Skip to main content
Public Health

Förbud mot tobaksreklam

Tobaksreklamen gör att fler använder tobak, framför allt genom att den uppmuntrar barn och unga att börja röka. Rökare uppmuntras att röka mer och blir mindre motiverade att sluta, och f.d. rökare riskerar att börja igen. Reklamen målar upp rökning som något accepterat och undergräver hälsovarningarna.

Tobaksreklam och tobakssponsring begränsas i EU genom

Direktivet om tobaksreklam (2003/33/EG) förbjuder tobaksreklam och tobakssponsring i alla medier utom tv. Förbudet omfattar tobaksreklam i tryckta medier, radio och internet och sponsring av internationella evenemang som OS och Formel 1-tävlingar. Tobaksvaror får inte delas ut gratis vid sådana evenemang. Förbudet omfattar reklam och sponsring som direkt eller indirekt främjar en tobaksvara.

Tobaksreklam och tobakssponsring i tv förbjöds 1989 genom direktivet om television utan gränser (89/552/EEG). Direktivet har ersatts av direktivet om audiovisuella medietjänster (2010/13/EU) och förbudet omfattar nu all slags kommersiell kommunikation i audiovisuella medier, även produktplacering.

Läs mer om direktivet

I maj 2008 publicerade kommissionen en rapport om genomförandet av direktivet om tobaksreklam.

Rådets rekommendation (2003/54/EG) om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll omfattar andra former av tobaksreklam. EU-länderna rekommenderas att förbjuda tobaksvarumärken på andra varor eller tjänster, bland annat

  • användning av pr-material och tobaksvaruprover
  • säljfrämjande åtgärder (t.ex. rabatter, gåvor, premier eller möjligheter att delta i reklamtävlingar)
  • skyltar, affischer och annan inom- eller utomhusreklam (t.ex. på tobaksautomater)
  • bioreklam samt alla andra former av reklam, sponsring eller metoder som direkt eller indirekt främjar tobaksvaror.

På internationell nivå fastställer artikel 13 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll parternas skyldighet att förbjuda eller begränsa reklam, marknadsföring och sponsring av tobak. I juli 2007 bildades en särskild arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för hur artikel 13 ska genomföras och ge kompletterande rekommendationer om internationell reklam, marknadsföring och sponsring.

Mer information