Skip to main content
Public Health

Globálne zdravie

Organizácia Spojených národov – spolupráca v oblasti zdravia

EÚ sa podarilo vytvoriť si pevný vzťah s Organizáciou Spojených národov (OSN) vďaka úzkej spolupráci so sekretariátom OSN a s agentúrami, fondmi a programami OSN. Spolupráca zahŕňa oblasť celosvetového zdravia, ako aj otázky, ktoré sa priamo týkajú zdravia, napríklad rozvoj, ľudské práva, zmena klímy, krízové riadenie a humanitárna pomoc. EÚ podporuje Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), ktorá je lídrom v otázkach celosvetového zdravia v rámci systému OSN.

Európska komisia sa aktívne zapája do diskusií o celosvetovom zdraví v rámci skupiny G20 (G20), ktorá predstavuje medzinárodné fórum pre vlády a guvernérov centrálnych bánk 20 vedúcich industrializovaných a rozvíjajúcich sa svetových hospodárstiev, a v rámci skupiny G7 (G7), ktorá je fórom pre sedem najväčších vyspelých svetových hospodárstiev. Medzi otázky, o ktorých sa diskutuje, patria:

Ciele udržateľného rozvoja

17 cieľov udržateľného rozvoja OSN z roku 2015 predstavuje celosvetový akčný rámec do roku 2030.

Viaceré z týchto cieľov sa týkajú zdravia, no jeden cieľ sa mu osobitne venuje. Cieľ č. 3 sa zameriava na „zabezpečenie zdravého života a podporu blahobytu pre všetkých v každom veku“. Zameriava sa napríklad na tieto oblasti:

 • infekčné choroby ako HIV/AIDS, tuberkulóza, hepatitída,
 • neprenosné ochorenia a duševné zdravie,
 • zneužívanie návykových látok,
 • kontrola tabaku,
 • prístup k vakcínam a liekom,
 • otázky týkajúce sa financovania zdravotníctva a jeho pracovnej sily.

Európska komisia a krajiny EÚ spoločne zodpovedajú za pomoc pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Oznámenie Komisie z roku 2016 s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy so sprievodným pracovným dokumentom útvarov Komisie je odpoveďou Komisie na Agendu 2030 pre ciele udržateľného rozvoja. Táto odpoveď obsahuje prvky, ako je integrácia cieľov udržateľného rozvoja do politík a iniciatív EÚ, pravidelné podávanie správ o pokroku, spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami a rozpracovanie dlhodobej vízie.

Na webovom sídle EÚ týkajúcom sa udržateľného rozvoja možno nájsť podrobné informácie o tom, ako EÚ pomáha vykonávať Agendu 2030 a dosahovať ciele udržateľného rozvoja.

Globálne zdravie a riadenie EÚ

V politike EÚ v oblasti globálneho zdravia, ktorá bola vymedzená v roku 2010, sa stanovujú kľúčové výzvy a štyri hlavné zásady pre posilnenú víziu, výraznejšie zapojenie a účinnejšie opatrenia EÚ. Komplexná politika v oblasti globálneho zdravia takisto predpokladá spoluprácu so všetkými ostatnými príslušnými organizáciami a záujmovými skupinami najmä v týchto oblastiach:

 • obchod,
 • financovanie,
 • rozvojová pomoc,
 • migrácia,
 • bezpečnosť, opatrenia súvisiace so zmenou klímy a životným prostredím,
 • výskum a inovácie.

EÚ podporuje spravodlivú, všeobecnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, ako aj spravodlivé a účinné financovanie výskumu, ktorý bude prínosom pre zdravie všetkých ľudí. Únia sa takisto usiluje zabezpečiť, aby boli inovačné produkty bezpečné, účinné, prístupné a cenovo dostupné. V máji 2022 Európska komisia oznámila, že začína pracovať na novej globálnej stratégii EÚ v oblasti zdravia.

Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia a Komisia

S cieľom podporiť politiku v oblasti globálneho zdravia usporadúva Komisia Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia, ktoré združuje zástupcov medzinárodných organizácií, MVO a priemyslu. Zabezpečením jednotnosti vnútorných a vonkajších zdravotných politík EÚ pri dosahovaní cieľov v oblasti globálneho zdravia by sa malo posilniť postavenie EÚ v tejto oblasti.

Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia vzniklo na základe oznámenia Komisie o celosvetovom zdraví z roku 2010 a na to nadväzujúcich záverov Rady. Vedúce odbory Komisie, ktoré sa na ňom podieľajú: Generálne riaditeľstvo (GR) pre zdravie a bezpečnosť potravín, GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a GR pre výskum a inováciu.

Iniciatíva v oblasti globálnej zdravotnej bezpečnosti

Európska komisia ako člen iniciatívy v oblasti globálnej zdravotnej bezpečnosti (GHSI) úzko spolupracuje s WHO a štátmi „G7+“ (USA, Kanada, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Mexiko) v snahe vytvoriť účinnú a dobre organizovanú globálnu stratégiu pre pripravenosť a reakciu na prípadné ohrozenia zdravia.

Iniciatíva v oblasti globálnej zdravotnej bezpečnosti bola vytvorená v novembri 2001 pod vedením vtedajšieho Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA. Hoci oficiálnymi členmi GHSI sú len štyri krajiny EÚ, členstvo Európskej komisie je zárukou toho, že prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť sa s výsledkami príslušných diskusií oboznámia všetky krajiny EÚ.

Fórum ministrov GHSI sa schádza raz do roka a zúčastňujú sa na ňom ministri a štátni tajomníci z krajín „G7+“, ako aj eurokomisár pre zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia pôsobí ako odborný poradca.

Úspechy GHSI

 • lepšia pripravenosť a reakcia na výskyt kiahní
 • zlepšenie medzinárodnej komunikácie a riadenia rizika
 • hodnotenie a zlepšovanie kapacity laboratórií
 • zlepšenie celosvetovej pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky
 • zvýšené úsilie v boji proti chemickým a rádiologickým hrozbám