologian arviointiin liittyvistä sidosryhmistä (potilasjärjestöt, terveysalan ammattialajärjestöt, maksajaorganisaatiot, toimialajärjestöt). Näiltä sidosryhmiltä saatiin lukuisia ehdotuksia terveysteknologian arviointiverkoston laatimiin strategia-asiakirjoihin sekä komission aloitteisiin terveysteknologian arvioinnin alalla.

Euroopan komissio ilmoitti vuoden 2017 työohjelmassaan, että parantaakseen terveydenhuoltotuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa se aikoo käynnistää aloitteen, jolla vahvistetaan terveysteknologian arviointia koskevaa EU-yhteistyötä. Sekä terveysteknologian arviointiverkoston jäsenet, EUnetHTA:n yhteisen toimen 3 kumppanit että monet sidosryhmäjärjestöt antoivat komissiolle arvokasta palautetta sen laatiessa ehdotusta EU:n yhteistyön vahvistamisesta terveysteknologian arvioinnin alalla.

Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksensa asetukseksi terveysteknologian arvioinnista 31.1.2018 ja lainsäädäntömenettely saatiin päätökseen joulukuussa 2021.