Skip to main content
Public Health

Europos sveikatos duomenų erdvė

Siekdama išnaudoti visą sveikatos duomenų potencialą, Europos Komisija pateikė reglamento, kuriuo sukuriama Europos sveikatos duomenų erdvė, pasiūlymą. Šiuo pasiūlymu:

  • asmenims padedama kontroliuoti savo sveikatos duomenis;
  • padedama sveikatos duomenis naudoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, moksliniams tyrimams, inovacijoms ir politikos formavimui pagerinti;
  • sudaromos sąlygos ES visapusiškai išnaudoti saugaus ir patikimo keitimosi sveikatos duomenimis, jų naudojimo ir pakartotinio naudojimo galimybes.

Europos sveikatos duomenų erdvė yra konkrečiai sveikatai skirta ekosistema, kurią sudaro taisyklės, bendri standartai ir praktika, infrastruktūra ir valdymo sistema ir kuria siekiama:

  • suteikti asmenims daugiau galimybių naudotis skaitmenine prieiga prie savo elektroninių asmens sveikatos duomenų ir juos kontroliuoti nacionaliniu ir visos ES lygmenimis, taip pat remti jų laisvą judėjimą, skatinti tikrą bendrąją elektroninių sveikatos įrašų sistemų, atitinkamų medicinos priemonių ir didelės rizikos dirbtinio intelekto (DI) sistemų rinką (pirminis duomenų naudojimas);
  • užtikrinti nuoseklią, patikimą ir veiksmingą sveikatos duomenų naudojimo mokslinių tyrimų, inovacijų, politikos formavimo ir reguliavimo veikloje sistemą (antrinis duomenų naudojimas).

Europos sveikatos duomenų erdvė yra vienas iš pagrindinių stiprios Europos sveikatos sąjungos ramsčių ir pirmoji bendra ES duomenų erdvė konkrečioje srityje, sukurta pagal Europos duomenų strategiją.

Pasitikėjimas yra pagrindinis Europos sveikatos duomenų erdvės sėkmės veiksnys. Europos sveikatos duomenų erdvė suteiks patikimą pagrindą saugiai prieigai prie įvairių sveikatos duomenų ir jų tvarkymui. Ji grindžiama Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), pasiūlytu Duomenų valdymo aktu, Duomenų akto projektu ir Tinklų ir informacinių sistemų direktyva.

Kaip horizontaliosios sistemos, šie aktai nustato ir sveikatos sektoriui taikomas taisykles. Tačiau, atsižvelgiant į sveikatos duomenų neskelbtiną pobūdį, reglamente dėl Europos sveikatos duomenų erdvės nustatytos konkretesnės taisyklės.

Kartu su pasiūlymu dėl Europos sveikatos duomenų reglamento paskelbtas ir Komisijos komunikatas. Jis yra proceso, kurį, be kita ko, sudarė poveikio vertinimas ir atviros viešos konsultacijos, rezultatas.

Daugiau informacijos