Skip to main content
Public Health

Euroopan komissio ja EU-maat ovat määritelleet yhteisen toimintalinjan rokotuksesta annettavia yhdenmukaisia ja yhteentoimivia todisteita varten (rokotustodistukset). Euroopan komissio ja EU-maat ovat lisäksi yhdessä kehittäneet tehokkaita jäljitys- ja varoitussovelluksia.

EU:n digitaalinen covid-todistus

EU:n digitaalinen covid-todistus (EU:n koronatodistus) on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen, parantunut covid-19-taudista tai saanut covid-19-testituloksen. EU:n todistus kattaa siis itse asiassa kolme erilaista todistusta: rokotus-, parantumis- tai testaustodistuksen.

Rokotustodistus

Rokotusten edetessä EU-maissa rokotuksen saaneet saavat rokotustodistuksen. Todistuksesta on hyötyä terveyspalveluja käytettäessä. Erityisen hyödyllinen se on silloin, jos henkilö käyttää eri terveydenhuolto-organisaatioiden palveluja, mahdollisesti eri maissa.

Todistuksesta on hyötyä myös matkustettaessa niissä EU-maissa, joissa rokotuksen saaneiden matkustamista on helpotettu. Euroopan komissio ja EU-maat ovat hyväksyneet todennettavissa olevia rokotustodistuksia koskevat ohjeet. Ohjeilla pyritään siihen, että eri maiden rokotustodistukset olisivat riittävän yhdenmukaisia ja sisältäisivät samat vähimmäistiedot (mm. yksilöllisen tunnisteen).

Parantumistodistus

Jotkin EU-maat soveltavat erityisiä matkustussääntöjä henkilöihin, jotka ovat äskettäin parantuneet covid-19-taudista. Testaus- tai rokotustodistuksen sijaan tällaisia henkilöitä voidaan pyytää esittämään parantumistodistus.

Sähköisten terveyspalvelujen eHealth-verkosto on julkaissut ohjeet covid-19-taudista parantumisesta annettavista todistuksista. Ohjeissa määritetään todistuksiin merkittävät vähimmäistiedot. Tarkoituksena on, että eri EU-maiden antamat parantumistodistukset olisivat yhteentoimivia ja EU-maiden keskinäisesti hyväksymiä.

Testaustodistus

Terveysturvakomitea on hyväksynyt covid-19-testituloksesta annettavaan todistukseen sisällytettävät perustiedot. EU-maat edellyttävät yleisesti rajanylitysten yhteydessä negatiivista testitulosta estääkseen viruksen ja sen muunnosten leviämisen.

Luotettavuusmalli ja tekniset vaatimukset

eHealth-verkosto on julkaissut yksityiskohtaisen teknisen eritelmän, jossa kuvataan rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten keskinäisen hyväksymisen ja yhteentoimivuuden menetelmät (formaatit ja luotettavuuden hallinta, yhdyskäytäväpalvelu, 2D-koodi, sovellukset, julkisen avaimen varmenteen hallinta). Saatavana on myös EU:n koronatodistusten yksityiskohtainen tekninen rakenne ja arvojoukot. Viitesovelluksia on julkaistu avoimen lähdekoodin sovelluksina.

Tekniset eritelmät on hyväksytty virallisesti 28.6.2021 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/1073.

Teknisestä kehitystyöstä on vastannut eHealth-verkosto yhteistyössä EU:n virastojen, terveysturvakomitean, Maailman terveysjärjestön ja muiden organisaatioiden kanssa. Työtä jatketaan, jotta EU:n digitaalisen covid-todistuksen käyttöönottoa voidaan edelleen laajentaa EU-maissa. Todistuksen kansainvälisen yhteentoimivuuden kehittämistä jatketaan yhdessä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Kolmannet maat

Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. Myös Sveitsi osallistuu järjestelmään. Muutkin maat voivat liittyä infrastruktuuriin sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet täytäntöönpanosäädöksen (nk. vastaavuuspäätös). Vastaavuuspäätökset ovat maakohtaisia.

Vastaavuuspäätöksessä vahvistetaan, että kolmannen maan sellaisten standardien ja teknisten järjestelmien mukaisesti antamien covid-19-todistusten, jotka ovat yhteentoimivia EU:n digitaalisen covid-todistuksen luotettavuuskehyksen kanssa ja jotka mahdollistavat todistuksen aitouden, voimassaolon ja eheyden todentamisen ja jotka sisältävät asetuksen (EU) 2021/952 liitteessä esitetyt tiedot, katsotaan vastaavan EU-maiden EU:n digitaalisista covid-todistuksista annetun asetuksen mukaisesti antamia todistuksia. Tällä helpotetaan tällaisten todistusten haltijoiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen unionissa.

