Skip to main content
Public Health

Eiropas Komisija un ES valstis ir noteikušas kopēju pieeju, kā nodrošināt vienotus un sadarbspējīgus vakcinācijas apliecinājumus (vakcinācijas sertifikātus). Eiropas Komisija un ES valstis ir arī sadarbojušās, lai panāktu kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotņu efektivitāti.

ES digitālais Covid sertifikāts

ES digitālais Covid sertifikāts (ES DCS) ir digitāls pierādījums tam, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, to pārslimojusi vai saņēmusi negatīvu testa rezultātu. ES digitālais Covid sertifikāts ir nosaukums, ar kuru kopā apzīmē trīs veidu — vakcinācijas, pārslimošanas un testa — sertifikātus.

Vakcinācijas sertifikāti

Vakcinācijai ES valstīs turpinoties, vakcinētie saņem apliecinājumu, ka viņi ir vakcinēti (sauktu arī par vakcinācijas sertifikātu). Šādi sertifikāti ir noderīgi ceļojot, bet var noderēt arī veselības aprūpes situācijās, it īpaši tad, ja persona izmanto dažādu veselības aprūpes organizāciju pakalpojumus, iespējams, dažādās valstīs. Vairums ES dalībvalstu tagad prasa, lai ES DCS tiktu uzrādīts dažādās situācijās attiecīgajā valstī, piemēram, lai drīkstētu iekļūt restorānā, kultūras objektos un pasākumos, darbvietās u. c.

Testa sertifikāti

ES Veselības drošības komiteja ir pieņēmusi vienotu standartizētu datu kopumu, kas jāiekļauj Covid-19 testa rezultātu sertifikātos. Bieži vien kā priekšnoteikumu tam, lai tiktu atcelti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kuru mērķis ir nepieļaut vīrusa un tā variantu tālāku izplatīšanos, ES dalībvalstis izvirza prasību uzrādīt negatīvu testa rezultātu.

Pārslimošanas sertifikāti

Dažas dalībvalstis ir ieviesušas īpašus ceļošanas noteikumus cilvēkiem, kuri nesen ir atveseļojušies no Covid-19 slimības. Testa vai vakcinācijas sertifikāta vietā šādām personām var pieprasīt uzrādīt pārslimošanas sertifikātu.

Uzticamības satvars un detalizētas tehniskās specifikācijas

E-veselības tīkls ir publicējis detalizētas tehniskās specifikācijas, kurās aprakstīti vakcinācijas sadarbspējas mehānismi, kā arī testa un pārslimošanas sertifikāti (formāti un uzticamības pārvaldība, ES DCS vārteja, 2D svītrkods, lietotnes, publiskās atslēgas sertifikātu pārvaldība). Turklāt ir pieejama detalizēta tehniskā struktūra un vērtību kopas, kas izmantojamas ES digitālo Covid sertifikātu saturā. Ir pieejami īstenošanas paraugi, un tie ir publicēti kā atklātais pirmkods.

Tehniskās specifikācijas ir oficiāli pieņemtas kā Komisijas 2021. gada 28. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1073, kas grozīts ar 2021. gada 17. novembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/2014, 2021. gada 21. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/2301 un 2022. gada 21. marta Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/483.

Dokumenta parakstītāja sertifikāti (DSC) un valsts parakstīšanas sertificēšanas iestādes (CSCA) sertifikāti ir pieejami lejupielādei ES DCS uzticamības saraksta lapā.

E-veselības tīkls sadarbojas ar ES aģentūrām, Veselības drošības komiteju, Pasaules Veselības organizāciju un citām iestādēm. ES digitālā COVID sertifikāta sistēmas pilnveidošana turpinās. Turpinās sadarbība ar ārpussavienības valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu starptautisku sadarbspēju.

Trešās valstis

ES DCS sistēmu pašlaik izmanto visas ES dalībvalstis, EEZ valstis, kā arī daudzas valstis ārpus Eiropas Savienības. Iespējams, ka pēc tam, kad Komisija būs pieņēmusi tā saukto lēmumu par līdzvērtīgumu (šādus lēmumus pieņem par katru valsti atsevišķi), pievienosies vēl citas valstis.

