Skip to main content
Public Health

EU-samenwerking vóór 2021

De evaluatie van gezondheidstechnologie (Health Technology Assessment, HTA) is in de meeste EU-landen een belangrijk onderdeel van op feiten gebaseerde besluitvorming over gezondheid.

Vóór 2021 bestond de EU-samenwerking op het gebied van HTA uit twee hoofdcomponenten: het HTA-netwerk en de gezamenlijke acties op het gebied van HTA (EUnetHTA).

HTA-netwerk

Het HTA-netwerk bracht de nationale autoriteiten of voor HTA bevoegde instanties met elkaar in contact.

Het netwerk werd geïntroduceerd bij Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg om strategische begeleiding en beleidsoriëntatie te bieden voor wetenschappelijke en technische samenwerking.

Deelname was vrijwillig, maar alle EU-landen zijn lid geworden en hebben actief aan de activiteiten deelgenomen. Het HTA-netwerk heeft beleidsdocumenten opgesteld en gesproken over mogelijke samenwerkingsgebieden, die vervolgens overeenkomstig de bijbehorende werkplannen door de hieronder genoemde gezamenlijke EUnetHTA-acties 2 en 3 zijn uitgevoerd.

Gezamenlijke EUnetHTA-acties

De gezamenlijke EUnetHTA-acties vormden de wetenschappelijke en technische component van de EU-samenwerking op het gebied van HTA en werden gefinancierd in het kader van de EU-gezondheidsprogramma’s:

  • Gezamenlijke actie 1 (2010-2012; budget 6 miljoen euro) begon met de ontwikkeling van gezamenlijke klinische HTA-activiteiten
  • Gezamenlijke actie 2 (2012-2015; budget 9,5 miljoen euro) testte de methodologie en activiteiten die bij de eerste gezamenlijke actie waren ontwikkeld
  • Gezamenlijke actie 3 (2017-2021; begroting 20 miljoen euro) bouwde voort op de successen en producten van de eerdere gezamenlijke acties, voerde strategieën van het HTA-netwerk uit en ging na een proeffase over tot het opstellen van gezamenlijke wetenschappelijke verslagen, met een versterkte rol voor de nationale HTA-instanties.
    Aan de derde gezamenlijke actie nam een recordaantal door de overheid aangewezen organisaties uit EU-landen, EU-toetredingslanden en EER- en EVA-landen deel, en daarnaast een groot aantal regionale agentschappen en non-profitorganisaties die in Europa HTA produceren of eraan bijdragen.

In 2017 publiceerde de Europese Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een pool van belanghebbenden, die begin 2018 met haar activiteiten begon. De pool bestond uit vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden op HTA-gebied (patiëntenorganisaties, verenigingen van professionals in de gezondheidszorg, verenigingen van betalers, brancheorganisaties). De pool van belanghebbenden heeft actief bijgedragen aan een aantal van de door het HTA-netwerk ontwikkelde strategische documenten en aan de initiatieven van de Commissie op HTA-gebied.

In haar werkprogramma van 2017 heeft de Europese Commissie een initiatief voor meer samenwerking op het gebied van HTA aangekondigd om zo de werking van de eengemaakte markt voor gezondheidsproducten te verbeteren. De leden van het HTA-netwerk, de partners van gezamenlijke EUnetHTA-actie 3 en een groot aantal organisaties van belanghebbenden hebben de Commissie bij de voorbereidingen voor het voorstel ter versterking van de EU-samenwerking op het gebied van HTA waardevolle input gegeven.

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een verordening inzake HTA op 31 januari 2018 goedgekeurd en het wetgevingsproces is in december 2021 afgerond.