Skip to main content
Public Health

Tupakan mainonta- ja sponsorointikielto

Tupakkamainonta lisää tupakan kulutusta, koska se houkuttaa varsinkin lapsia ja nuoria aloittamaan tupakoinnin. Se myös yllyttää tupakoijia polttamaan enemmän, heikentää motivaatiota lopettaa tupakointi, kannustaa entisiä tupakoijia aloittamaan uudelleen, tekee tupakanpoltosta helpommin hyväksyttävää sekä heikentää terveysvaroitusten vaikuttavuutta.

Tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia on rajoitettu EU:ssa mm. seuraavilla säädöksillä:

Tupakkamainontadirektiivi (2003/33/EY) kieltää rajat ylittävän tupakkamainonnan ja ‑sponsoroinnin kaikissa tiedotusvälineissä paitsi televisiossa. Kielto kattaa mainonnan painetuissa tiedotusvälineissä, radiossa ja internetissä sekä sponsoroinnin olympialaisten ja Formula 1 -kilpailujen kaltaisissa tapahtumissa, joissa on mukana useita EU-maita. Myös tupakkatuotteiden ilmaisjakelu on kielletty tällaisissa tapahtumissa. Kielto koskee mainontaa ja sponsorointia, jolla tavoitellaan joko suoraan tai epäsuorasti tupakkatuotteen myynnin edistämistä.

Tupakkamainonta ja -sponsorointi televisiossa kiellettiin jo vuonna 1989 televisiotoimintaa koskevalla direktiivillä (89/552/ETY). Tämä direktiivi on sittemmin korvattu audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillä (2010/13/EU), joka ulottaa kiellon koskemaan kaikkea audiovisuaalista kaupallista viestintää, kuten tuotesijoittelua.

Lisätietoa direktiivistä

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2008 kertomuksen tupakkatuotteiden mainonnasta annetun direktiivin täytäntöönpanosta.

Neuvoston suositus (2003/54/EY) tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi kattaa muut tupakan myynninedistämisen muodot. Neuvosto suosittelee, että EU-maat kieltävät seuraavat tupakankulutusta edistävät keinot: tupakkamerkkien käyttö muissa kuin tupakkatuotteissa tai ‑palveluissa;

  • mainosesineiden ja tupakkanäytteiden käyttö;
  • tupakan myynninedistäminen, kuten alennukset, kylkiäiset, ostohyvitykset tai myyntiä edistävät kilpailut ja pelit;
  • mainostaulujen, julisteiden ja muiden sisä- ja ulkomainontakeinojen (esimerkiksi tupakka-automaatteihin sijoitettujen mainosten) käyttö;
  • tupakkamainonta elokuvateattereissa sekä muut mainonnan tai sponsoroinnin keinot, joilla pyritään suoraan tai epäsuorasti tuomaan esille tupakkatuotteita.

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen 13 artiklassa vahvistetaan kansainvälisesti sopimuspuolten velvollisuudet kieltää tai rajoittaa tupakan mainontaa, myynninedistämistä ja sponsorointia. Heinäkuussa 2007 sopimuspuolikokous, sopimuksen ylin päättävä elin, päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ohjeet sopimuksen 13 artiklan täytäntöönpanosta ja esittää ohjeita täydentäviä suosituksia rajat ylittävää mainontaa, myynninedistämistä ja sponsorointia koskevan pöytäkirjan keskeisistä osista.

Lisätietoja