Skip to main content
Public Health

Európska komisia a krajiny EÚ vymedzili spoločný prístup pre potvrdenia o očkovaní, ktoré sú jednotné a vyznačujú sa interoperabilitou (potvrdenia o očkovaní). Komisia a členské štáty EÚ tiež spolupracovali na efektívnych aplikáciách na sledovanie kontaktov a varovanie.

Digitálny COVID preukaz EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ je digitálny dôkaz o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, prekonala toto ochorenie alebo má negatívny výsledok testu. Digitálny COVID preukaz EÚ teda kolektívne odkazuje na 3 typy potvrdení: o očkovaní, o prekonaní ochorenia a o vykonaní testu.

Potvrdenia o očkovaní

Očkovacie úsilie v krajinách EÚ napreduje. Očkované osoby získavajú dôkaz o očkovaní, ktorý sa označuje aj ako potvrdenie o očkovaní. Potvrdenia o očkovaní sú užitočné pri cestovaní, ale praktické môžu byť aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, najmä ak osoba využíva služby rôznych organizácií zdravotnej starostlivosti, prípadne v rôznych krajinách. Väčšina členských štátov EÚ v súčasnosti vyžaduje, aby sa digitálne COVID preukazy EÚ predkladali aj v situáciách nepresahujúcich hranice daného štátu, ako sú vstup do reštaurácií, návšteva kultúrnych pamiatok a podujatí, vstup na pracovisko atď.

Potvrdenia o vykonaní testu

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť EÚ prijal spoločný štandardizovaný súbor údajov, ktoré sa majú zahrnúť do potvrdení o vykonaní testu na ochorenie COVID-19. Členské štáty EÚ často vyžadujú predloženie negatívnych výsledkov testov ako podmienku upustenia od obmedzení voľného pohybu s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu a jeho variantov.

Potvrdenia o prekonaní ochorenia

Niektoré členské štáty zaviedli osobitné pravidlá cestovania pre ľudí, ktorí sa nedávno zotavili z ochorenia COVID-19. Namiesto potvrdenia o vykonaní testu alebo potvrdenia o očkovaní sa od takýchto osôb môže vyžadovať predloženie potvrdenia o prekonaní ochorenia.

Rámec dôvery a podrobné technické špecifikácie

Sieť elektronického zdravotníctva zverejnila podrobné technické špecifikácie, ktoré popisujú mechanizmy interoperability potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia (formáty a správa dôveryhodnosti, brána digitálneho COVID preukazu EÚ, 2D čiarový kód, aplikácie, správa certifikátov verejného kľúča). Okrem toho sú k dispozícii podrobné technické štruktúry a súbory hodnôt, ktoré majú byť v digitálnych COVID preukazoch EÚ použité. K dispozícii sú referenčné implementácie, ktoré boli zverejnené ako otvorený zdroj.

Technické špecifikácie boli oficiálne prijaté vo forme vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/1073 z 28. júna 2021, zmeneného vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/2014 zo 17. novembra 2021, 2021/2301 z 21. decembra 2021 a 2022/483 z 21. marca 2022.

Certifikáty podpisovateľa dokumentov (DSC) a certifikáty národných orgánov certifikácie podpisov (CSCA) sú k dispozícii na stiahnutie na stránke dôveryhodného zoznamu digitálnych COVID preukazov EÚ.

Sieť elektronického zdravotníctva spolupracuje s agentúrami EÚ, Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a s ďalšími inštitúciami. Na vývoji systému digitálnych COVID preukazov EÚ sa naďalej pracuje. Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami pokračuje s cieľom umožniť medzinárodnú interoperabilitu.

Tretie krajiny

Systém digitálnych COVID preukazov EÚ sa v súčasnosti používa vo všetkých členských štátoch EÚ, krajinách EHP, ako aj v mnohých krajinách mimo Európskej únie. Keď Komisia prijme „rozhodnutie o rovnocennosti“, k tejto infraštruktúre sa budú môcť pripojiť ďalšie krajiny. Takéto rozhodnutia sa pre jednotlivé krajiny vydávajú osobitne.

V rozhodnutí o rovnocennosti sa stanovuje, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané treťou krajinou vychádzajú z noriem a technologických systémov, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ, čo umožňuje overenie pravosti, platnosti a integrity týchto potvrdení, a ktoré obsahujú údaje stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953. Tieto potvrdenia sa považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými členskými štátmi v súlade s nariadením o digitálnom COVID preukaze EÚ. Cieľom je umožniť ich držiteľom voľný pohyb v rámci Únie.

Proces pripojenia sa je opísaný v rámci postupu týkajúceho sa rozhodnutia o rovnocennosti, pokiaľ ide o digitálny COVID preukaz EÚ, vo vzťahu k tretím krajinám, ktorý dopĺňajú tri prílohy (I. kontrolný zoznam hodnotenia, II. technický postup, III. formulár žiadosti). Pozri aj ďalšie informácie o reciprocite a ochrane údajov (verzia Word).

