Skip to main content
Public Health

Transplantace orgánů se jakožto způsob léčby používá stále častěji, avšak hlavním omezujícím faktorem zůstává nedostatek dostupných orgánů.

Nejčastěji transplantovaným orgánem jsou ledviny. Transplantací se řeší finální stádia onemocnění ledvin. K dalším často transplantovaným orgánům patří játra, plíce a srdce, transplantovat umíme i tenké střevo a slinivku a další transplantační postupy neustále vznikají.

Všechny orgány lze darovat po smrti, žijící dárci mohou darovat jednu ledvinu a část jater.

2017_infographic_obtc.jpg

Právní předpisy

Právní rámec vymezující normy kvality a bezpečnosti transplantací orgánů stanoví směrnice 2010/53/ES (evropská směrnice o orgánech k transplantaci).

Tato směrnice stanoví kvalitativní a bezpečnostní normy uplatňované u darovaných lidských orgánů. Vztahuje se na všechny jednotlivé kroky transplantačního procesu od darování, zprostředkování a testování po manipulaci a distribuci.

S cílem napomoci provádění tohoto základního aktu Komise v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány EU navrhla a přijala směrnici Komise 2012/25/EU týkající se informačních postupů pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci mezi členskými státy EU

Návrh Komise týkající se směrnice doplnilo posouzení dopadů. Jako základ pro stávající právní předpisy posloužilo usnesení 2007/2210, závěry Rady č. 15332/07 SAN o dárcovství orgánů a transplantacích, sdělení Komise KOM (2007) 275 a konzultace na téma dárcovství orgánů a transparentnost.

Pokyny

Evropská komise úzce spolupracuje s odbornými institucemi, jako je Rada Evropy (RE) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), a společně připravují praktické pokyny pro transplantační zařízení a organizace zabývající se zprostředkováním, aby jim provádění tohoto závazného právního rámce usnadnily.

Koordinace a provádění

Za provádění právních předpisů EU a uplatňování v nich obsažených norem jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány. Evropská komise pořádá pravidelné schůze z jejich zástupci s cílem usnadnit komunikaci, výměnu osvědčených postupů a dosáhnout společného porozumění o provádění směrnic.

Pravidelné průzkumy, které příslušné orgány provádějí, poskytují Evropské komisi podklady pro přípravu zpráv o aktuálním stavu provádění právních předpisů.

Příležitostně vydávají příslušné vnitrostátní orgány států EU prohlášení k tématům společného zájmu:

Akční plán

Evropský Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): Posílená spolupráce mezi členskými státy napomáhá zemím EU při řešení nedostatku orgánů, ke zdokonalování transplantačních systémů a ke zvyšování kvality a bezpečnosti transplantačních produktů. V jejím rámci byl stanoven společný směr, který země EU v této oblasti sledují, aby posílily svou činnost na vnitrostátní úrovni, a slouží jako základ pro řadu akcí financovaných EU. Během provádění (2009–2015) vzrostl počet transplantací v zemích EU o 4 600 zákroků ročně.

Opatření financovaná EU

Evropská komise poskytuje finanční prostředky na opatření zaměřená na látky lidského původu z třetího programu EU pro oblast zdraví (2014–2020) a dříve z předchozích programů. Zejména se jedná o dílčí projekty nebo společné akce s vnitrostátními orgány. Evropský parlament kromě toho navrhl financování některých pilotních projektů v této oblasti.

Opatření se zaměřují na podporu mandátu EU zaměřeného na bezpečnost a kvalitu, ale slouží také k prosazování jiných politických priorit, jako je zlepšování dostupnosti látek lidského původu nebo účinnosti systémů zdravotní péče při podpoře dárcovství a dodávek. Příkladem z nedávné minulosti jsou

 • Společná akce FOEDUS – usnadnění výměny orgánů darovaných v členských státech EU:
 • EDITH – projekt zaměřený na různé postupy uplatňované při dárcovství orgánů a transplantaci
 • EUDONORGAN – odborné vzdělávání a zvyšování veřejného povědomí s cílem zintenzívnit dárcovství orgánů v Evropské unii a v sousedních zemích
 • COORENOR – koordinace evropské iniciativy mezi vnitrostátními organizacemi pro transplantaci orgánů
 • ODEQUS – ukazatele a metodika evropského systému kvality uplatňovaného u dárců orgánů
 • Společná akce ACCORD – dosažení celkové koordinace dárcovství orgánů v celé Evropské unii
 • Společná akce MODE – vzájemné výměny při dárcovství orgánů a transplantacích a zdokonalení a rozvoj programů zaměřených na dárcovství u zemřelých a transplantaci orgánů
 • EFRETOS – Evropský rámec pro hodnocení transplantací orgánů
 • DOPKI – rozšiřování znalostí a zdokonalování postupů v oblasti dárcovství orgánů
 • Alliance-O – Evropská skupina pro spolupráci v rámci národních výzkumných programů zaměřených na dárcovství a transplantaci orgánů
 • ETPOD – Evropský vzdělávací program týkající se dárcovství orgánů
 • ELIPSY – Sledování duševního stavu žijících dárců v EU
 • EULOD – darování orgánů od žijících dárců v Evropě