Skip to main content
Public Health

Evropská komise a země EU definovaly společný přístup k využívání jednotných a interoperabilních očkovacích průkazů. Evropská komise a země EU také spolupracují na co nejefektivnějším využívání aplikací sloužících k vysledování kontaktů a k varování veřejnosti.

Digitální certifikát EU COVID

Digitální certifikát EU COVID je digitálním dokladem toho, že osoba byla očkována proti covidu-19, že se z této nemoci uzdravila nebo že má výsledek testu. Toto osvědčení se tedy používá k označení 3 typů certifikátů: o očkování, o uzdravení a o výsledku testu.

Certifikát o očkování

Očkovací kampaň probíhá v zemích EU i nadále. Naočkované osoby získávají potvrzení o provedeném očkování (tzv. certifikát o očkování). Tento certifikát se může hodit nejen při cestování do zahraničí, ale například také pokud daná osoba využívá služeb různých zdravotnických zařízení, a to doma i v cizině. Ve většině členských států EU se nyní předložení tohoto certifikátu požaduje také například při vstupu do restaurace, na kulturní akci a někde i na pracoviště.

Certifikát o testu

Výbor pro zdravotní bezpečnost přijal společný standardizovaný soubor údajů, které mají být do certifikátu o výsledku testu na covid-19 zahrnuty. Členské státy EU často vyžadují předložení negativního výsledku testu jako podmínku pro upuštění od omezení volného pohybu, aby se tak předešlo dalšímu šíření viru a jeho mutací.

Certifikát o uzdravení

Některé členské země EU zavedly zvláštní pravidla cestování pro osoby, které se z onemocnění covid-19 nedávno zotavily. Namísto certifikátu o testu nebo očkování mohou být tyto osoby požádány, aby předložily certifikát o uzdravení.

Rámec poskytující důvěru a podrobné technické specifikace

Síť pro elektronické zdravotnictví (eHealth Network) zveřejnila podrobné technické specifikace, jež popisují mechanismy vzájemného uznávání a interoperability certifikátů o očkování, testu a uzdravení (formáty a správa důvěryhodnosti, brána EU DCC, 2D čárový kód, aplikace, správa certifikátů veřejných klíčů). Kromě toho je k dispozici podrobná technická infrastrukturahodnotové sady, které budou u obsahu digitálního certifikátu EU COVID použity. Referenční implementace byly zveřejněny jako otevřený zdroj.

Technické specifikace byly oficiálně přijaty ve formě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/1073 ze dne 28. června 2021, jež bylo pozměněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/2014 ze dne 17. listopadu 2021, prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/2301 ze dne 21. prosince 2021 a prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/483 ze dne 21. března 2022.

Na stránkách EU DCC Trust List jsou k dispozici ke stažení certifikáty signatáře dokumentu (DSC) a certifikáty národní certifikační autority (CSCA).

Síť pro elektronické zdravotnictví (eHealth Network) spolupracuje s agenturami EU, Výborem pro zdravotní bezpečnost, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími institucemi. Připravuje se rovněž další rozvoj systému pro vydávání digitálního certifikátu EU COVID. Pokračuje spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi s cílem umožnit mezinárodní interoperabilitu.

Třetí země

Systém digitálních certifikátů EU COVID používají v současné době všechny členské země EU, země EHP i mnohé země mimo Evropskou unii. Další země je mohou následovat, jakmile pro ně Komise přijme „rozhodnutí o rovnocennosti“. Tato rozhodnutí se však pro jednotlivé země liší.

Rozhodnutí o rovnocennosti stanoví, že certifikáty COVID-19 vydané třetí zemí jsou v souladu s normami a technologickými systémy, které jsou interoperabilní s rámcem důvěry pro digitální certifikát COVID EU, a umožňují tak ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátu, a zároveň obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/952. Takové certifikáty pak mají být považovány za rovnocenné certifikátům vydaným členskými státy v souladu s nařízením EU o digitálních certifikátech COVID, aby se jejich držitelům usnadnil volný pohyb v rámci Unie.

Postup, jak se do tohoto systému zapojit, je popsán v kontrolním seznamu pro rozhodování o rovnocennosti certifikátů COVID třetích zemí doplněném třemi přílohami (I Kontrolní seznam pro hodnocení, II Technický postup, III Formulář žádosti). Další informace o Vzájemnosti a ochraně údajů (verze ve formátu Word)

Postup rozhodování o rovnocennosti

0. Zahájení postupu

První komunikace, předběžné kontroly připravenosti, objasnění technických specifikací

 

1. Sebehodnocení

Vyplnění a předložení kontrolního seznamu pro hodnocení (se vzorky kódů QR)

Země žadatele

2. Kontrola technických specifikací

Vyhodnocení kontrolního seznamu pro hodnocení

Formální podání žádosti o rozhodnutí o rovnocennosti* (pokud již nebyla podána)

Kontrola technických specifikací a předložení přílohy III

Evropská komise

Země žadatele

3. Rozhodnutí o rovnocennosti

Vypracování rozhodnutí o rovnocennosti

Hlasování ve Výboru členských států

Schválení a zveřejnění rozhodnutí ve formě prováděcího aktu

Evropská komise

4. Onboarding

Konečné zacvičování s provozními zkouškami

Spuštění systému a napojení na bránu EU DCC

Evropská komise

Země žadatele

* Dopis generální tajemnici Evropské komise a Dotazník týkající se vzájemnosti a ochrany dat.

