Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Европейската комисия и държавите от ЕС определиха общ подход за единни и оперативно съвместими свидетелства за ваксинация (сертификати за ваксинация). Комисията и държавите от ЕС работят съвместно и за ефективни приложения за проследяване на контактите и предупреждение.

Цифров COVID сертификат на ЕС

Цифровият COVID сертификат на ЕС е цифрово доказателство, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-19, преболедувало е COVID-19 или е получило отрицателен резултат от тест. Затова наименованието Цифров COVID сертификат на ЕС се използва за 3 вида сертификати, отнасящи се до: ваксинация, преболедуване и тест.

Сертификати за ваксинация

На фона на напредъка на ваксинацията в страните от ЕС, ваксинираните лица получават доказателства за ваксинация, наричани още сертификати за ваксинация. Те са полезни при пътуване, но могат да бъдат от полза и при свързани със здравето ситуации, особено ако дадено лице използва услугите на различни здравни организации, евентуално в различни държави. Понастоящем повечето държави от ЕС изискват представянето на Цифрови COVID сертификати на ЕС и за вътрешни цели, като например достъп до ресторанти, културни обекти и прояви, работни места и др.

Сертификати за тест

Комитетът за здравна сигурност прие общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестове за COVID-19. Държавите от ЕС често изискват представянето на отрицателни резултати от тестове като условие за отмяна на ограниченията на свободното движение, като целта е да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса и неговите варианти.

Сертификати за преболедуване

Някои страни от ЕС са въвели специални правила за пътуване за хора, преболедували наскоро COVID-19. Вместо тест или сертификат за ваксинация, от такива лица може да бъде поискано да представят сертификат за преболедуване.

Рамка за доверие и подробни технически спецификации

В мрежата за електронно здравеопазване са публикувани подробни технически спецификации, в които се описват механизмите за оперативна съвместимост на сертификатите за ваксинация, преболедуване и тест (формати и управление на доверието, портал за Цифровия COVID сертификат на ЕС, двуизмерен баркод, приложения, управление на удостоверенията за публичен ключ). Освен това са достъпни подробна техническа структура и набори от стойности, които да бъдат използвани в съдържанието на Цифровите COVID сертификати на ЕС. Достъпни са образци за приложения, които са публикувани с отворен код.

Техническите спецификации бяха официално приети като Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 на Комисията от 28 юни 2021 г., изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2014 на Комисията от 17 ноември 2021 г., 2021/2301 от 21 декември 2021 г. и 2022/483 от 21 март 2022 г.

Сертификатите за цифров подпис (DSC) и тези на сертифициращия орган CSCA са достъпни за изтегляне на страницата EU DCC Trust List.

Мрежата за електронно здравеопазване работи в сътрудничество с агенциите на ЕС, Комитета за здравна сигурност, Световната здравна организация и други институции. Продължава работата по по-нататъшното развитие на системата за цифров сертификат на ЕС за COVID. Продължава сътрудничеството с трети държави и международни организации с цел създаване на условия за оперативна съвместимост в международен план.

Държави извън ЕС

Системата за Цифров COVID сертификат на ЕС понастоящем се използва във всички държави от ЕС, в държавите от ЕИП, както и в много държави извън Европейския съюз. Още държави могат да се присъединят към инфраструктурата след приемането от Комисията на „решение за еквивалентност“; такива решения за еквивалентност се отнасят до отделни държави.

С решение за еквивалентност се установява, че сертификатите за COVID-19, издадени от трета държава, прилагат стандарти и технологични системи, които са оперативно съвместими с рамката за доверие на Цифровия COVID сертификат на ЕС, дават възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите и съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953. Те трябва да се считат за равностойни на сертификатите, издадени от държавите членки в съответствие с Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС, за да се улесни свободното движение на притежателите им в рамките на Съюза.

Процесът на присъединяване е описан в процедурата за решения за еквивалентност на сертификатите на трети държави с Цифровия COVID сертификат на ЕС, допълнена от три приложения (I. Контролен списък за оценка, II. Техническа процедура и III. Формуляр за заявление). Вижте и допълнителната информация относно реципрочността и защитата на данните (версия в Word).

Процесът на вземане на решение за еквивалентност

0. Начало

Първи контакт, предварителни проверки на готовността, технически разяснения

 

1. Самооценка

Попълване и представяне на контролния списък за оценка (с образци на QR кодове)

Държава заявител

2. Техническа проверка

Разглеждане на контролния списък за оценка

Официално подаване на заявление за решение за еквивалентност * (ако вече не е подадено)

Техническа проверка и представяне на приложение III

Европейска комисия

Държава заявител

3. Решение за еквивалентност

Изготвяне на решение за еквивалентност

Гласуване в Комитета на държавите членки

Приемане и публикуване като акт за изпълнение

Европейска комисия

4. Присъединяване

Окончателно присъединяване с експлоатационни изпитвания

Пускане в действие и свързване с портала за Цифровия COVID сертификат на ЕС

Европейска комисия

Държава заявител

* Писмо до генералния секретар на Европейската комисия, както и въпросник за реципрочност и защита на данните.

