Skip to main content
Public Health

EU-kommissionen och medlemsländerna har enats om en gemensam strategi för enhetliga vaccinationsintyg som kan erkännas i hela EU. De har också samarbetat för att få fram effektiva smittspårningsappar.

EU:s digitala covidintyg

EU:s digitala covidintyg är ett digitalt bevis på att man har vaccinerats mot covid-19, tillfrisknat från sjukdomen eller testat negativt. Det är alltså ett samlingsnamn som används för tre typer av intyg: vaccination, genomgången sjukdom och testning.

Vaccinationsintyg

Nu när vaccinationerna mot covid-19 har kommit i gång i EU måste de som har vaccinerats kunna få ett vaccinationsintyg. Intyget är bra att kunna visa upp när man söker vård, särskilt om man vänder sig till olika vårdgivare som kanske finns i olika länder.

Intygen kan också användas vid resor i de länder som har infört särskilda reseregler för vaccinerade personer. EU-kommissionen och EU-länderna har antagit riktlinjer för verifierbara vaccinationsintyg. Riktlinjerna ska bidra till att vaccinationsintyg erkänns i alla EU-länder och innehåller vissa uppgifter, bland annat en unik identitetsbeteckning.

Intyg på genomgången covid-19

Vissa EU-länder har infört särskilda reseregler för dem som nyligen har haft covid-19 och tillfrisknat. I stället för ett test- eller vaccinationsintyg kan dessa personer visa upp ett intyg på att de haft covid-19.

För att göra det lättare för EU-länderna att kontrollera och erkänna intyg från andra länder har nätverket för e-hälsa tagit fram riktlinjer för intyg på genomgången covid-19 och fastställt vilka uppgifter som alltid ska finnas med.

Intyg på testresultat

När det gäller intyg om testresultat har hälsosäkerhetskommittén antagit en gemensam standarduppsättning av data som ska anges på intygen om covid-19-test. Många EU-länder kräver att de som reser in ska ha ett nytaget negativt covidtest för att förhindra ytterligare spridning av viruset och dess varianter.

Tillitsramverk och tekniska specifikationer

Nätverket för e-hälsa har publicerat detaljerade tekniska specifikationer för hur intygen om vaccinationer, tester och tillfrisknande ska kunna användas i andra länder (format och tillitshantering, nätsluss, 2D-streckkod, tillämpningsprogram och styrdokument för certifikat med offentlig nyckel). Det finns också information om teknisk struktur och datafält för uppgifterna på intygen. Referensprogramvara har utvecklats och släppts med öppen källkod.

De tekniska specifikationerna antogs genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1073 den 28 juni 2021.

Nätverket för e-hälsa har samarbetat med EU-organ, hälsosäkerhetskommittén, WHO och andra institutioner och arbetar nu vidare för att införa systemet med digitala covidintyg i EU-länderna. Samarbetet med andra länder och internationella organisationer fortsätter också för att se till att intygen erkänns internationellt.

Länder utanför EU

Systemet används för närvarande i alla EU- och EES-länder och i Schweiz. Även andra länder kan ansluta sig till infrastrukturen efter att EU-länderna har antagit ett beslut om likvärdighet för varje land.

I ett beslut om likvärdighet fastställs att covid-19-intyg som utfärdats av ett land utanför EU i enlighet med standarder och tekniska system som är kompatibla med tillitsramverket för EU:s digitala covidintyg och som möjliggör kontroll av intygets äkthet, giltighet och integritet, och som innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953, ska betraktas som likvärdiga med EU-ländernas digitala covidintyg. Syftet är att den som har ett sådant covidintyg lättare ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet inom EU.

Hur det går till beskrivs i checklistan för beslut om likvärdighet för covidintyg från länder utanför EU och de tre bilagorna: checklista för utvärdering, tekniskt förfarande och ansökningsblankett.

Läs mer

Smittspårningsappar

Smittspårningsappar kan bidra till att minska spridningen av coronaviruset genom att

  • informera användarna om de har varit i närheten av någon smittad person (mer än 15 minuter och på mindre än 2 meters avstånd)
  • uppmana dem att kontakta vården och få råd.

EU-kommissionen och EU-länderna har utvecklat en nätsluss som kopplar samman apparna.

EU-invånarna kan därför

  • använda en enda app i hela EU
  • varnas för smittorisk efter kontakt med en person som testat positivt för covid-19.

Du får aldrig reda på vem du varit i kontakt med – den smittade är alltid anonym.

Smittspårningsapparna är frivilliga att använda och bygger på Bluetooth-teknik som känner av när två enheter är nära varandra, men som inte avslöjar var man befinner sig.

Apparna ska varna användarna om de har varit nära en smittad person under en viss tid, och uppmana dem att testa eller självisolera sig för att inte riskera att föra smittan vidare. På så sätt kan smittkedjan brytas snabbare.

Användarnas integritet och privatliv måste förstås skyddas. Ländernas myndigheter kommer att avaktivera apparna när pandemin är över, och det går att avinstallera dem när som helst.

Hur fungerar nätslussen?

Användarna behöver bara installera en enda app och kan få varningar även när de befinner sig utomlands. Nätslussen tar emot och skickar slumpmässiga id:n (nycklar) mellan de nationella apparna för att minimera mängden uppgifter som utbyts.

Framöver kommer fler europeiska länder att ansluta sina nationella appar till systemet och därigenom utnyttja apparnas potential att bryta smittkedjan över gränserna och rädda liv.

De deltagande EU-länderna, företrädda av nationella myndigheter eller offentliga organ, är gemensamt personuppgiftsansvariga för nätslussens uppgiftsbehandling. I enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR måste de informera användarna om hur deras personuppgifter behandlas i EU-nätslussen i ett meddelande om skydd av personuppgifter.

För att hjälpa de personuppgiftsansvariga att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 35 i den allmänna dataskyddsförordningen har EU-kommissionen tagit fram information om EU:s nätslusstjänst som länderna kan använda i sin konsekvensbedömning avseende dataskydd när det gäller överföring av personuppgifter via nätslussen. För att skydda säkerheten vid behandlingen av personuppgifter offentliggörs inte den del av informationen som beskriver genomförda säkerhetsåtgärder.

Rekommendationer och riktlinjer

EU-länderna antog den 16 april 2020 en rad rekommendationer om mobilappar som kan användas för kontaktspårning och smittvarning under coronapandemin och som respekterar människors privatliv och integritet. Den 13 maj 2020 antog de också riktlinjer för driftskompatibilitet för sådana appar och den 30 juni olika tekniska specifikationer. Kommissionen har hjälpt till i arbetet.

En grundprincip är att man bara ska behöva ha en enda app, oavsett var i EU man befinner sig. En förutsättning är att de olika apparna kan kommunicera med varandra och fungerar i alla länder. Reglerna för utbytet av uppgifter via nätslussen fastställs i kommissionens genomförandebeslut.

Läs mer