Skip to main content
Public Health

Europa-Kommissionen og EU-landene har valgt en fælles tilgang til vaccinationsattester for at sikre, at de bliver ensartede og kan bruges på tværs af grænserne. De har også samarbejdet om at sikre effektive kontaktopsporings- og advarselsapps.

EU's digitale covidcertifikat

EU's digitale covidcertifikat (i daglig tale coronapas) er et digitalt bevis på, at indehaveren er vaccineret mod covid-19, er blevet rask efter covid-19 eller er testet negativ. EU's digitale covidcertifikat er altså det samlede navn for tre typer certifikater: vaccination, restitution og test.

Vaccinationscertifikater

Efterhånden som vaccinationerne skrider frem i EU-landene, får de vaccinerede behov for et bevis på, at de er vaccineret. Et sådant bevis kaldes et vaccinationscertifikat, og det er nyttigt i forbindelse med sundhedspleje, især for personer, der får sundhedsydelser fra forskellige sundhedsudbydere, eventuelt i flere lande.

Derudover er det praktisk at have, når man skal rejse i visse EU-lande, der har indført særlige rejseregler for vaccinerede personer. Europa-Kommissionen og EU-landene har vedtaget retningslinjer for vaccinationscertifikater, der kan verificeres. Disse retningslinjer har til formål at sikre, at vaccinationsattester kan bruges på tværs af grænserne i EU, og at der oprettes et minimumsdatasæt, herunder en entydig identifikator.

Restitutionscertifikater

Nogle medlemslande har indført særlige rejseregler for personer, der for nylig er kommet sig efter covid-19. I disse lande kan man i stedet for et test- eller vaccinationscertifikat vise et restitutionscertifikat.

For at gøre det nemt for EU-borgerne at bruge og få anerkendt restitutionscertifikater udstedt af forskellige EU-lande, når de rejser i andre EU-lande, har e-sundhedsnetværket offentliggjort retningslinjer for covid-19-restitutionscertifikater, som beskriver, hvilke data certifikaterne som minimum skal indeholde.

Testcertifikater

Hvad angår certifikater, der dokumenterer testresultater, har Udvalget for Sundhedssikkerhed vedtaget et fælles standardiseret datasæt, som testcertifikaterne skal indeholde. I forbindelse med de ordninger, EU-landene indfører for at sikre den frie bevægelighed og samtidig forhindre yderligere spredning af virusset og dets varianter, bliver folk ofte bedt om at dokumentere deres testresultater.

Tillidsramme og detaljerede tekniske specifikationer

E-sundhedsnetværket har offentliggjort detaljerede tekniske specifikationer, der beskriver, hvordan landene indbyrdes kan anerkende hinandens vaccinations-, restitutions- og testcertifikater, så de kan bruges på tværs af grænserne (ved hjælp af formater og tillidsforvaltning, en gateway, en 2D-stregkode, applikationer og regler for administration af offentlige nøglecertifikater). Derudover findes der detaljerede tekniske strukturer og værdier, der kan bruges til indholdet af de digitale grønne certifikater. Referenceimplementeringer er tilgængelige og er blevet offentliggjort som open source.

Det tekniske specifikationer er officielt vedtaget som Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1073 af 28. juni 2021.

E-sundhedsnetværket har arbejdet sammen med en række EU-agenturer, Udvalget for Sundhedssikkerhed, Verdenssundhedsorganisationen og andre institutioner. Der arbejdes videre med den videre udbredelse af EU's digitale covidcertifikat i medlemslandene. Samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer fortsætter med det formål at fremme international interoperabilitet.

Tredjelande

Systemet anvendes i øjeblikket i alle EU- og EØS-lande. Også Schweiz deltager i systemet. Derudover kan andre lande også tilslutte sig infrastrukturen, efter at medlemslandene har vedtaget en gennemførelsesretsakt – en såkaldt ækvivalensafgørelse. Ækvivalensafgørelser er landespecifikke.

En ækvivalensafgørelse fastslår, at covid-19-certifikater udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med standarder og teknologiske systemer, der er interoperable med tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, og som gør det muligt at kontrollere certifikatets ægthed, gyldighed og integritet, og som indeholder de data, der er anført i bilaget til forordning (EU) 2021/952, skal anses for at svare til certifikater udstedt af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordningen om digitale covidcertifikater, med henblik på at lette indehavernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed inden for Unionen.