Правни текстове

Технически спецификации

Техническите спецификации, приети като решения за изпълнение на Комисията, са нормативни и правно обвързващи. По-долу е представена консолидирана версия за справка.

В следните технически спецификации, публикувани като насоки за мрежата за електронно здравеопазване, се предоставят допълнителни обяснения и инструкции, допълващи приетите решения за изпълнение на Комисията.

Референтни приложения с отворен код (в процес на разработване)
Страницата EU DCC Trust List дава възможност за изтегляне на архива на системата за подписване на цифровите сертификати на ЕС за COVID

Решения за еквивалентност на COVID сертификати от трети държави

Приложения за проследяване на контактите и предупреждение

Мобилните приложения за проследяване на контактите и предупреждение могат да помогнат за намаляване на разпространението на SARS-CoV-2 и да подкрепят постепенното отменяне на ограничителните мерки, като:

  • информират гражданите, ако те са били в близост до заразени с вируса лица (за повече от 15 мин. и на разстояние по-малко от 2 метра) и
  • насърчават гражданите да уведомяват националните здравни органи и да търсят помощ.

Европейската комисия и държавите от ЕС създадоха общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост — т.нар. „портал“.

Това дава възможност на европейците да:

  • пътуват с едно-единствено приложениев ЕС, както и
  • да бъдат предупредени, ако са изложени на риск от заразяване с COVID-19 поради продължително време, прекарано в близост до заразено лице, или близък контакт с такова лице.

Въпреки това анонимността на заразеното с COVID лице винаги ще бъде запазена.

Приложенията за проследяване на контактите се инсталират доброволно от гражданите и се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние Bluetooth, която не позволява проследяването на местоположението на хората.

Тези приложения предупреждават хората, които са се намирали в близост до заразено лице за известно време, с цел те да могат да предприемат необходимите действия, за да защитят себе си и хората около тях, например като се самоизолират и си направят тест. По този начин предаването на заразата може да бъде прекъснато бързо.

При всички положения неприкосновеността на личния живот и данните на потребителите на приложенията трябва да бъдат запазени. Националните органи ще дезактивират приложенията след края на пандемията, като потребителите ще могат да ги деинсталират по всяко време.

Как функционира системата за оперативна съвместимост

Потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение и ще могат да получават предупреждения, дори ако пътуват в чужбина. Порталният сървър успешно ще получава и предава случайни идентификатори между националните приложения, като по този начин ще поддържа количеството обменяни данни на минимално равнище.

С течение на времето все повече европейски страни ще имат възможност да се присъединят към портала, като свържат националните си приложения за проследяване на контактите и предупреждение със системата. Като направят това, те ще могат да използват пълния потенциал на тези приложения за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и да спасят човешки животи.

Участващите държави от ЕС, представлявани от определените за целта национални или официални органи, са съвместни администратори на обработката на данни на портала. Те трябва да предоставят на потребителите съответната информация за обработката на техните лични данни на европейския федериран портал в съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (т. нар. политика за поверителност на личните данни).

За да подпомогне съвместните администратори при изпълнението на техните задължения по член 35 от ОРЗД, Европейската комисия изготви документ с информация за услугата, наречена „европейски федериран портал“. Този документ може да се използва от страните членки в рамките на техните оценки на въздействието върху защитата на данните за целите на обмена на лични данни чрез портала. За да се защити сигурността на обработката на лични данни, тази част от документа, в която се описват прилаганите мерки за сигурност, не се публикува.

 

Набор от инструменти и насоки за оперативна съвместимост

В отговор на пандемията от коронавирус на 16 април 2020 г. страните от ЕС, подкрепени от Комисията, приеха набор от инструменти на ЕС за използване на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждение, при които се зачита неприкосновеността на личния живот. На 13 май 2020 г. държавите от ЕС с подкрепата на Европейската комисия приеха насоки за оперативна съвместимост за одобрените приложения за проследяване на контактите в ЕС, а на 30 юни 2020 г. — набор от технически спецификации.

Основен принцип в насоките е, че потребителите следва да могат да разчитат на едно-единствено приложение, където и да се намират в ЕС. Порталът за оперативна съвместимост свързва бекенда на националните приложения за проследяване на контактите, което гарантира, че тези приложения ще функционират без прекъсване в различните страни от ЕС. Условията за обработване на данни на портала са определени в решението за изпълнение, прието от Комисията.

За повече информация