Skip to main content
Public Health

Παγκόσμια υγεία

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – συνεργασία στον τομέα της υγείας

Η ΕΕ έχει θεμελιώσει μια ισχυρή σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) μέσω της στενής συνεργασίας με τη Γραμματεία, τους οργανισμούς, τα ταμεία και τα προγράμματα του ΟΗΕ. Η συνεργασία περιλαμβάνει την παγκόσμια υγεία και ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την υγεία, ιδίως την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση κρίσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΕΕ στηρίζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), την ηγετική αρχή στον τομέα της υγείας παγκοσμίως στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για την παγκόσμια υγεία στο πλαίσιο της Ομάδας των 20 (G20), του διεθνούς φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 20 κυριότερων βιομηχανικών χωρών και των αναδυόμενων οικονομιών, καθώς και στο πλαίσιο της Ομάδας των 7 (G7), που εκπροσωπεί τις 7 πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται τα εξής:

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), που συμφωνήθηκαν το 2015, αποτελούν παγκόσμιο πλαίσιο δράσης έως το 2030.

Αν και πολλοί από τους στόχους συνδέονται με την υγεία, ένας επικεντρώνεται ειδικά σε αυτή. Ο στόχος 3 επιδιώκει την «εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες.» Αφορά ιδίως:

 • τις μολυσματικές ασθένειες, όπως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ηπατίτιδα
 • τις μη μεταδοτικές ασθένειες και την ψυχική υγεία
 • την κατάχρηση ουσιών
 • την καταπολέμηση του καπνίσματος
 • την πρόσβαση σε εμβόλια και σε φάρμακα
 • τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και θέματα υγειονομικού προσωπικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η απάντηση της Επιτροπής στο Θεματολόγιο του 2030 για τους ΣΒΑ περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 2016 με τίτλο «Τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον» που συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η απάντηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, η τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο, η συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμης προοπτικής.

Στον ιστότοπο της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ συμβάλλει στην εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Παγκόσμια υγεία και διακυβέρνηση της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, που καθορίστηκε το 2010, προσδιορίζει τις σημαντικότερες προκλήσεις και θέτει τέσσερις κατευθυντήριες αρχές για την ενίσχυση του οράματος, της φωνής και της δράσης της ΕΕ. Η ολοκληρωμένη πολιτική παγκόσμιας υγείας προϋποθέτει τη συνεργασία με όλους τους άλλους σχετικούς οργανισμούς και ομάδες συμφερόντων, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Εμπόριο
 • Χρηματοδότηση
 • Αναπτυξιακή βοήθεια
 • Μετανάστευση
 • Ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική δράση
 • Έρευνα και καινοτομία

Η ΕΕ προωθεί την ισότιμη, καθολική και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και προωθεί τη δίκαιη, αποτελεσματική χρηματοδότηση της έρευνας προς όφελος της υγείας όλων των πολιτών. Εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα νέα προϊόντα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά. Τον Μάιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν την έναρξη των εργασιών της για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία.

Το Φόρουμ Πολιτικής για την Παγκόσμια Υγεία και η Επιτροπή

Για τη στήριξη της πολιτικής της για την παγκόσμια υγεία, η Επιτροπή διοργανώνει το Φόρουμ Πολιτικής για την Παγκόσμια Υγεία που συγκεντρώνει εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και της βιομηχανίας. Το φόρουμ αυτό αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ σε θέματα παγκόσμιας υγείας, εξασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης με στόχο την επίτευξη των στόχων παγκόσμιας υγείας.

Το Φόρουμ Πολιτικής για την Παγκόσμια Υγεία δημιουργήθηκε μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Παγκόσμια Υγεία του 2010 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που ακολούθησαν στη συνέχεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής είναι η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθώς και η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας.

Πρωτοβουλία για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια (GHSI)

Ως μέλος της Πρωτοβουλίας για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια (GHSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΠΟΥ και τα κράτη της «G7+» (ΗΠΑ, Καναδάς, ΗΒ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Μεξικό) σε μια προσπάθεια δημιουργίας αποτελεσματικής και καλά οργανωμένης παγκόσμιας στρατηγικής για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών κατά της υγείας.

Η GHSI συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2001, υπό την ηγεσία του πρώην υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. Αν και μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ είναι επίσημα μέλη της Πρωτοβουλίας για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των συζητήσεών της διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργικό φόρουμ της GHSI συνέρχεται σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή των υπουργών των χωρών της G7+ και του επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συμμετέχει επίσης ως τεχνικός σύμβουλος.

Τα επιτεύγματα της Πρωτοβουλίας GHSI

 • Καλύτερη ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ευλογιάς
 • Βελτίωση της διεθνούς επικοινωνίας και της διαχείρισης κινδύνου
 • Έλεγχος και βελτίωση της εργαστηριακής ικανότητας
 • Μεγαλύτερη ετοιμότητα και καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Προσπάθειες προετοιμασίας κατά των χημικών και ραδιολογικών απειλών