Skip to main content
Public Health

Zatiaľ čo transplantácia orgánov sa ako liečebný postup využíva čoraz častejšie, hlavným limitujúcim faktorom pri jej uplatňovaní je stále nedostatok dostupných orgánov.

Najčastejšie transplantovaným orgánom sú obličky, ktoré pomáhajú pacientom pri liečbe zlyhania obličiek. K ďalším často transplantovaným orgánom patrí pečeň, pľúca a srdce, transplantovať sa dá aj tenké črevo a pankreas a stále sa vyvíjajú nové typy transplantácií.

Po smrti možno darovať všetky orgány, živí darcovia môžu darovať obličku a časť svojej pečene.

2017_infographic_obtc.jpg

Právne predpisy

Právny rámec, ktorým sa vymedzujú normy pre transplantácie orgánov, je stanovený v smernici 2010/53/EÚ, známej aj ako európska smernica o orgánoch.

Uvedenou smernicou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre orgány. Vzťahuje sa na všetky fázy transplantačných postupov, počnúc darcovstvom, cez odber, testovanie, až po zaobchádzanie a distribúciu.

S cieľom pomôcť vykonávať tento základný akt Komisia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi navrhla a prijala smernicu 2012/25/EÚ, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi EÚ.

K návrhu Komisie týkajúcemu sa smernice o orgánoch bolo pripojené posúdenie vplyvu. Základ existujúcich právnych predpisov tvoria uznesenie 2007/2210, závery Rady č. 15332/07 SAN týkajúce sa darcovstva a transplantácie orgánov, oznámenie Komisie KOM(2007) 275 a konzultácie o darcovstve orgánov a transplantáciách.

Usmernenia

Európska komisia úzko spolupracuje s odbornými orgánmi, napríklad Radou Európy (RE) a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), pri vypracovaní praktických usmernení, ktoré transplantačným centrám a organizáciám vykonávajúcim odber orgánov, pomáhajú s plnením tohto záväzného legislatívneho rámca.

Koordinácia a vykonávanie

Za vykonávanie ustanovení vyžadovaných právnymi predpismi EÚ sú zodpovedné príslušné vnútroštátne orgány. Európska komisia organizuje s týmito orgánmi pravidelné stretnutia na uľahčenie komunikácie, výmenu najlepších postupov a dosiahnutie spoločného porozumenia v oblasti vykonávania uvedených smerníc.

Pravidelné prieskumy, ktoré vypĺňajú príslušné orgány, umožňujú Európskej komisii pripravovať správy o aktuálnom stave vykonávania právnych predpisov.

Príslušné vnútroštátne orgány EÚ príležitostne prijímajú vyhlásenie k téme spoločného záujmu alebo obáv:

Akčný plán

Európsky akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi pomáha krajinám EÚ pri riešení nedostatku orgánov, skvalitňovaní systémov transplantácie a zlepšovaní kvality a bezpečnosti transplantačných produktov. Plánom sa vytýčilo spoločné smerovanie krajín EÚ s cieľom posilniť ich vnútroštátne transplantačné činnosti a poslúžil ako základ pre mnohé opatrenia financované EÚ. Počas obdobia jeho vykonávania (2009 – 2015) krajiny EÚ zintenzívnili svoju činnosť a zrealizovali 4 600 dodatočných transplantácií ročne.

Opatrenia financované EÚ

Európska komisia poskytuje finančné prostriedky na opatrenia v oblasti látok ľudského pôvodu prostredníctvom tretieho programu EÚ v oblasti zdravia (2014 – 2020) a predošlých programov EÚ v oblasti zdravia, a to najmä v podobe projektov alebo spoločných opatrení s vnútroštátnymi orgánmi. Financovanie niektorých pilotných projektov v tejto oblasti navrhol aj Európsky parlament.

Opatrenia sú zamerané na podporu mandátu EÚ v oblasti bezpečnosti a kvality, ale môžu slúžiť aj na presadzovanie iných politických priorít, ako napríklad zlepšenie dostupnosti látok ľudského pôvodu alebo efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré podporujú darcovstvo a zabezpečenie dodávok. K najnovším príkladom patria:

 • Jednotná akcia FOEDUS – uľahčovanie výmen orgánov darovaných v členských štátoch EÚ
 • EDITH – projekt zameraný na rozličné postupy darcovstva a transplantácie orgánov
 • EUDONORGAN – odborná príprava a spoločenská informovanosť zamerané na zvýšenie počtu darcov v Európskej únii a susedných krajinách
 • COORENOR – koordinácia európskej iniciatívy medzi národnými organizáciami v oblasti transplantácie orgánov
 • ODEQUS – ukazovatele a metodika európskeho systému kvality v oblasti darcovstva orgánov
 • Spoločné opatrenie ACCORD – za úplnú koordináciu v oblasti darcovstva orgánov v celej Európskej únii
 • Spoločné opatrenie MODE – vzájomné výmeny najlepších postupov v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov: zlepšovanie a rozvoj programov darcovstva a transplantácie od mŕtvych darcov
 • EFRETOS – európsky rámec pre hodnotenie transplantácií orgánov
 • DOPKI – zlepšovanie znalostí a praxe v oblasti darcovstva orgánov
 • ALLIANCE-O – európska skupina pre spoluprácu národných výskumných programov v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov
 • ETPOD – európsky program odbornej prípravy v oblasti darcovstva orgánov
 • ELIPSY – európske sledovanie psychického stavu žijúceho darcu
 • EULOD – darcovstvo orgánov od živých pacientov v Európe.