Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje – EU, št. 252: V žarišču

Program EUzaZDRAVJE – okrepljena zdravstvena politika z večjim proračunom

Anne Bucher, generalna direktorica pri Generalnem direktoratu Komisije za zdravje in varnost hrane, je spregovorila o ambicioznem novem programu EU4zaZDRAVJE kot posebnem programu financiranja s predlaganim proračunom v višini 9,4 milijarde evrov za okrepitev zdravstvenih sistemov in pripravo na prihodnje zdravstvene krize v EU.

Novosti, ki jih prinaša program EUzaZDRAVJE

Program EUzaZDRAVJE je predlog Komisije za ambiciozen in samostojen zdravstveni program za obdobje 2021–2027. Program je celovit odziv na politično zahtevo, da se gradi na izkušnjah iz krize COVID-19 in predhodnih zdravstvenih programov.

Komisija predlaga, da se programu EUzaZDRAVJE dodeli proračun v višini 9,4 milijarde evrov, kar je izredno pomembno povečanje sedanjega načrtovanega proračuna EU za zdravstvene programe za obdobje 2021–2027 (413 milijonov evrov). Obseg in cilji programa pričajo o pomenu zdravstvene politike EU. Prizadevali si bomo za najboljše rezultate, in sicer z ustvarjanjem sinergij med programom EUzaZDRAVJE ter drugimi programi in skladi EU, ki se zavzemajo za iste cilje.

Program EUzaZDRAVJE bo okrepil pripravljenost EU na večje čezmejne nevarnosti za zdravje in izboljšal odpornost zdravstvenih sistemov, da bi se lahko soočali s prihodnjimi epidemijami in dolgoročnimi izzivi, kot sta staranje prebivalstva in neenakosti v zdravstvenem stanju.

Prednostne naloge programa EUzaZDRAVJE

Sedanja kriza COVID-19 je pokazala, da je potrebno nadaljnje ukrepanje na ravni Unije v podporo sodelovanju in usklajevanju med državami članicami. Program EUzaZDRAVJE bo gradil na spoznanjih, pridobljenih med krizo COVID-19, hkrati pa omogočil nadaljevanje dela v zvezi z dolgoročnimi zdravstvenimi izzivi, kot so rak, cepljenje ali farmacevtski izdelki. Tri glavne prednostne naloge programa so:

  • varovanje ljudi v EU pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje in izboljšanje zmogljivosti za krizno upravljanje;
  • zagotavljanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih v krizi pomembnih izdelkov ter
  • okrepitev zdravstvenih sistemov in zdravstvenega osebja, zlasti s spodbujanjem zdravja in preprečevanjem bolezni.

Program bo poleg pripravljenosti in odzivanja na krize obravnaval tudi druge pomembne dolgoročne izzive, kot so neenakosti v zdravstvenem stanju, neenakomerna porazdelitev zdravstvenega varstva ali nenalezljive bolezni, kot je rak.

Program bo zasnovan tako, da bo omogočil prilagajanje na nastajajoče nove izzive ter odzivanje na spreminjajoče se potrebe in prednostne naloge EU in držav članic. Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni nam bo pomagala določiti prednostne naloge.

Kaj sledi

O predlogu bodo razpravljale države članice in Evropski parlament. Ko bo predlog sprejet, naj bi se specifični ukrepi programa EUzaZDRAVJE začeli izvajati od 1. januarja 2021 naprej. V ospredju bodo ukrepi na področju kriznega upravljanja.

Dejavnosti na ravni EU

Program EU za zdravje

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Program EU Zdravje

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)

Novice

Novi program EUzaZDRAVJE s proračunom v višini 9,4 milijarde evrov

Nepričakovan izbruh koronavirusa v svetu je pokazal na preobremenjenost in nezadostno pripravljenost zdravstvenih sistemov. Novi program EUzaZDRAVJE bo pomagal izboljšati zdravstveno varnost in pripraviti zdravstvene sisteme na prihodnje zdravstvene krize.

EUzaZDRAVJE: Vprašanja in odgovori o novem zdravstvenem programu EU

Kaj je novi program EUzaZDRAVJE in kako bo prispeval k izboljšanju zdravstvenih sistemov v EU? Več o tem v vprašanjih in odgovorih.

Informativni pregled Osnovne informacije o programu EUzaZDRAVJE

V informativnem pregledu so na razumljiv in slikovit način predstavljeni ključni elementi ambicioznega novega programa EUzaZDRAVJE.

Komisarka Stela Kiriakides pozdravlja program EUzaZDRAVJE kot novo poglavje v politiki javnega zdravja EU

Komisarka Kiriakides je na tiskovni konferenci 28. maja 2020 dejala, da je novi program EUzaZDRAVJE prelomnica v pristopu EU k zdravju in jasen znak, da je zdravje ljudi bolj kot kdaj koli prej prednostna naloga Komisije.

Več o ključnih instrumentih, ki podpirajo načrt za okrevanje Evropske komisije

Vsi programi in vsa denarna sredstva, mobilizirana v okviru instrumenta Next Generation EU, se bodo uporabili za izpolnjevanje najpomembnejših potreb držav članic EU in njihovih parterjev pri okrevanju.

Projekti zdravstvenega programa

Zdravstveni programi v EU se stalno izboljšujejo

EU financira projekte za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni in odpravljanje nevarnosti za zdravje. Doslej je bilo v okviru treh zdravstvenih programov financiranih skoraj tisoč projektov in ukrepov. Novi zdravstveni program EUzaZDRAVJE bo obsežnejši in ambicioznejši od dosedanjih.

Druge zanimive povezave

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Evropski socialni sklad plus pomaga ranljivim skupinam pri dostopu do zdravstvenega varstva.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj je izboljšanje regionalne zdravstvene infrastrukture.

Obzorje Evropa

Program Obzorje Evropa zagotavlja financiranje raziskav na področju zdravja. Instrument Next Generation EU pa bo z dodatnimi sredstvi v višini 94,4 milijarde evrov financiral ključne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite/rescEU

Program rescEU podpira ustvarjanje zalog medicinske opreme za izredne razmere. Za razširitev in okrepitev programa sta bili namenjeni dve milijardi evrov, kar naj bi Uniji omogočilo, da se pripravi na prihodnje krize in nanje učinkovito odzove.

Digitalna Evropa

Digitalna Evropa in instrument za povezovanje Evrope sta namenjena vzpostavitvi digitalne infrastrukture, potrebne za digitalna zdravstvena orodja.