Направо към основното съдържание
Public Health

Европейско пространство на здравни данни

За да се разгърне пълният потенциал на здравните данни, Европейската комисия представя регламент за създаване на европейско пространство на здравни данни. С настоящото предложение

  • се подкрепя поемането от физическите лица на контрол върху техните собствени здравни данни
  • се подкрепя използването на здравни данни за по-добро предоставяне на здравни грижи, по-добри научни изследвания, иновации и разработване на политики, а също така
  • се дава възможност на ЕС да използва пълноценно потенциала, предлаган от безопасния и сигурен обмен, използването и повторното използване на здравните данни.

Европейското пространство на здравни данни е специфична екосистема в областта на здравеопазването, състояща се от правила, общи стандарти и практики, инфраструктури и рамка за управление, която има за цел:

  • предоставяне на възможности на физическите лица чрез увеличаване на контрола и цифровия достъп до техните електронни лични здравни данни на национално равнище и на равнище ЕС, както и подкрепа за тяхното свободно движение, насърчаване на истински единен пазар за системи за електронни здравни досиета, съответни медицински изделия и високорискови системи с изкуствен интелект (първично използване на данни)
  • осигуряване на последователна, надеждна и ефикасна структура за използването на здравни данни за научни изследвания, иновации, създаване на политики и регулаторни дейности (вторично използване на данни)

Европейското пространство на здравни данни е основен стълб на силния Европейски здравен съюз и е първото общо пространство на данни на ЕС в конкретна област, което произтича от европейската стратегия за данните.

Доверието е основополагащ фактор за успеха на европейското пространство на здравни данни. Европейското пространство на здравни данни ще осигури надеждна среда за сигурен достъп и обработка на широк набор от здравни данни. То се основава на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), предложения Закон за управление на данните, проекта за законодателен акт за данните и Директивата за мрежите и информационните системи.

В качеството си на хоризонтални рамки те предвиждат правила, които се прилагат и за сектора на здравеопазването. В Регламента за европейското пространство на здравни данни обаче са разработени по-конкретни правила, които отчитат чувствителността на здравните данни.

Предложението за европейски регламент относно здравните данни е придружено от съобщение на Комисията. Това е резултат от процес, който включва оценка на въздействието и открита обществена консултация.

За повече информация

 

Latest updates and documents