Skip to main content
Public Health

Dohľad a včasné varovanie

Za posledné desaťročia sa výskyt infekčných chorôb v EÚ celkovo znížil alebo zostal na rovnakej úrovni. V súčasnosti je väčšina úmrtí v krajinách EÚ je spôsobená neinfekčnými chorobami, ako sú rakovina a kardiovaskulárne ochorenia. Infekčné choroby však napriek tomu môžu predstavovať závažnú výzvu v oblasti verejného zdravia, čo sa preukázalo počas pandémie koronavírusu. V našom globalizovanom svete sa môžu nákazy šíriť veľmi rýchlo z krajiny do krajiny.

Včasné odhalenie zdravotných hrozieb si vyžaduje spoľahlivý dohľad a mechanizmy včasného varovania a reakcie. S cieľom čo najskôr odhaliť hrozby vytvorila EÚ štruktúry, ktoré umožňujú rýchlu výmenu informácií medzi úradmi verejného zdravotníctva členských štátov a medzinárodnými orgánmi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia.

Dohľad nad infekčnými chorobami a inými ohrozeniami zdravia

Systémy dohľadu poskytujú informácie na monitorovanie vývoja v oblasti prenosných ochorení, čo pomáha identifikovať rizikové faktory a oblasti, kde treba zasiahnuť. Poskytujú informácie pre stanovovanie priorít, plánovanie, vykonávanie a prideľovanie zdrojov v súvislosti s preventívnymi programami, ako aj pre hodnotenie preventívnych programov a kontrolných opatrení.

Rozhodnutím 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady sa pôvodne zriadila sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení.

Rozhodnutie 2119/98/ES sa zrušilo a nahradilo rozhodnutím 1082/2013/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Novým rozhodnutím sa oživila sieť pre epidemiologický dohľad nad prenosnými ochoreniami a súvisiacimi osobitnými zdravotnými problémami. V tejto sieti sa združujú Komisia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni zodpovedné za epidemiologický dohľad. Sieť prevádzkuje a koordinuje ECDC.

Rozhodnutím 1082/2013/EÚ Komisii sa udeľuje právomoc vytvoriť a aktualizovať zoznam infekčných chorôb a súvisiacich zdravotných problémov, ako je napr. antimikrobiálna rezistencia, s cieľom zabezpečiť ich pokrytie sieťou pre epidemiologický dohľad. Komisia zároveň vymedzuje štandardné definície prípadu ochorenia týkajúcich sa každej infekčnej choroby, ktoré členské štáty používajú pri dohľade a nahlasovaní centru ECDC, čím sa zabezpečuje porovnateľnosť a kompatibilita zozbieraných údajov na úrovni Únie.

Revidovaný zoznam infekčných chorôb

Komisia v júni 2018 prijala vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa aktualizuje zoznam približne 50 infekčných chorôb monitorovaných prostredníctvom siete EÚ pre epidemiologický dohľad. Aktualizovaný zoznam zahŕňa prenosné ochorenia, ktoré sa nedávno objavili alebo opätovne vyskytli, napríklad horúčka chikugunya, horúčka dengue, lymská neuroborelióza a ochorenie spôsobené vírusom Zika. Rozhodnutím sa zároveň revidovali štandardné definície prípadu ochorenia pre niekoľko ďalších prenosných ochorení a súvisiacich zdravotných problémov, ako sú antimikrobiálna rezistencia (AMR) a infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou. Zoznam je zostavený v súlade s najnovšími vedeckými údajmi za pomoci a s využitím odbornosti centra ECDC. Zodpovedá klasifikácii Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V súvislosti s inými druhmi hrozieb si vyžaduje dohľad na identifikáciu vývoja a zmien rizikového profilu odlišné prístupy. Komisia udržiava kontakt s príslušnými agentúrami EÚ a orgánmi krajín EÚ s cieľom zabezpečiť vývoj plánov pripravenosti v reakcii na meniace sa hrozby.