Tilslutningsproceduren er beskrevet i tjeklisten vedrørende ækvivalensafgørelsen om tredjelandes covid-19-certifikater og de tre supplerende bilag (Evalueringstjeklisten, Teknisk procedureog Ansøgningsformular).

Læs mere:

Kontaktopsporings- og advarselsapps

Mobile kontaktopsporings- og advarselsapps kan bidrage til at mindske spredningen af covid-19 og støtte gradvis ophævelse af restriktionerne ved at:

  • informere borgerne, hvis de har været i nærheden af personer, der er smittet med virusset (i mere end 15 minutter og inden for mindre end 2 m)
  • opfordre borgerne til at underrette sundhedsmyndighederne og bede om hjælp

Kommissionen og EU-landene har oprettet et EU-dækkende system til sikring af interoperabilitet – en såkaldt "gateway".

Det giver europæerne mulighed for at:

  • rejse med én enkelt appinden for EU og
  • modtage advarsler, hvis de kan have været udsat for covid-19 ved i længere tid at have været i nærheden af eller i tæt kontakt med en smittet person

En person, der er smittet med covid-19, vil dog altid være anonym.

Kontaktopsporingsapps installeres frivilligt af borgerne og er baseret på Bluetooth-teknologi, der ikke giver mulighed for at spore folks placering.

Disse apps advarer personer, der har været i umiddelbar nærhed af en smittet person i en vis periode, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte sig selv og de mennesker, der befinder sig omkring dem, ved f.eks. at gå i isolation og blive testet. På den måde kan smitteoverførslen hurtigt standses.

Ikke desto mindre skal brugernes privatlivog databeskyttes. De nationale myndigheder vil deaktivere disse apps, når pandemien er overstået, og brugerne kan frit afinstallere dem, når de vil.

Sådan fungerer interoperabilitetssystemet

Brugerne vil kun skulle installere én app, og de vil også kunne modtage advarsler, hvis de rejser til udlandet. Gateway-serveren vil effektivt modtage og videregive tilfældige identifikatorer mellem nationale apps, så mængden af udvekslede data holdes på et minimum.

Fremover vil flere og flere europæiske lande få mulighed for at tilslutte sig denne gateway ved at forbinde deres nationale kontaktopsporings- og advarselsapps med systemet og dermed udnytte de pågældende apps' fulde potentiale til at bryde coronavirus-smittekæder på tværs af grænserne og redde liv.

De deltagende EU-lande repræsenteres af de udpegede nationale myndigheder eller officielle organer og er fælles dataansvarlige for behandlingen i gatewayen. De skal give brugerne korrekte og fyldestgørende oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger i European Federation Gateway i overensstemmelse med artikel 13 i den generelle forordning om databeskyttelse (den såkaldte databeskyttelsespolitik).

For at hjælpe de fælles dataansvarlige med at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 35 i GDPR har Europa-Kommissionen udarbejdet et dokument med oplysninger om European Federation Gateway Service, der kan anvendes af EU-landene som en del af deres respektive konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse til udveksling af personoplysninger via portalen. For at beskytte sikkerheden i forbindelse med behandlingen af personoplysninger videregives den del af dokumentet, der beskriver gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, ikke.

Værktøjskasse og retningslinjer for interoperabilitet

Den 16. april 2020 vedtog EU-landene med opbakning fra Kommissionen en EU-værktøjskasse til brug af mobil-apps til kontaktopsporing og -varsling som reaktion på coronaviruspandemien, samtidig med at brugernes privatliv beskyttes. Den 13. maj 2020 vedtog EU-landene med støtte fra Europa-Kommissionen interoperabilitetsretningslinjer for godkendte mobile applikationer i EU og den 30. juni 2020 en række tekniske specifikationer.

Et centralt princip i retningslinjerne er, at brugerne bør kunne stole på en enkelt app, uanset hvor i EU de befinder sig. Interoperabilitets-gateway-tjenesten forbinder de nationale kontaktopsporingsapps og sikrer dermed, at de fungerer problemfrit i forskellige EU-lande. Metoderne til behandling i gatewayen er fastlagt i Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse.

Yderligere oplysninger