Právní texty

Technické specifikace

Technické specifikace přijaté jako prováděcí rozhodnutí Komise jsou normativní a právně závazné. Níže uvádíme jeho konsolidované znění.

V následujících technických specifikacích, které byly vydány v podobě Pokynů pro elektronické zdravotnictví, jsou obsaženy další pokyny a objasňující ustanovení, jež doplňují přijatá prováděcí rozhodnutí Komise.

Referenční implementace otevřeného zdrojového kódu (v přípravě)
Stránky EU DCC Trust List umožňují stáhnout archiv signatářů digitálních certifikátů COVID EU (EU DCC).

Rozhodnutí o rovnocennosti certifikátů COVID třetích zemí

Aplikace pro trasování kontaktů a varování

Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů a varování mohou pomoci omezit šíření nemoci SARS-CoV-2 a podpořit postupné odstraňování opatření omezujících volný pohyb osob tím, že:

  • informují občany, pokud se nacházejí v blízkosti osob nakažených virem (více než 15 minut ve vzdálenosti méně než 2 metry)
  • nabádají občany, aby informovali příslušné zdravotnické orgány a požádali o pomoc.

Evropská komise a země EU zavedly celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu.

Díky tomu mohou Evropané:

  • cestovat v rámci EU s jedinou aplikací
  • a obdržet varování, pokud je pravděpodobné, že byli vystaveni onemocnění covid-19 v důsledku bezprostřední blízkosti nebo úzkého kontaktu s osobou, která je nakažena

Totožnost osoby nakažené covidem však zůstává vždy anonymní.

Aplikace pro sledování kontaktů si občané instalují dobrovolně. Jsou založeny na interakci zařízení přes rozhraní Bluetooth, která však neumožňuje sledování polohy osob.

Tyto aplikace upozorňují uživatele, že se po určitou dobu nacházeli v těsné blízkosti nakažené osoby. Ti pak mohou přijmout nezbytná opatření k ochraně svého zdraví a zdraví ostatních, například prostřednictvím sebeizolace a testování. Tímto způsobem lze rychle zabránit šíření infekce.

Musí však být při tom zajištěna ochrana soukromí a údajů uživatelů. Po skončení pandemie vnitrostátní orgány aplikace deaktivují a uživatelé si je mohou navíc kdykoli odinstalovat.

Jak systém interoperability funguje

Stačí, aby si uživatelé nainstalovali jen jednu aplikaci, a budou moci obdržet varování, i když cestují mimo svou zemi. Server brány bude efektivně přijímat náhodně volené identifikátory a předávat je mezi aplikacemi zúčastněných států, čímž se objem vyměňovaných dat omezí na minimum.

V budoucnu se budou moci k bráně připojit i další evropské země, které propojí své vnitrostátní aplikace pro vysledování kontaktů a varování s tímto systémem. Plně se tak využije potenciál těchto aplikací zamezit dominovému efektu přeshraničních infekcí způsobených koronavirem a zachránit lidské životy.

Zúčastněné země EU, zastoupené příslušnými vnitrostátními orgány nebo úředními subjekty, jsou společnými správci zpracování údajů v bráně. Uživatelům proto musí poskytovat náležité informace o zpracování jejich osobních údajů u evropské služby federační brány, a to v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. „politika ochrany soukromí“).

Pro společné správce údajů připravila Evropská komise dokument s informacemi o evropské službě federační brány, který jim bude nápomocen při plnění jejich povinností podle článku 35 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Členské státy jej mohou začlenit do vlastního posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při výměně osobních údajů prostřednictvím brány. V zájmu ochrany bezpečnosti zpracování osobních údajů není zveřejněna část dokumentu popisující provedená bezpečnostní opatření.

 

Soubor nástrojů a pokyny pro interoperabilitu

Dne 16. dubna 2020 přijaly země EU za podpory Evropské komise v reakci na pandemii koronaviru soubor nástrojů pro účely využívání mobilních aplikací ke sledování kontaktů a zasílání varování za současného zachování soukromí. Dále dne 13. května 2020 země EU za podpory Evropské komise přijaly pokyny k interoperabilitě schválených mobilních aplikací v EU a 30. června 2020 pak soubor technických specifikací.

Hlavním principem těchto pokynů je, že uživatelé by měli mít možnost spolehnout se kdekoli v EU na jedinou aplikaci. Služba brány interoperability propojuje vnitrostátní aplikace pro vysledování kontaktů, což zajišťuje bezproblémové fungování aplikací v různých zemích Unie. Způsoby zpracování dat v bráně jsou definovány v prováděcím rozhodnutí Komise.

Další informace