Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Tabakas izstrādājumu pārrobežu reklāmas un sponsordarbības aizliegums

Tabakas reklāma vairo patēriņu vairākos veidos, galvenokārt rosinot bērnus un jauniešus sākt smēķēt. Smēķētāji tiek mudināti smēķēt vairāk un zaudē motivāciju atmest, savukārt bijušie smēķētāji riskē atsākt smēķēšanu. Reklāma tabakas lietošanu parāda kā pieņemamu. Tajā pašā laikā reklāma aizēno brīdinājumus par kaitīgumu smēķētāju veselībai.

Tabakas izstrādājumu reklāmu un sponsorēšanu Eiropas Savienībā ierobežo:

Tabakas izstrādājumu reklāmas direktīva (2003/33/EK) visā ES ievieš aizliegumu pārrobežu mērogā plašsaziņas līdzekļos, kas nav televīzija, reklamēt tabakas izstrādājumus un veikt ar tiem saistītu sponsordarbību. Aizliegums attiecas uz drukāto presi, radio, internetu un tādu pasākumu sponsorēšanu, kuros iesaistītas vairākas ES dalībvalstis, piemēram, olimpiskās spēles un pirmās formulas sacīkstes. Šādos pasākumos aizliegts bez maksas izdalīt tabakas izstrādājumus. Aizliegums attiecas uz reklāmu un sponsorēšanu, kuru mērķis ir popularizēt kādu tabakas izstrādājumu vai kuru rezultātā tas tiek popularizēts tiešā vai netiešā veidā.

Tabakas reklāma un sponsorēšana televīzijā ar Direktīvu par televīziju bez robežām (89/552/EEK) ir aizliegtas kopš 1989. gada. Šī direktīva nu ir aizstāta ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu (2010/13/ES), kura aizliegumu attiecina uz visiem audiovizuālo komercpaziņojumu veidiem, arī uz izstrādājumu izvietošanu.

Sīkāk par direktīvu var izlasīt šeit.

2008. gada maijā Komisija publicēja ziņojumu par tabakas izstrādājumu reklāmas direktīvas īstenošanu.

Uz citiem tabakas popularizēšanas veidiem attiecas Padomes Ieteikums (2003/54/EK) par smēķēšanas novēršanu un iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot tabakas kontroli. Tajā ES valstīm ieteikts aizliegt tabakas zīmolu nosaukumus izmantot ar tabaku nesaistītām precēm un pakalpojumiem, respektīvi:

  • aizliegt reklamēšanai domātu tabakas izstrādājumu paraugu izmantošanu;
  • aizliegt tabakas izstrādājumu izpārdošanas un ziņošanu par šādām izpārdošanām (piemēram, cenu atlaidēm, dāvanām, prēmiju vai iespēju piedalīties reklamējoša rakstura konkursā vai spēlē);
  • aizliegt lielus plakātus, afišas un citas iekštelpās un brīvdabā izmantojamas reklāmas metodes (piemēram, reklāmu uz tabakas tirdzniecības automātiem);
  • aizliegt tabakas izstrādājumus reklamēt kinoteātros, kā arī jebkādus citus reklāmas un sponsorēšanas veidus vai praksi, kas tiešā vai netiešā veidā reklamē tabakas izstrādājumus.

Starptautiskā līmenī pušu saistības aizliegt vai ierobežot tabakas reklāmu, popularizēšanu un ar tiem saistīto sponsorēšanu ir izklāstītas PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (FCTC) 13. pantā. 2007. gada jūlijā minētās konvencijas dalībnieku konferencē tika nolemts izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir sagatavot projektu visaptverošām pamatnostādnēm par Konvencijas 13. panta īstenošanu. Kā papildinājumu šīm pamatnostādnēm darba grupa arī piedāvā ieteikumus par svarīgākajiem elementiem protokolā par pārrobežu reklāmu, tirgvedību un sponsorēšanu.

Sīkāka informācija