Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 251 – Téma

Prečo je tohtoročná cena zameraná na očkovanie a zdravý životný štýl?

Riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre verejné zdravie, znalosti o jednotlivých krajinách a krízové riadenie Európskej komisie, John F. Ryan, na moment pozastaví svoju prácu v rámci krízového riadenia a pripravenosti, aby oznámil výzvu na iniciatívy pre Cenu EÚ v oblasti zdravia 2020. Cena EÚ v oblasti zdravia 2020 bude mať dve témy, podporu očkovania detí a podporu zdravého životného štýlu detí. Iniciatívy na cenu možno predkladať do 29. apríla do 11.00 hod. SEČ.

Prečo je tohtoročná cena zameraná na očkovanie a zdravý životný štýl?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že vďaka očkovaniu možno ročne predchádzať 2 – 3 miliónom úmrtí a takisto možno znížiť náklady na liečbu jednotlivých ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby. Viac ako 100 miliónov detí ročne je na celom svete očkovaných proti ochoreniam, ako je záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Mnoho ľudí zabúda, že deti v minulosti bežne na takéto ochorenia zomierali. Očkovacie látky môžu chrániť aj pred infekciou spôsobenou napríklad ľudským papilomavírusom (HPV), ktorý môže spôsobiť rakovinu.

Aj napriek tomu niektoré krajiny EÚ a ich susedné krajiny v súčasnosti čelia bezprecedentným výskytom týchto ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, pretože ľudia sa očkovať nedávajú. Európska komisia a členské štáty EÚ preto spolupracujú v boji proti dezinformáciám, pri budovaní dôvery v očkovacie látky a pri zabezpečovaní prístupu k nim pre všetkých občanov EÚ.

Pokiaľ ide o výzvu na zdravý životný štýl, podpora zdravého stravovania a primeranej fyzickej aktivity je rozhodujúca pri znižovaní zaťaženia vyplývajúceho z neprenosných ochorení. Je dôležité vedieť, že mnohým z týchto ochorení sa vo veľkej miere dá predchádzať a je takisto podstatné vštepiť deťom zdravé návyky v útlom veku. Nielen preto, aby boli tieto návyky hlboko zakorenené, ale aj z dôvodu, že pre deti so zdravými návykmi existuje nižšie riziko vývoja zdravotných problémov neskôr v živote.

Zameraním na túto tému sa podporujú okrem iných opatrení EÚ aj dosiahnuté výsledky a práca Akčného plánu EÚ týkajúceho sa detskej obezity v oblasti zdravia a vzdelávania a okrem iných opatrení EÚ aj Výzva Tartu so zameraním na zdravý životný štýl, program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách, a projekt EÚ na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

Ako sa Cena EÚ v oblasti zdravia zhoduje s cieľmi Komisie?

Cena EÚ v oblasti zdravia je znakom poďakovania mestám, školám, materským školám a mimovládnym organizáciám za ich záväzok voči verejnému zdraviu a takisto zvyšuje povedomie o zásadnej úlohe, ktorú tieto zohrávajú pri posilňovaní participatívnej demokracie a aktívneho občianstva.

Prostredníctvom tejto ceny je platforma EÚ pre politiku v oblasti zdravia tiež schopná zhromažďovať osvedčené postupy z týchto miest, MVO, škôl a materských škôl a zdieľať ich s ostatnými na inšpiráciu alebo replikáciu.

Táto cena je financovaná z tretieho programu v oblasti zdravia, ktorý má za cieľ podporiť identifikáciu, šírenie a zavádzanie osvedčených postupov, ktoré zlepšujú zdravie a kvalitu života hospodárnym spôsobom.

Kto môže predložiť iniciatívy?

Cena za podporu zdravého životného štýlu detí vo veku 6 až 18 rokov je určená pre všetky mestá a školy, ktoré pozitívne ovplyvňujú svoje komunity a Cena za podporu očkovania detí od narodenia až po 18 rokov života je určená pre MVO, školy a materské školy. Pri udeľovaní tejto ceny sa zvažujú ako veľké, tak malé iniciatívy. Minulý rok, keď bola témou obezita detí, cenu vyhralo mesto Amsterdam v kategórii miest za „Amsterdamský program zdravej hmotnosti“, zatiaľ čo cenu v kategórii škôl vyhrala jedna z najviac sociálne slabých oblastí Španielska za svoju iniciatívu „Buďme aktívni @IES Guadalquivir“.

Aktivity na úrovni EÚ

Cena EÚ v oblasti zdravia 2020

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Platforma EÚ pre politiku v oblasti zdravia

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Očkovanie

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Výživa a fyzická aktivita

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Cena EÚ v oblasti zdravia 2020 na podporu očkovania a zdravého životného štýlu

Zainteresované strany sa vyzývajú na kontrolu kritérií a prezentáciu podrobností svojich iniciatív do 29. apríla 2020 do 11.00 hod. SEČ bruselského času.

Prečítajte si prehľad často kladených otázok týkajúcich sa Ceny EÚ v oblasti zdravia

Staňte sa členom platformy pre politiku EÚ v oblasti zdravia!

Táto platforma je interaktívnym nástrojom na podnecovanie diskusií o veciach týkajúcich sa verejného zdravia a výmeny poznatkov a osvedčených postupov. Zaregistrujte sa a zapojte sa do zdieľania odborných znalostí, prispievajte do spoločných vyhlásení a prezentujte svoju prácu širokej verejnosti.