Ar lēmumu par līdzvērtīgumu tiek atzīts, ka trešās valsts izsniegti Covid-19 sertifikāti atbilst standartiem un tehnoloģiskām sistēmām, kas ir sadarbspējīgas ar ES DCS uzticamības satvaru, un ka līdz ar to ir iespējams pārbaudīt to izsniegto sertifikātu, kuri satur Regulas (ES) 2021/953 pielikumā aprakstīto datu kopu, autentiskumu, derīgumu un integritāti. Lai atvieglotu sertifikātu turētāju iespējas brīvi pārvietoties Savienībā, šādus sertifikātus uzskata par ekvivalentiem tādiem sertifikātiem, kurus izdevušas dalībvalstis atbilstīgi ES DCS Regulai.

Trešām valstīm, kas vēlas pievienoties digitālo Covid-19 sertifikātu sistēmai, ir jāievēro procedūra, kas ļauj saņemt lēmumu par līdzvērtīgumu un ko papildina trīs pielikumi (I. Novērtējuma kontrolsaraksts, II. Tehniskā procedūra, III. Pieteikuma veidlapa). Sk. arī papildu informāciju par savstarpīgumu un datu aizsardzību (“Word” formātā).

Lēmuma par līdzvērtīgumu procedūra

0. Procedūras sākšana

Pirmie kontakti, gatavības iepriekšēja pārbaude, tehniski precizējumi

 

1. Pašnovērtējums

Novērtējuma kontrolsaraksta aizpildīšana un iesniegšana (kopā ar kvadrātkodu paraugiem)

Iesniedzēja valsts

2. Tehniskā pārbaude

Novērtējuma kontrolsaraksta izvērtēšana

Pieteikuma ar lūgumu pieņemt lēmumu par līdzvērtīgumu oficiāla iesniegšana* (ja tas jau nav iesniegts)

Tehniskā pārbaude un III pielikuma iesniegšana

Eiropas Komisija

Iesniedzēja valsts

3. Lēmums par līdzvērtīgumu

Lēmuma par līdzvērtīgumu sagatavošana

Balsošana dalībvalstu komitejā

Īstenošanas akta pieņemšana un publicēšana

Eiropas Komisija

4. Pievienošana

Galīgā pievienošana un darbības testi

Ekspluatācijas sākšana un pievienošanās ES DCS vārtejai

Eiropas Komisija

Iesniedzēja valsts

* Vēstule Eiropas Komisijas ģenerālsekretāram, kā arī anketa par savstarpīgumu un datu aizsardzību.

Tiesību akti

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas, kas pieņemtas kā Komisijas īstenošanas lēmumi, ir normatīvas un juridiski saistošas. Zemāk atrodama to konsolidētā versija.

Zemāk norādītās tehniskās specifikācijas, kas publicētas kā eHN (E-veselības tīkla) pamatnostādnes, satur sīkākus paskaidrojumus un norādījumus, kas papildina pieņemtos Komisijas Īstenošanas lēmumus.

Atklātā pirmkoda īstenošanas paraugi (izstrādes procesā)
ES DCS uzticamības saraksta lapā ir iespējams lejupielādēt ES DCS parakstītāja sertifikātu arhīvu.

Lēmums par ārpussavienības valsts digitālā Covid sertifikāta līdzvērtīgumu

Kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes

Mobilās kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes var palīdzēt samazināt SARS-CoV-2 vīrusa izplatīšanos un atbalstīt ierobežošanas pasākumu pakāpenisku atcelšanu:

  • informējot iedzīvotājus par to, ka viņi ir bijuši ar vīrusu inficētu personu tuvumā (vairāk nekā 15 minūtes un mazāk nekā 2 metru attālumā), un
  • viņus mudinot informēt savas veselības aizsardzības iestādes un lūgt atbalstu.

Eiropas Komisija un ES dalībvalstis izveidojušas tā dēvēto “vārtejas” sistēmu ES mēroga sadarbspējas nodrošināšanai.

