Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Zabrana prekograničnog oglašavanja duhana i sponzorstva u cilju njegove promidžbe

Oglašavanjem duhana na više se načina povećava njegova konzumacija, osobito time što se djeca ili mladi potiču na pušenje. Osim toga, njegovim se oglašavanjem pušači potiču na još veću konzumaciju te se smanjuje njihova motivacija za prestanak pušenja. Bivši se pušači potiču da iznova počnu pušiti te se stvara okružje u kojem se pušenje smatra prihvatljivim. Istovremeno, zanemaruju se upozorenja o njegovu utjecaju na zdravlje.

Oglašavanje i promidžba duhana te sponzorstvo u tu svrhu u EU-u su ograničeni:

Direktivom o oglašavanju duhana (2003/33/EZ) na razini EU-a uvedena je zabrana prekograničnog oglašavanja duhana i sponzorstva u svim medijima osim televizije. Zabrana se odnosi na tiskovne medije, radio, internet i sponzorstvo događaja koji uključuju više zemalja EU-a, kao što su Olimpijske igre ili utrke Formule 1. Besplatna distribucija duhana u okviru tih događaja zabranjena je. Zabrana se odnosi na oglašavanje i sponzorstvo u cilju izravne ili neizravne promidžbe duhanskih proizvoda.

Promidžba duhana i sponzorstvo na televiziji zabranjeno je već 1989. Direktivom „Televizija bez granica” (89/552/EEZ). Ta je direktiva danas zamijenjena Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama (2010/13/EU), kojom se primjena te zabrane proširuje na sve oblike audiovizualnih komercijalnih komunikacija, uključujući plasman proizvoda.

Više informacija o Direktivi dostupno je ovdje.

U svibnju 2008. Komisija je objavila Izvješće o provedbi Direktive o oglašavanju duhana.

Preporuka Vijeća (2003/54/EZ) o sprečavanju pušenja i o inicijativama za poboljšanje kontrole duhana odnosi se i na druge oblike promidžbe duhana. Njome se zemljama EU-a preporučuje da zabrane upotrebu naziva duhanskih robnih marki na neduhanskim proizvodima ili uslugama, konkretno:

  • upotrebu promidžbenih materijala i uzoraka duhana
  • upotrebu i promociju sredstava unapređenja prodaje, primjerice popusta, poklona, nagrada ili mogućnosti sudjelovanja u promidžbenom nagradnom natječaju ili igri
  • upotrebu oglasnih panoa, plakata i ostalih načina oglašavanja u zatvorenom prostoru ili na otvorenom (primjerice oglašavanje na automatima za prodaju cigareta)
  • promidžbu u kinodvoranama i sve ostale oblike oglašavanja, sponzorstva ili prakse izravno ili neizravno namijenjene promidžbi duhanskih proizvoda

Na međunarodnoj razini člankom 13. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (FCTC) utvrđuju se obveze stranaka u pogledu zabranjivanja ili ograničavanja oglašavanja i promidžbe duhana te sponzorstva. U srpnju 2007. Konferencija stranaka Konvencije odlučila je osnovati radnu skupinu čija je zadaća izraditi nacrt sveobuhvatnih smjernica o provedbi članka 13. Konvencije. Osim toga, radna skupina predstavlja preporuke o ključnim elementima protokola o prekograničnom oglašavanju, promidžbi i sponzorstvu, kojima se te smjernice dopunjuju.

Više informacija