Skip to main content
Public Health

Tubakatoodete piiriülese reklaami ja sponsorluse keeld

Tubakatoodete reklaam suurendab tarbimist mitmel moel, peamiselt julgustades lapsi ja noori suitsetama hakkama. Samuti innustab see suitsetajaid tarbimist suurendama, vähendab suitsetajate motivatsiooni suitsetamisest loobuda, julgustab endisi suitsetajaid uuesti suitsetama hakkama ning loob keskkonna, kus tubakas näib vastuvõetav. Samal ajal vähendab see tervisemõjude kohta käivate hoiatuste mõju.

Tubakatoodete reklaam ja sponsorlus on ELis piiratud:

Tubakatoodete reklaami direktiiviga (2003/33/EÜ) keelustatakse kogu ELis tubakatoodete piiriülene reklaamimine ja sponsorlus meediakanalites, välja arvatud televisioonis. Keeld hõlmab trükimeediat, raadiot, internetti ja selliste ürituste sponsorlust, mis hõlmavad mitut liikmesriiki, nagu olümpiamängud ja vormel 1 võistlused. Sellistel üritustel on tubakatoodete tasuta jagamine keelatud. Keeld hõlmab sellist reklaami ja sponsorlust, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada tubakatoote tarbimist.

1989. aasta piirideta televisiooni direktiiviga (89/552/EMÜ) keelati tubakareklaam ja sponsorlus televisioonis. See direktiiv on nüüd asendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga (2010/13/EL), millega laiendatakse keeldu kõigi audiovisuaalsete äriliste teadaannete (ka tootepaigutuse) suhtes.

Lisateavet direktiivi kohta võite leida siit.

2008. aasta mais avaldas komisjon aruande tubakatoodete reklaami direktiivi rakendamise kohta.

Nõukogu soovituses suitsetamise ennetamise ja tubakaalase kontrolli tõhustamise kohta (2003/54/EÜ) käsitletakse muid tubakareklaami mooduseid. Selles soovitatakse ELi liikmesriikidel keelata tubaka kaubamärkide kasutamine muudel toodetel ja muude teenuste osutamisel, nagu

  • reklaammaterjalidel ja tubakanäidistel;
  • müügikampaaniate raames (nagu allahindlus, kingitus, võimalus osaleda müügi edendamiseks korraldatud võistlusel või mängus);
  • stendidel, plakatitel ja muudel sise- või välistingimustes eksponeeritavatel reklaamidel (näiteks reklaam tubaka müügiautomaatidel);
  • reklaamimine kinodes ja mis tahes muul kujul, sponsorlus või tegevus, mis on otseselt või kaudselt suunatud tubakatoodete propageerimiseks.

Rahvusvahelisel tasandil sätestatakse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklis 13 poolte kohustus keelustada või piirata tubakatoodete reklaami, propageerimist ja sponsorlust. 2007. aasta juulis otsustas konventsiooniosaliste konverents luua töörühma, mille ülesanne on koostada konventsiooni artikli 13 rakendamise kohta üksikasjalik suuniste projekt. Lisaks esitab töörühm soovitusi peamiste protokolli elementide kohta, mis käsitlevad piiriülest reklaami, müügiedendust ja sponsorlust, täiendades niimoodi asjaomaseid suuniseid.

Lisateave