Šī sistēma ļauj eiropiešiem:

  • ceļot ar vienu lietotniES teritorijā un
  • saņemt brīdinājumu tad, ja ir bijuši pakļauti riskam inficēties ar Covid-19, tāpēc ka kādu laiku bijuši inficētas personas tuvumā vai ciešā kontaktā ar to.

Tomēr ar vīrusu inficētās personas identitāte vienmēr paliks anonīma.

Kontaktu izsekošanas lietotnes iedzīvotāji instalē brīvprātīgi, un to pamatā ir “Bluetooth” tehnoloģija, kas darbojas tikai tad, ja ierīces atrodas tuvu cita citai, bet tā neļauj izsekot personas atrašanās vietu.

Šīs lietotnes brīdina cilvēkus, kuri noteiktu laiku ir bijuši inficētas personas tiešā tuvumā, lai viņi varētu veikt nepieciešamos pasākumus un aizsargāt sevi un apkārtējos, piemēram, pašizolējoties un veicot testus. Tādējādi infekcijas pārnesi var ātri pārtraukt.

Tomēr šo lietotņu lietotāju persondatiem un privātumam ir jābūt aizsargātam. Pandēmijas beigās nacionālās iestādes lietotnes deaktivizēs, un lietotāji var tās atslēgt jebkurā laikā.

Kā darbojas sadarbspējas sistēma

Lietotājam vajadzēs uzstādīt tikai vienu lietotni un tajā varēs saņemt brīdinājumu arī izbraucienos ārzemēs. Vārtejas serveris starp valstu lietotnēm saņems un nodos tālāk nejauši piešķirtus identifikatorus, tādā veidā minimalizējot datu apmaiņas apjomu.

Turpmāk arvien vairāk Eiropas valstu varēs pievienoties vārtejai, savienojot savas valsts kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes ar sistēmu un tādējādi izmantojot visu šo lietotņu potenciālu, lai pārrautu infekciju ķēdi pāri robežām un glābtu dzīvības.

Iesaistītās ES valstis, ko pārstāv izraudzītās valsts iestādes vai oficiālās struktūras, ir kopīgi vārtejas datu apstrādes pārziņi. Tām ir jāsniedz lietotājiem atbilstoša informācija par viņu persondatu apstrādi platformā European Federation Gateway saskaņā ar VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu.

Lai palīdzētu kopīgajiem pārziņiem pildīt to pienākumus saskaņā ar VDAR 35. pantu, Eiropas Komisija ir sagatavojusi dokumentu, kurā sniegta informācija par Eiropas Federācijas vārtejas pakalpojumu (European Federation Gateway Service). Dalībvalstis šo dokumentu var izmantot, veicot ietekmes novērtējumu par datu aizsardzību persondatu apmaiņā, kam tiek izmantota vārteja. Lai aizsargātu persondatu apstrādes drošību, netiek izpausta tā dokumenta daļa, kurā aprakstīti īstenotie drošības pasākumi.

 

Rīkkopa un sadarbspējas pamatnostādnes

Reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, 2020. gada 16. aprīlī ES valstis ar Komisijas atbalstu pieņēma ES rīkkopu attiecībā uz kontaktu izsekošanas un brīdināšanas mobilo lietotņu izmantošanu, ievērojot privātumu. 2020. gada 13. maijā ES valstis ar Eiropas Komisijas atbalstu pieņēma vadlīnijas attiecībā uz ES apstiprinātu kontaktu izsekošanas mobilo lietotņu sadarbspēju, un 2020. gada 30. jūnijā tās pieņēma tehnisko specifikāciju kopumu.

Viens no pamatnostādņu pamatprincipiem ir tāds, ka lietotājiem jāspēj paļauties uz vienu lietotni, lai kur ES viņi arī neatrastos. Sadarbspējas vārtejas pakalpojums nodrošina saziņu starp nacionālo kontaktu izsekošanas lietotņu aizmugurējā plāna serveriem tā, ka tās netraucēti darbojas dažādās ES valstīs. Datu apstrādes kārtība vārtejas pakalpojumā ir noteikta Komisijas pieņemtajā īstenošanas lēmumā.

Sīkāka informācija