Prosessi järjestelmään liittymiseksi kuvataan kolmannen maan covid-todistusten vastaavuutta koskevan päätöksen tarkistuslistassa, jossa on lisäksi kolme liitettä (arvioinnin tarkistuslista, tekninen menettely, hakulomake).

Lisätietoa:

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksilla pyritään vähentämään koronaviruksen leviämistä ja tukemaan eristystoimenpiteiden asteittaista purkamista seuraavin keinoin:

  • annetaan ihmisille tieto siitä, että he ovat olleet lähellä virustartunnan saaneita henkilöitä (yli 15 minuuttia alle 2 metrin säteellä), ja
  • kannustetaan ihmisiä kertomaan terveysviranomaisille altistumisestaan ja pyytämään tukea.

Euroopan komissio ja EU-maat ovat perustaneet yhdyskäytäväpalvelun, joka mahdollistaa sovellusten EU:n laajuisen yhteentoimivuuden.

Näin eurooppalaiset voivat

  • matkustaa EU:n alueellatarvitsematta käyttää kuin yhtä sovellusta sekä
  • saada varoituksen, jos he ovat mahdollisesti altistuneet covid-19:lle oltuaan pitkäaikaisesti tai läheisessä kontaktissa tartunnan saaneeseen henkilöön.

Covid-tartunnan saaneen henkilöllisyys ei koskaan kuitenkaan paljastu.

Jäljityssovellusten asentaminen on vapaaehtoista. Sovellukset perustuvat Bluetooth-teknologiaan eivätkä mahdollista ihmisten sijainnin seurantaa.

Ne varoittavat käyttäjiä, jotka ovat olleet tietyn ajan lähikontaktissa tartunnan saaneeseen henkilöön. Tämän ansiosta ihmiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin itsensä ja lähipiirinsä suojelemiseksi vetäytymällä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutumalla testiin. Näin tartunnan leviäminen voidaan katkaista nopeasti.

Sovellusten käyttäjien yksityisyys ja tiedot on joka tapauksessa turvattava. Kansalliset viranomaiset poistavat sovellukset käytöstä pandemian päätyttyä, ja käyttäjät voivat poistaa sovelluksen milloin tahansa.

Miten yhteentoimivuusjärjestelmä toimii?

Käyttäjien ei tarvitse asentaa kuin yksi sovellus, ja he saavat varoituksen myös ulkomailla. Yhdyskäytäväpalvelin vastaanottaa ja välittää kansallisten sovellusten välillä sattumanvaraisia tunnisteita, jolloin välitettävän datan määrä pysyy mahdollisimman pienenä.

Tulevaisuudessa yhä useammat Euroopan maat voivat liittyä yhdyskäytävään ja yhdistää kansallisen kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksensa järjestelmään. Näin sovelluksista saadaan paras mahdollinen hyöty rajat ylittävien koronavirusinfektioketjujen katkaisemiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi.

Järjestelmään osallistuvien EU-maiden nimetyt kansalliset viranomaiset tai viralliset elimet toimivat yhteisrekisterinpitäjinä yhdyskäytävätietojen käsittelyssä. Niiden on annettava käyttäjille tarvittavat tiedot yhdyskäytäväpalvelussa yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Euroopan komissio on tukenut yhteisiä rekisterinpitäjiä niiden tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamisessa laatimalla yhdyskäytäväpalvelusta muistion. Jäsenvaltiot voivat käyttää muistiota osana omaa arviointiaan siitä, mitä vaikutuksia henkilötietojen vaihtamisella yhdyskäytäväpalvelun kautta on tietosuojaan. Henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi muistion sitä osaa, jossa kuvataan toteutetut turvatoimet, ei julkisteta.

EU:n välineistö ja yhteentoimivuusohjeet

EU-maat hyväksyivät 16.4.2020 Euroopan komission tukemana EU:n välineistön yksityisyyden säilyttävien jäljitys- ja varoitussovellusten käyttämiseksi koronaviruspandemian torjunnassa. Ne hyväksyivät 13.5.2020 – edelleen komission tuella – myös ohjeet kontaktien jäljityksessä käytettävien hyväksyttyjen mobiilisovellusten yhteentoimivuudesta EU:ssa sekä 30.6.2020 asiaa koskevia teknisiä eritelmiä.

Keskeisenä periaatteena on, että kaikkialla EU:ssa riittäisi vain yksi sovellus. Yhteentoimiva yhdyskäytäväpalvelu yhdistää kansallisten kontaktien jäljityssovellusten taustajärjestelmät, ja varmistaa näin, että sovellukset toimivat saumattomasti eri EU-maissa. Yksityiskohtaiset säännöt yhdyskäytävässä tapahtuvasta tietojenkäsittelystä määritellään komission antamassa täytäntöönpanopäätöksessä.

Lisätietoja