Gå direkt till innehållet
Public Health

Global hälsa

EU:s strategi för global hälsa

Medborgarnas välbefinnande och liv, välståndet och stabiliteten i samhällen och hållbara ekonomier kräver en global strategi för hälsa. EU:s strategi för global hälsa antogs i november 2022 och innebär ett nytt sätt att hantera globala hälsoutmaningar i en föränderlig värld.

EU:s strategi för global hälsa ersätter EU:s politik för global hälsa från 2010 och innehåller tre prioriteringar för att hantera globala hälsoutmaningar:

 • Skapa bättre hälsa och välbefinnande för människor under hela livet.
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och främja hälso- och sjukvård för alla.
 • Förebygga och bekämpa olika hälsohot, bland annat pandemier, med hjälp av One Health-modellen.

EU kommer att bidra till att skapa en ny global hälsoordning genom

 • stabil global styrning i en komplex geopolitisk miljö
 • internationella partnerskap på hälsoområdet
 • Team Europe-strategin
 • effektivare finansiering genom att främja innovativ finansiering, sammanslagning av resurser på internationell nivå och saminvesteringar.

Strategin representerar den externa dimensionen av den europeiska hälsounionen, som skyddar EU-invånarnas välbefinnande och hälso- och sjukvårdssystemens resiliens. Den är också en viktig del av Global Gateway, som bygger partnerskap mellan jämlikar utifrån gemensamt ansvar.

FN – samarbete i hälsofrågor

EU har ett nära samarbete med FN och dess sekretariat, organ, fonder och program. Samarbetet omfattar både global hälsa och andra frågor med direkt koppling till hälsa, bland annat utveckling, mänskliga rättigheter, klimatförändringar, krishantering och humanitärt bistånd.

EU stöder Världshälsoorganisationen WHO, som är det ledande FN-organet för hälsofrågor.

Kommissionen deltar aktivt i diskussionerna om globala hälsofrågor med både G20- och G7-länderna.

Diskussionerna gäller bland annat

Målen för hållbar utveckling

FN:s 17 mål för hållbar utveckling som man enades om 2015 ska vägleda arbetet fram till 2030.

Många av målen har koppling till hälsa. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Delmålen handlar bland annat om

 • infektionssjukdomar som hiv/aids, tuberkulos och hepatit
 • icke smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa
 • drogmissbruk
 • åtgärder mot tobak
 • tillgång till vaccin och läkemedel
 • finansiering av hälso- och sjukvården och personalfrågor.

EU-kommissionen och medlemsländerna har ett gemensamt ansvar för att nå målen för hållbar utveckling. Kommissionens åtgärder beskrivs i ett meddelande från 2016 – Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – och ett arbetsdokument.

Kommissionen vill bland annat integrera målen för hållbar utveckling i EU:s politik och initiativ, regelbundet rapportera om framstegen, samarbeta med viktiga intressenter och utveckla en långsiktig vision.

På EU:s webbplats om hållbar utveckling kan du läsa mer om hur EU bidrar till 2030-målen för hållbar utveckling.

Forum för global hälsopolitik

Kommissionen har inrättat ett forum för global hälsopolitik för att kunna diskutera med internationella organisationer, icke-statliga organisationer och industrin. Det kan bidra till att stärka EU:s roll i globala hälsofrågor genom att se till att den inre och yttre politiken drar åt samma håll.

Forumet inrättades efter kommissionens meddelande om globala hälsofrågor från 2010 och rådets slutsatser. Från kommissionen deltar generaldirektoraten för hälsa och livsmedelssäkerhet, internationellt samarbete och utveckling samt forskning och innovation.

Globala hälsoskyddsinitiativet

Kommissionen deltar i det globala hälsoskyddsinitiativet och samarbetar där med WHO och G7-länderna (USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Mexiko) för att ta fram en effektiv och välorganiserad global strategi för beredskap och insatser vid hot mot folkhälsan.

Det globala hälsoskyddsinitiativet inrättades i november 2001 under ledning av USA:s dåvarande hälsoministerium. Bara fyra EU-länder är officiella medlemmar, men eftersom kommissionen också deltar förmedlas resultaten ändå till alla EU-länder genom hälsosäkerhetskommittén.

Varje år träffas G7-ländernas hälsoministrar och EU:s hälsokommissionär i ett ministerforum. WHO (Världshälsoorganisationen) deltar också som rådgivare.

Vad har samarbetet lett till?

 • Bättre beredskap och insatser mot smittkoppor
 • Bättre internationell kommunikation och riskhantering
 • Laboratorienätverk och ökad laboratoriekapacitet
 • Stärkt global beredskap för pandemisk influensa
 • Förberedande insatser mot kemiska och radiologiska hot