Skip to main content
Public Health

Výzkum, projekty a studie

Evropská unie v současné době financuje velký počet výzkumných projektů zabývajících se infekčními nemocemi. Většina z těchto projektů souvisí s problémem antimikrobiální rezistence (AMR), který vážným způsobem ohrožuje naši schopnost léčit infekční onemocnění. Z programu Horizont 2020 se do výzkumu antimikrobiální rezistence a infekčních nemocí už investovalo více než 2,3 miliardy eur. Tyto investice se realizují prostřednictvím programu EU v oblasti zdraví. Projekty financované z prostředků EU najdete v inventáři celosvětového výzkumného a vývojového střediska pro antimikrobiální rezistenci, na němž se Evropská komise jako jeden ze zakládajících členů také podílí.

Finanční podpora z programu Horizont 2020 umožňuje výzkumným pracovníkům řešit různé aspekty celosvětového problému antimikrobiální rezistence. Jedná se například o návrh nových přístupů ke správě klinických údajů, prevenci rezistentních bakteriálních infekcí v prostředí s vysokou prevalencí a vytvoření celoevropské udržitelné sítě harmonizovaných rozsáhlých studií klinického výzkumu infekčních onemocnění.

Evropská komise rovněž financuje výzkum antimikrobiální rezistence tak, že spolupracuje s průmyslem nebo se zeměmi EU. Jedná se například o program Akcelerátor AMR, který je součástí iniciativy pro inovativní léčiva a který sám o sobě disponuje rozpočtem ve výši 480 milionů eur, nebo o iniciativu společného plánování v oblasti antimikrobiální rezistence (JPIAMR), která díky prostředkům EU koordinuje vnitrostátní financování výzkumu a v rámci přístupu „jedno zdraví“ podporuje spolupráci při odstraňování nedostatků ve znalostech o antimikrobiální rezistenci. Součástí iniciativy JPIAMR je rovněž virtuální výzkumný institut (JPIAMR-VRI), což je platforma, jejímž cílem je zlepšit koordinaci výzkumu antimikrobiální rezistence, zvýšit viditelnost výzkumných sítí AMR, výzkumných ústavů či center a infrastruktury a usnadnit výměnu znalostí a rozvoj kapacit po celém světě.

V roce 2021 získal výzkum antimikrobiální rezistence nový impuls.

Za prvé je to zahájení rámcového programu pro výzkum Horizont Evropa, který nabídne nové možnosti financování a partnerství, v nichž bude Komise spolupracovat se zeměmi EU za účelem financování výzkumu antimikrobiální rezistence v rámci přístupu „jedno zdraví“, jakož i zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

Zadruhé se jedná o zavedení programu EU pro zdraví (EU4Health), který bude investovat do opatření zaměřených na zlepšení zdraví, řešení přeshraničních zdravotních hrozeb, zlepšení léčivých přípravků a posílení systémů zdravotní péče.

Zatřetí jde o zahájení přechodné fáze nového Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který začal fungovat počátkem roku 2022. Díky němu budeme schopni předcházet přeshraničním mimořádným situacím v oblasti zdraví, odhalovat je a rychle na ně reagovat. Tento úřad bude rovněž podporovat výzkum a inovace s cílem vyvinout účinná, bezpečná a cenově dostupná lékařská protiopatření. Antimikrobiální rezistence je jednou ze zdravotních hrozeb, jimiž se bude HERA zabývat.

Infografiky a infopřehledy

EU

PARTNEŘI

Videa a multimédia

EU

PARTNEŘI