Postup rozhodovania o rovnocennosti

0. Počiatočná fáza

Prvý kontakt, predbežné kontroly pripravenosti, technické objasnenie

 

1. Sebahodnotenie

Vyplnenie a predloženie kontrolného zoznamu hodnotenia (so vzorovými kódmi QR)

Žiadajúca krajina

2. Technická kontrola

Posúdenie kontrolného zoznamu hodnotenia

Formálne predloženie žiadosti o vydanie rozhodnutia o rovnocennosti* (ak ešte nebola predložená)

Technické skúmanie a predloženie prílohy III

Európska komisia

Žiadajúca krajina

3. Rozhodnutie o rovnocennosti

Príprava rozhodnutia o rovnocennosti

Hlasovanie vo výbore členských štátov

Prijatie a uverejnenie vo forme vykonávacieho aktu

Európska komisia

4. Nasadzovanie

Konečné nasadzovanie s prevádzkovými skúškami

Začiatok fungovania a pripojenie k bráne digitálneho COVID preukazu EÚ

Európska komisia

Žiadajúca krajina

* List generálnemu tajomníkovi Európskej komisie, ako aj dotazník v oblastiach reciprocity a ochrany údajov.

Právne texty

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie prijaté ako vykonávacie rozhodnutia Komisie sú normatívne a právne záväzné. Pre jednoduchšiu orientáciu sa uvádza konsolidovaná verzia.

Nasledujúce technické špecifikácie uverejnené ako usmernenia siete elektronického zdravotníctva obsahujú ďalšie vysvetlenia a pokyny, ktoré dopĺňajú prijaté vykonávacie rozhodnutia Komisie.

Referenčné implementácie s otvoreným zdrojovým kódom (v príprave)
Stránka dôveryhodného zoznamu digitálnych COVID preukazov EÚ umožňuje stiahnutie archívu certifikátov podpisovateľa, pokiaľ ide o digitálne COVID preukazy EÚ.

Rozhodnutie o rovnocennosti digitálneho COVID preukazu tretej krajiny

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie môžu prispieť k obmedzeniu šírenia SARS-CoV-2 a podporiť postupné rušenie opatrení na obmedzenie pohybu prostredníctvom:

  • informovania občanov o tom, že sa ocitli v blízkosti osôb nakazených vírusom (počas viac ako 15 minút vo vzdialenosti menej ako 2 metre), a
  • nabádania občanov ku kontaktu so zdravotníckymi orgánmi a vyhľadaniu pomoci.

Európska komisia a krajiny EÚ vytvorili celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. bránu.

Európskym občanom umožňuje:

  • cestovať v rámci EÚ s jedinou aplikáciou a
  • dostať varovanie v prípade, ak boli na dlhší čas vystavení ochoreniu COVID-19 v blízkosti osoby, ktorá je infikovaná.

Totožnosť osoby infikovanej ochorením COVID však zostane vždy anonymná.

Aplikácie na sledovanie kontaktov, ktoré si občania inštalujú dobrovoľne, sa zakladajú na technológii Bluetooth na určovanie blízkosti, ktorá neumožňuje sledovanie polohy.

Tieto aplikácie varujú ľudí, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, aby mohli vykonať potrebné kroky na ochranu seba a ľudí v ich okolí, napríklad samoizoláciou a testovaním. Cieľom je takýmto spôsobom čo najskôr prerušiť šírenie nákazy.

Musí sa však zabezpečiť ochrana osobných údajov a súkromia používateľov aplikácií. Vnútroštátne orgány aplikácie deaktivujú po skončení pandémie a používatelia si ju môžu kedykoľvek odinštalovať.

Ako funguje systém interoperability

Stačí, ak si používatelia nainštalujú jednu aplikáciu a výstrahy budú prijímať aj počas cestovania v zahraničí. Server brány bude účinne prijímať a odovzdávať náhodné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov.

V budúcnosti bude mať čoraz viac európskych krajín príležitosť pripojiť sa k bráne prostredníctvom ich vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, a to v záujme plného využitia potenciálu aplikácií tohto druhu na prerušenie reťazca cezhraničného šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov.

Zúčastnené krajiny EÚ, ktoré sú zastúpené určenými vnútroštátnymi orgánmi alebo úradmi, sú spoločnými prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci brány. Musia používateľom poskytnúť primerané informácie o spracúvaní ich osobných údajov v rámci európskej federálnej brány v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov („politika v oblasti ochrany osobných údajov“).

S cieľom podporiť spoločných prevádzkovateľov pri plnení ich povinností podľa článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pripravila Európska komisia dokument, v ktorom poskytuje informácie o európskej službe tzv. federálnej brány (European Federation Gateway Service), ktorú môžu členské štáty začleniť do svojho vlastného posúdenia vplyvu na ochranu údajov pri výmene osobných údajov prostredníctvom tejto brány. V záujme ochrany bezpečnosti spracovania osobných údajov sa nezverejňuje časť dokumentu, v ktorej sa opisujú prijaté bezpečnostné opatrenia.

 

Usmernenia pre interoperabilitu a súbor nástrojov

Krajiny EÚ s podporou Komisie prijali 16. apríla 2020 v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom súbor nástrojov EÚ na využívanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie, ktoré rešpektujú ochranu súkromia. Krajiny EÚ s podporou Európskej komisie prijali 13. mája 2020 usmernenia pre interoperabilitu schválených mobilných aplikácií na sledovanie kontaktov v EÚ a 30. júna 2020 súbor technických špecifikácií.

Kľúčovou zásadou usmernení je to, že sa užívatelia môžu spoľahnúť na jedinú aplikáciu bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Brána na zabezpečenie interoperability spája backendové servery vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov, čím sa zabezpečuje bezproblémové fungovanie aplikácií v rôznych krajinách EÚ. Spôsoby spracúvania osobných údajov v rámci brány sú vymedzené vo vykonávacom rozhodnutí, ktoré prijala Komisia.

Ďalšie informácie