Systém včasného varovania a reakcie (EWRS)

EWRS je systém rýchleho varovania na hlásenie závažných cezhraničných ohrození zdravia na úrovni EÚ v zmysle článku 8 rozhodnutia 1082/2013/EÚ. Tento spoľahlivý internetový systém umožňuje trvalú komunikáciu medzi Európskou komisiou a určenými príslušnými orgánmi zodpovednými na vnútroštátnej úrovni (tzv. orgány príslušné pre EWRS) Krajiny EÚ môžu vydávať varovania, spoločne využívať informácie a včas a bezpečne koordinovať vnútroštátne reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia.

Systém vlastní Európska komisia, pričom IT platformu prevádzkuje centrum ECDC. Systém EWRS sa úspešne využil na varovanie, výmenu informácií a koordináciu opatrení v reakcii na predchádzajúce výskyty ohnísk chorôb vrátane SARS, pandemickej chrípky A(H1N1), eboly, vírusu Zika, ochorenia COVID-19 a iných cezhraničných ohnísk prenosných ochorení.

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/253 z 13. februára 2017 sa stanovujú postupy vydávania varovaní ako súčasť systému včasného varovania a reakcie a na účely výmeny informácií, konzultácií a koordinácie reakcií na cezhraničné ohrozenia zdravia.

Za akých okolností sa aktivuje systém EWRS

Orgány príslušné pre EWRS alebo Európska komisia vydávajú varovanie, keď závažné cezhraničné ohrozenie zdravia:

  • je nezvyčajné a nečakané pre dané miesto a čas;
  • spôsobuje výraznú chorobnosť alebo úmrtnosť, alebo rýchlo rastie, pokiaľ ide o rozsah;
  • presahuje možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni a ovplyvňuje viac než jednu krajinu EÚ;
  • môže si vyžadovať koordinovanú reakciu na úrovni Únie.

Varovania sa vydávajú najneskôr do 24 hodín od momentu, keď krajina EÚ alebo Komisia zaznamenali ohrozenie. Napríklad, prvé oznámenie o hrozbe, ktorá bola neskôr označená ako SARS-CoV-2 (vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19), vydala Komisia už 9. januára 2020, len pár dní po tom, ako Čína signalizovala prítomnosť neznámeho vírusu.

Využívanie systému EWRS môže zahŕňať výmenu osobných údajov potrebných na identifikáciu nakazených osôb, ako aj potenciálne ohrozených jednotlivcov (tzv. údaje o sledovaní kontaktov). Koná sa tak v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679 a nariadenie (EÚ) 2018/1725 Európskeho parlamentu a Rady]. Komisia zároveň v júni 2017 prijala odporúčanie (EÚ) 2017/1140 o osobných údajoch, ktoré možno vymieňať prostredníctvom systému EWRS.

Vylepšenia systému EWRS

Systém EWRS bol prepracovaný s cieľom zvýšiť situačnú informovanosť v prípade cezhraničného ohrozenia zdravia a nová verzia je plne funkčná od novembra 2019.

Platforma bola rozšírená o tieto nové moduly a funkcie:

  • modul pripravenosti a oznamovania rizík na zdieľanie príslušnej dokumentácie, vnútroštátnych plánov a stratégií;
  • modul situačnej informovanosti, ktorý poskytuje kontextové informácie súvisiace s konkrétnymi udalosťami a funkciu riadkový zoznam, ktorá umožňuje krajinám EÚ zdieľať údaje o počtoch prípadov a ďalšie relevantné informácie v jednotnom formáte.

Kľúčovým cieľom prepracovania je prepojenie s ďalšími systémami varovania v EÚ. V súčasnosti je EWRS prepojený s 2 systémami varovania:

Cieľom plánov na prepojenie s ďalšími systémami varovania a informačnými systémami v EÚ je umožniť v nadchádzajúcich rokoch priamu komunikáciu a spoluprácu medzi rôznymi sektormi.